lunes, 11 de enero de 2010

La polèmica sobre l’empadronament dels estrangers a Vic. La importància de la difusió de la informació (I).

1. No és la meva intenció, en aquesta nova entrada del blog, analitzar jurídicament les manifestacions dels representants municipals de l’ajuntament de Vic sobre les normes que han de complir els estrangers per a poder empadronar-se en el municipi, entre d’altres raons perquè no he trobat cap documentació oficial de l’ajuntament que fixi aquestes hipotètiques noves regles. La meva intenció, hores d’ara, es més senzilla: posar a disposició dels lectors i lectores del blog la informació fins ara difosa per l’ajuntament i algunes notes emeses per institucions públiques, col•lectius de l’advocacia i organitzacions sindicals i socials criticant molt durament les intencions (no hi ha, torno a insistir, que jo sàpiga cap document oficial) dels representants municipals. Tanmateix,cal destacar la nota de premsa del partit polític de l’alcalde, Unió Democràtica de Catalunya, on es defensa l’actuació de l’equip de govern municipal.

Certament la polèmica està servida, i les intervencions en fòrums periodístics no s’han fet esperar. Jo recomanaria, de moment, llegir tota la informació disponible i llavors fer els comentaris i propostes que cadascú consideri més adients en el marc de la nova normativa d’estrangeria, la llei orgànica 2/2009, i de la no tant nova normativa de règim local sobre empadronament en el municipi de residència. I el més important: que tots hem de contribuir a enfortir la cohesió social entre tota la ciutadania i evitar situacions conflictives que debilitin les polítiques d’integració.

2. Notes publicades en la pàgina web de l’Ajuntament de Vic.

A) Vic vetlla per garantir el correcte empadronament de persones nouvingudes (29/12/2009).

"L’Ajuntament de Vic aplica noves mesures en l’empadronament de persones nouvingudes a la ciutat per tal de garantir la legalitat de tothom qui viu a la ciutat. Ho ha anunciat aquest migdia l’alcalde de Vic Josep M. Vila d’Abadal, acompanyat dels regidors Josep Rafús i Joan López Carol.

Així doncs, les mesures seran per a les persones que arriben per primera vegada a la ciutat, però no afecten als reagrupaments familiars. Aquestes persones hauran de garantir que tenen tota la documentació en regla, en cas contrari tindran un període per normalitzar la seva situació i poder optar a l’empadronament. En aquest sentit, el regidor de Règim Interior i Participació Ciutadana, Josep Rafús, ha manifestat que del 15 de novembre al 15 de desembre han arribat a l’Oficina Municipal d’Acollida per empadronar-se un total de 127 persones, 7 de les quals presentaven irregularitats en la documentació, i que finalment han estat 4 les que no l’han pogut arreglar, el que representa un 2% dels nouvinguts que arriben a la ciutat.

L’alcalde de Vic ha volgut remarcar que Vic “és una ciutat d’acollida” però tot i això “hem d’exigir que els nouvinguts compleixin la Llei”. Així doncs, en aquests moments es treballa amb la doble vesant “de l’acollida i de la legalitat”.

El regidor d’Acció Social i Ciutadania, Joan López Carol, ha remarcat que el que es pretén amb aquestes mesures “és fer les coses des d’un ordre normatiu” i que en cap cas “es vulnera res” sinó tot el contrari ja que es garanteix “el dret a l’empadronament de les persones que estan en situació legal i de totes les prestacions socials que se’n deriven”. López Carol també ha contextualitzat aquesta mesura en el marc del debat de la Llei d’Acollida que determinarà com han de fer les ciutats la recepció d’immigrants".

B) L’Ajuntament de Vic s’empara en la Llei per defensar els nous criteris d’empadronament (11/01/2009).

"L’Ajuntament de Vic reitera la voluntat de tirar endavant amb els nous criteris d’empadronament ja que “l’únic que fem és donar compliment al que marca la Llei”, ha manifestat aquest matí l’alcalde de la població, Josep M. Vila d’Abadal. Aquesta mesura té com a únic objectiu “posar ordre en el padró municipal després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2009 d’11 de desembre”. Els partits en el govern municipal, CiU, PSC i ERC defensen aquesta mesura.

La posada en funcionament de les dues noves oficines d’atenció ciutadana, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’Oficina Municipal d’Acollida i la nova legislació fa que l’Ajuntament de Vic vegi la necessitat d’arbitrar unes mesures que concretin els criteris d’empadronament. Aquetes mesures determinen exactament que:

1. L’interessat en empadronar-se a Vic ho haurà de sol•licitar mitjançant una instància preparada expressament i en la qual s’hi ha d’indicar les dades del DNI, del NIE, del passaport o de la targeta de residència, les dades del domicili de procedència i les del domicili on declara viure.

2. Aquesta instància ha d’anar acompanyada de la documentació LEGALMENT EXIGIDA i que és el DNI, el NIE, o bé el passaport vigent de conformitat amb el que disposa l’article 25 de Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers, modificada recentment per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre. Aquest article disposa que l’estranger que entri a Espanya haurà d’estar en possessió del passaport o document de viatge que acrediti la seva identitat i, a més, exigeix un visat –de forma imperativa- excepte quan disposi de la targeta d’identitat d’estranger, o, excepcionalment d’una autorització de retorn. També es demana un document que acrediti la disponibilitat de l’habitatge on pretén empadronar-se.

3. L’Ajuntament de Vic, mitjançant els seus mitjans propis, ha de comprovar, per mandat legislatiu, la veracitat de les dades facilitades.

4. Si el sol•licitant no compleix aquests requisits, se li comunicarà, mitjançant resolució motivada, les raons de la denegació, la qual es podrà recórrer.

L’Ajuntament de Vic recorda que el percentatge de persones que no compleixen els requisits és baix, al voltant del 2% del total d’empadronaments. D’ençà del mes de setembre de 2009, existeix una comissió de seguiment de l’empadronament presidida per Josep Rafús, tinent d’alcalde delegat dels serveis generals de l’Ajuntament, Joan López Carol, regidor delegat d’Afers Socials i Ciutadania, Jaume Parareda, secretari de la corporació i els dos tècnics responsables de les Oficines d’Atenció Ciutadana.

L’Alcalde manifesta que “la meva obligació i la de qualsevol persona amb responsabilitats públiques és fer complir la Llei” i que aquesta mesura “és limita únicament i exclusiva a això”. També lamenta la desinformació que s’ha fet córrer sobre aquest tema, moltes vegades “sense coneixement de causa” i sovint “des de la distància”. Xavier Solà, Josep Burgaya i Gràcia Ferrer, portaveus de CiU, PSC i ERC a l’Ajuntament de Vic han coincidit en la necessitat d’adoptar aquesta mesura".

No hay comentarios: