martes, 5 de enero de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 5 de gener.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.848.047, amb un descens de 15.297 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït una important disminució d’afiliació en el general (22.797) i un augment en l’agrari (9.138). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 224.156 afiliats el mes de desembre del 2008 als actuals 197.625) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 170.446 a 175.490).

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 727.473, mentre que el d’estrangers es reduí en 90.585. Cal destacar que es tracta del catorzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de desembre, i les de prestacions corresponents al mes de novembre que han estat fetes pel Ministeri de Treball i Immigració també avui.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 566.517 (14,4 % del total). 181.403 són comunitaris i 385.114 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 155.567 i 15.211, respectivament. En les dades del mes de desembre destaca el creixement de l’atur en el sector de la construcció, un 8.13 % sobre el mes de novembre, passant de 151.753 a 164.083 aturats.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 123.263 (21,9 % del total). 25.960 són comunitaris i 97.303 extracomunitaris, amb un increment interanual de 37.844, i mensual de 2.962. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (60.908), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 36.705.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre de 2009: 429.085, amb un increment interanual del 51,.2 %. 121.632 aturats són comunitaris i 307.453 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,60 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,20 % si es tracta de la prestació contributiva, del 17,94 % en cas de subsidi, 7,29 % en la renda activa d’inserció, i 1,59 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de novembre amb les dels deu mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,93 al 14,20 % (un descens del 10,9 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 9,53 al 17,94 % (un 88,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (17,94 %) es superior en més de tres punts i mig al dels qui cobren la prestació contributiva (14,20 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

El mes de novembre l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,1 % (contributives), 9,9 % (subsidi), 0,6 (Renda Activa d’Inserció) i 0,4 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de més de 15 punts (73,4 %), mentre que el dedicat al subsidi ha crescut fins el 25,3 %. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions, la distribució és del 77,8 y 18,0 % respectivament.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 61,4 % del estrangers comunitaris i el 51,3 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 38,9 i el 46,2 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 2.939.911, el 55 % reben prestacions contributives i el 45 % prestacions assistencials (36 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 77,83 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 324,3 milions d’euros, un 11,8 % de la despesa total (increment interanual del 26,5 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,23 %), seguida de Barcelona (16,03 %), Illes Baleares (5,09 %), Alacant (5,08 %), València (4,68 %), Múrcia (4,15 %), Girona (3,97 %), Málaga (3,61 %), Tarragona (3,37 %), Almeria (3,22 %), Las Palmas (3,04 %), i Saragossa (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (94.355, 21,99 % %) i els segueixen els equatorians (52.640, 12,27 %), els romanesos (52.369, 12,21 %), els colombians (30.506, 7,11 %) i els italians (13.454, 3,14 %). Cal fer esment del fet que els aturats italians ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels peruans (12.342, 2,88 %) i dels portuguesos (12.150, 2,83 %).

No hay comentarios: