jueves, 21 de enero de 2010

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dijous, 21 de gener, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de desembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i de tot l’any 2009 segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre, hi ha un total de 1.848.047, dels quals 669.076 són comunitaris (394.361 homes i 274.715 dones), i 1.178.951 són extracomunitaris (658.670 homes i 520.301 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,67 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2008 era de 1.938.632. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 90.585 persones Cal destacar també com a dada significativa la disminució de l’afiliació en el regim general (- 22.797), que continua la línia del quatre mesos anteriors, solament compensada de manera parcial pel creixement del regim agrari (+ 9.138). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 197.625.

El nombre d’afiliats estrangers a la Seguritat Social del mes de desembre de 2.009 és molt semblant al del mes de gener de 2.007 (1.842.617).

Per règims, el 65,51 % pertany al general, el 9,50 % al règim de la llar familiar, el 14,04 % a l’agrari, el 10,69 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2008 eren els següents: el 69 % dels afiliats pertanyien al regim general, el 8,79 % al de la llar familiar, el 10,32 % a l’agrari, l’11,56 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (405.847, 21,96 %), seguida de Madrid (397.190, 21,49 %), Andalusia (217.371, 11,76 %) i la Comunitat Valenciana (206.184, 11,16 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 30.149 persones, un 6,92 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (435.996, 22,49 %), seguida de Madrid (427.160, 22,03 %), Comunitat Valenciana (218.447, 11,27 %) i Andalusia (207.699, 10,71 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 240.819 persones (19,89 %), de les quals 168.401 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 204.184 treballadors, un 16,87 % dels quals 139.925 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 185.112, un 15,29 %, dels quals 139.925 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 137.205 treballadors, un 11,33 % del total, dels quals 99.376 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.647, 26,13 %), i la del sector de la construcció (37.203, 18,83 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 27.213). El mes de desembre de 2008 les dades eren les següents: en el sector de la construcció, 246.468 afiliats, un 18,43 %, dels quals 169.575 eren no comunitaris; en l’hostaleria, 246.355, 18,42 %, dels quals 1178.217 eren no comunitaris; d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis a empreses, 211.186, 15,79 %, dels quals 145.929 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, era també molt important la presència del sector de la construcció (56.950, 25,41 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (43.304), i també destacava el sector del comerç i reparació de vehicles de motor (52.655, 23,49 %).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (280.468), i els marroquins es situen en la segona posició amb 224.462 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (185.577), seguits dels colombians amb 115.948, dels xinesos amb 75.238, dels peruans amb 72.527, dels bolivians amb 70.629, dels italians amb 61.001, i dels portuguesos amb 58.870. Les dades del mes de desembre de 2.008 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers en nombre (246.030), i els romanesos ocupaven la segona posició amb 235.676 treballadors, mentre que els equatorians es situaven en la tercera posició (227.110), seguits dels colombians amb 136.364, dels peruans amb 82.863, dels xinesos amb 71.129, dels portuguesos amb 69.039, dels italians amb 65.663, i dels bolivians amb 62.965.

3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 405.847, dels quals 110.179 són comunitaris i 295.668 són extracomunitaris.

Per règims, el 76,96 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,68 % en el de la llar familiar, el 4,68 % en l’agrari, el 9,56 % en el d’autònoms i el 0,12 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de desembre de 2008 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el regim general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.868 afiliats (17,25 %), dels quals 39.743 són no comunitaris; el segon lloc es per l’hostaleria, amb 52.693 (16,87 %), dels quals 41.543 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 44.073 (14,11 %), dels quals 34.892 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupa el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 38.331 (12,27 %), dels quals 27.143 són no comunitaris; en cinquè lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.193 afiliats (12,23 %), dels quals 30.096 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.344, 24,09 % del total), de l’hostaleria (7.103, 18,31 %) i de la construcció (5.884, 15,17 %). Les dades del mes de desembre de 2.008 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’activitat immobiliària i de lloguer i serveis a les empreses, amb 59.985 afiliats (17,48 %), dels quals 42.817 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor, amb 59.586 (17,36 %), dels quals 44.741 eren no comunitaris; el tercer lloc era ocupat pel sector de la construcció amb 55.189 (16,08) %), dels quals 44.804 eren no comunitaris; el quart lloc corresponia a l’hostaleria, amb 54.437 (15,86 %), dels quals 43.682 eren no comunitaris, i en cinquè lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 46.756 (13,62 %), dels quals 34.186 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor (9.424, 22,45 %), i de la construcció (8.690, 20,70 % del total).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (56.245), seguits dels equatorians (36.492), dels romanesos (33.263), dels colombians (20.969), dels xinesos (20.845), dels italians (19.883) dels bolivians (19.679), dels peruans (17.812), dels francesos (13.413), dels argentins (12.472), dels pakistanesos (10.939), i dels alemanys (7.861). Les dades del mes de desembre de 2.008 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (63.803), seguits dels equatorians (44.565), dels romanesos (30.644), dels colombians (24.161), dels italians (21.118), dels xinesos (20.347), dels peruans (20.306), dels bolivians (18.067), dels francesos (14.396), dels argentins (13.808), dels pakistanesos (11.191), i dels portuguesos (8.860).

No hay comentarios: