jueves, 19 de noviembre de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social de mes d’octubre de 2.009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dijous, 19 de novembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels mesos de 2009 segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre, hi ha un total de 1.892.298 afiliats, dels quals 686.592 són comunitaris (402.926 homes i 283.666 dones), i 1.205.706 són extracomunitaris (676.558 homes i 529.148 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 8,12 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2008 era de 2.059.547. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 167.246 persones Cal destacar també com a dada significativa la disminució de l’afiliació en el regim general (- 29.515), que continua la línia del dos mesos anteriors, i que ha estat compensada parcialment pel creixement de l’afiliació en el regim agrari (+ 14.012). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 201.0704.

Per règims, el 66,40 % pertany al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 13,43 % a l’agrari, el 10,66 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (419.007, 22,14 % %), seguida de Madrid (401.373, 21,21 %), Andalusia (214.436, 11,33 %) i la Comunitat Valenciana (202.286, 10,69 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 45.976 persones, un 9,89 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (283.176), i els marroquins es situen en la segona posició amb 227.491 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (192.977), seguits dels colombians amb 121.915, dels peruans amb 74.953, dels xinesos amb 74.569, dels bolivians amb 70.187, dels italians amb 63.531, i dels portuguesos amb 61.841.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 263.758 persones (20,99 %), de les quals 182.304 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 202.723, un 16,13 %, dels quals 131.294 són no comunitaris; també hem de fer esment del sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 202.525 treballadors, un 16,12 % dels quals 131.294 són extracomunitaris, D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 142.379 treballadors, un 11,33 % del total, dels quals 103.225 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.791, 25,68 %), i la del sector de la construcció (39.874, 19,77 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 29.349).

3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 419.007, dels quals 113.674 són comunitaris i 305.334 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,63 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,32 % en el de la llar familiar, el 4,51 % en l’agrari, el 9,35 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 58.312 (17,93 %), dels quals 45.622 són no comunitaris; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.069 afiliats (16,93 %), dels quals 40.622 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 47.424 (14,58 %), dels quals 37.637 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.020 afiliats (12,30 %), dels quals 31.578 són extracomunitaris; en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 39.178 (12,04 %), dels quals 27.816 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.396, 23,99 % del total), de l’hostaleria (7.224, 18,44 %) i de la construcció (6.232, 15,91 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (58.617), seguits dels equatorians (37.968), dels romanesos (34.223), dels colombians (22.115), dels xinesos (20.728), dels italians (20.354) dels bolivians (19.735), dels peruans (18.484), dels francesos (13.605), dels argentins (13.071), dels pakistanesos (11.155), i dels alemanys (8.046).

No hay comentarios: