miércoles, 14 de octubre de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de setembre, fet públic ahir dimarts, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (14.3, es a dir 4.1 punts menys que el mes de juliol) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (76.4, es a dir 2.0 punts més que el mes de juliol), dels problemes d’índole econòmica (48.4, 0.3 punts menys que en el baròmetre anterior), i del terrorisme (18.3). Li segueixen la inseguretat ciutadana (12.6) “la classe política, els partits polítics” (12.0), i l’habitatge (10.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el quart lloc (2.6, amb una disminució d’1 punt sobre el baròmetre del mes de juliol), per darrera de l’atur (56.3, 3 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (22.3, 1.2 punts menys), i de “la classe política, els partits polítics” (4.2). Li segueixen "el govern, els polítics i els partits" (2.3), el terrorisme (1.9), i “no sap” (1.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al novè lloc (5.2, 1.2 punts menys que en el baròmetre de juliol), per darrera de l’atur (40.8), els problemes d’índole econòmica (40.4), l’habitatge (9.4), la inseguretat ciutadana (9.0), “no contesta” (8.6), “no sap” (7.6.), les pensions (6.4) i l’educació (6.4). Li segueixen la sanitat (4.4) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.3).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració s’allunya fins el onzè lloc (1.7, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (30.2), els problemes d’índole econòmica (24.8), “no contesta” (8.6), "no sap" (7.6), les pensions (4.3), l’habitatge (3.2), la inseguretat ciutadana (2.7), l’educació (2.6), les preocupacions i situacions personals (2.4) i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.2).

Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (16.1 i 12.5) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades (17.6); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (2.5). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis primaris i universitaris de grau mitjà són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.1 i 1.9, respectivament).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers no qualificats, i els aturats, els que manifesten més preocupació general per la immigració (23.8 i 16.9, respectivament), mentre que són els ocupadors amb assalariats i el personal administratiu els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.2 i 2.7, respectivament).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 19.1 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, i el 4.2 els que consideren que és el problema principal (4.3), mentre que són les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) les que consideren que és el problema que els afecta més directament (2.2).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 14.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 17.6 en el cas dels qui no van exercir el seu dret al vot. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que és el mateix col•lectiu el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més (3.7), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.7.

No hay comentarios: