martes, 20 de octubre de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estranger a a la Seguretat Social de mes de setembre de 2.009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dimarts, 20 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de setembre.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre, hi ha un total de 1.908.595 estrangers afiliats, dels quals 681.423 són comunitaris (399.500 homes i 281.923 dones), i 1.227.171 són extracomunitaris (686.285 homes i 540.886 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 8,62 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2008 era de 2.088.657. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 180.062 persones Cal destacar també com a dada significativa la disminució de l’afiliació en el regim general (- 26.744), que continua la línia del mes anterior, i que ha estat compensada parcialment pel creixement de l’afiliació en el regim agrari (+ 21.156). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 202.816.

Per règims, el 67,38 % pertany al general, el 9,08 % al règim de la llar familiar, el 12,58 % a l’agrari, el 10,63 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (431.137, 22,59 % %), seguida de Madrid (404.563, 21,20 %), Andalusia (210.147, 11,01 %) i la Comunitat Valenciana (199.091, 10,43 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 49.168 persones, un 10,24 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (277.151), i els marroquins es situen en la segona posició amb 227.964 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (198.059), seguits dels colombians amb 126.315, dels peruans amb 77.245, dels xinesos amb 74.1290, dels bolivians amb 70.350, dels italians amb 65.830, i dels portuguesos amb 60.789.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 204.341, un 15,89 %, dels quals 133.298 són no comunitaris; també hem de fer esment del sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 204.431 treballadors, un 15,90 % dels quals 140.771 són extracomunitaris, i del de l’hostaleria (285.553, 22,20 %), dels quals 194.808 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 148.778 treballadors, un 11,57 % del total, dels quals 108.832 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (40.640, 20,04 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (29.903), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.924, 25,60 %).

3. La mitja del mes de setembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 431.137, dels quals 116.016 són comunitaris i 315.120 són extracomunitaris.

Per règims, el 77,76 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,07 % en el de la llar familiar, el 4,85 % en l’agrari, el 9,º12 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

En el règim general de SS, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 64.399 (19,21 %), dels quals 49.746 són no comunitaris; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.387 afiliats (17,12 %), dels quals 42.111 són no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció són 47.509 (14,01 %), dels quals 37.759 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.639 afiliats (12,42 %), dels quals 33.076 són extracomunitaris; en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 39.384 (11,75 %), dels quals 27.994 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.433, 23,99 % del total), i de la construcció (6.350, 16,15 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.771), seguits dels equatorians (39.316), dels romanesos (35.351), dels colombians (23.220), dels italians (20.716), dels xinesos (20.712), dels bolivians (19.933), dels peruans (19.092), dels francesos (13.760), dels argentins (13.568), dels pakistanesos (11.455), i dels dominicans (8.337).

No hay comentarios: