martes, 4 de agosto de 2009

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 4 d’agost.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008, es adir tot just fa un any, les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.934.877, amb un augment de 4.840 persones sobre el mes anterior i continuant amb l’augment d’afiliació que es produí els quatre mesos anteriors i que trencà amb el descens d’afiliació que es produïa des del mes d’agost del 2008. Per règims cal destacar que s’ha produït un important increment d’afiliació en el general (22.507), que millora el que es va produir el mes de juny i que contribueix a seguir canviant la tendència descendent que s’inicià el mes d’agost del 2.008. Es produeix un important descens en sèrie mensual del nombre d’afiliats al règim agrari (- 15.996). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 235.077 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 205.178) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 174.501).

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.238.669, mentre que el d’estrangers es reduí en 217.003. Cal destacar que es tracta del desè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juliol, i les de prestacions corresponents al mes de juny, i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 4 d’agost.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 482.108 (13,6.% del total). 155.782 són comunitaris i 326.326 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 215.650 i un descens mensual de 2.935.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 101.066 ( 20,4 % del total). 21.522 són comunitaris i 79.544 extracomunitaris, amb un increment interanual de 48.345, i mensual de 77. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (47.976), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 31.624 persones.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny de 2009: 355.137. Increment interanual del 108,7 %. 100.105 aturats són comunitaris i 254.972 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,66 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,84 % si es tracta de la prestació contributiva, del 14,67 % en cas de subsidi, 6,31 % en la renda activa d’inserció, i 1,38 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de juny amb les dels cinc mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,48 al 14,84 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,27 al 14,67 % (un 133,7 % en sèrie interanual).

El mes de juny de l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,7 % (contributives), 9 % (subsidi), 0,8 (Renda Activa d’Inserció) i 0,6 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de 8 punts (81,7 %), mentre que el dedicat al subsidi ha experimentat un increment lleugerament superior (17,2 %).

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 71,6 % del estrangers comunitaris i el 64,6 % dels no comunitaris, i el que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 26,3 % del total de perceptors comunitaris i el 33,0 % dels no comunitaris. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny, un total de 2.600.228, el 65,25 % reben prestacions contributives i el 34,75 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 73,22 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 292.300.000 euros, un 11,5 % de la despesa total (increment interanual del 17,3 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,30 %), seguida de Barcelona (15,81 %), València (5,78 %) Alacant (5,07), Múrcia (4,65 %), Almeria (4,04 %) Màlaga (3,39 %) Las Palmas (3,41 %), Tarragona (3,01 %), Illes Balears (2,97 %), Saragossa (2,95 %) i Girona (2,86 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (78.594, 22,13 %) i els segueixen els equatorians (47.015, 13,24 %), els romanesos (44.681, 12,58 %), els colombians (25.344, 7,41 %) i els portuguesos (11.121, 3,13 %).

No hay comentarios: