lunes, 27 de julio de 2009

El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juliol, fet públic avui dilluns,, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats.

La immigració es considera el tercer problema que existeix actualment a Espanya (18.4, es a dir 1.8 punts més que el mes de juny) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (74.4, es a dir 0.6 punts més que el mes de juny), i dels problemes d’índole econòmica (48.7, 0.3 punts més que en el baròmetre anterior). El segueixen el terrorisme (19.1), “la classe política, els partits polítics” (10.8), l’habitatge (10.6), i la inseguretat ciutadana (12.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració ocupa el quart lloc (3.6, amb un increment de 0.9 punts sobre el baròmetre del mes de juny), per darrera de l’atur (53.3, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (23.5, 0.2 punts més), i de “la classe política, els partits polítics” (4.7). Li segueixen "el govern, els polítics i els partits" (2.4), el terrorisme (2.1), i “no sap” (1.7).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al setè lloc (6.4, 1.6 punts més que en el baròmetre de juny), per darrera dels problemes d’índole econòmica (39.9), l’atur (39.0), “no contesta” (10.6), l’habitatge (9.8), “no sap” (8.5), i la inseguretat ciutadana (7.5). Li segueixen les pensions (5.6), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.6), i l’educació (4.6).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració s’allunya fins el catorzè lloc (1.5, 0.2 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (29.1), els problemes d’índole econòmica (25.4), “no contesta” (10.6), "no sap" (8.5), l’habitatge (3.7), les pensions (3.6), l’habitatge (3.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.1), la sanitat (1.9), l’educació (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.8), “la classe política, els partits polítics” (1.8), i la inseguretat ciutadana (1.8).

Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (18.6 i 18.2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 35 i 44 anys les més preocupades (20.9); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (2.2). Pel nivell d’estudis, les persones amb estudis universitaris de grau superior són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (1.9), per davant de les persones amb estudis universitari de grau mitjà o de formació professional (1.6).

Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són el personal administratiu, comercial i de serveis, i els capatassos i obrers no qualificats els que manifesten més preocupació general per la immigració (28.0 i 25.1, respectivament), Els primers també es situen en la part més alta del pòdium pel que fa a la preocupació personal (4.8), per davant de les persones que duen a terme treball domèstic no remunerat (2.2).

Per status socioeconòmic, són les noves classes mitges (assalariats no manuals) les que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 22.3 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya, però son els obrers no qualificats els que consideren que és el problema principal (4.3), així com també les que consideren que és el problema que els afecta més directament (2.2).

D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 18.4 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 39.5 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4.7), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.5.

No hay comentarios: