jueves, 21 de mayo de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha fet públiques avui dijous 21 de maig les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels quatre primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març, hi ha un total de 1.887.392 estrangers afiliats, dels quals 665.176 són comunitaris (390.925 homes i 274.251 dones), i 1.222.216 són extracomunitaris (684.513 homes i 537.903 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,54 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2008 era de 2.109.828. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 222.436 persones, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 264.488 persones. Cal destacar també com a dada significativa, i haurem d’esperar a conèixer les dades del propers mesos per tal de saber si es consolida una tendència, l’augment d’afiliació en el regim general en relació amb el mes de març (1.269.400 i 1.265.703, respectivament), circumstància que no es produïa des del mes de juliol de 2008.

Per règims, el 67,26 % pertany al general, el 9,26 % al règim de la llar familiar, el 12,17 % a l’agrari, l’11,00 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (419.043, 22,20 % %), seguida de Madrid (408.499, 21,64 %), Andalusia (2229.380, 12,15 %) i la Comunitat Valenciana (200.735, 10,64 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 49.380 persones, un 10,54 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (258.141), i els marroquins es situen en la segona posició amb 242.004 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (202.878), seguits dels colombians amb 125.621, dels peruans amb 77.132, dels xinesos amb 72.148, dels bolivians amb 64.418, dels italians amb 63.674, i dels portuguesos amb 62.593.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 223.479, un 17,61 %, dels quals 147.202 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (254.853, 20,08 % %), dels quals 178.360 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 139.723 treballadors, un 11,01 % del total, dels quals 102.399 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (47.496, 22,87 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (35.372), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.454, 22,29 %).

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 419.043, dels quals 112.694 són comunitaris i 306.348 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.353 (15,63 %), dels quals 40.882 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.540 afiliats (16,90 %), dels quals 41.260 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 57.591 (17,52 %), dels quals 45.172 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.809 (12,42 %), dels quals 29.260 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.303 afiliats (11,66 %), dels quals 30.268 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (7.409, 18,64 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.127, 22,96 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.409), seguits dels equatorians (39.852), dels romanesos (31.764), dels colombians (22.584), dels italians (20.498), dels xinesos (20.251), dels peruans (19.180), dels bolivians (18.471), dels francesos (14.062), dels argentins (13.285), dels pakistanesos (10.299), i dels portuguesos (8.231).

No hay comentarios: