jueves, 2 de abril de 2009

La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de març de 2009.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dijous 2 d’abril.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 1.873.971, amb un augment de 1.020 persones sobre el mes anterior i trencant amb el descens d’afiliació que es produïa des del mes d’agost del 2008. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens d’afiliació en el general (5.896), que continua la tendència iniciada des del mes d’agost del 2.008, que ha estat compensat pel creixement del regim agrari (7.246). També convé destacar que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 235.077 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 209.053) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 173.701).

Durant el mes de març el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.256.282, mentre que el d’estrangers es reduí en 204.743. Cal destacar que es tracta del cinquè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de març i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dijous 2 d’abril.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 496.778 (13,5.% del total). 161.419 són comunitaris i 335.359 extracomunitaris. S’ha produït un Increment interanual de 256.667.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 105.750 ( 21,2 % del total). 23.277 són comunitaris i 82.473 extracomunitaris. Increment interanual de 58.841 L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (53.195), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 31.844 persones.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer de 2009: 350.582. Increment interanual del 106,6 % . 99.343 aturats són comunitaris i 251.239 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,68 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,85 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,12 % en cas de subsidi, 5,41 % en la renda activa d’inserció, i 1,35 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de febrer amb les de gener, s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,57 al 15,87 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,13 al 12,12 %.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 74,10 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 316,3 milions d’euros, un 12,1 % de la despesa total (increment interanual del 24,7 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,65 %), seguida de Barcelona (15,29 %), Illes Balears (5,44 %), Alacant (5,31 %), València (5,07 %), Múrcia (4,41 %), Girona (3,70 %), Tarragona (3,70 %), Màlaga (3,44 %), Las Palmas (3,06 %) i Saragossa (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (72.301, 20,62 %) i els segueixen els equatorians (47.985, 13,69 %), els romanesos (40.597, 11,58 %), els colombians (25.611, 7,31 %) i els portuguesos (11.238, 3,21 %).

No hay comentarios: