viernes, 24 de abril de 2009

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març de 2009.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà el dimarts 21 d’abril les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de març.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels tres primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març, hi ha un total de 1.873.971 estrangers afiliats, dels quals 656.035 són comunitaris i 1.217.936 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 9,85 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de 2008 era de 2.078.714. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 204.743 persones, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 287.909 persones.

Per règims, el 67,54 % pertany al general, el 9,27 % al règim de la llar familiar, el 11,73 % a l’agrari, l’11,16 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de marc, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (416.275, 22,21 % %), seguida de Madrid (410.218, 21,89 %), Andalusia (219.344, 11,70 %) i la Comunitat Valenciana (202.279, 10,79 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 45.610 persones, un 9,87 %.

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (253.038), i els marroquins es situen en la segona posició amb 238.160 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (205.606), seguits dels colombians amb 126.366, dels peruans amb 77.425, dels xinesos amb 71.241, dels portuguesos amb 63.623, dels bolivians amb 63.313, i dels italians amb 62.806.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 230.733, un 18,23 %, dels quals 152.870 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (242.001, 19,12 % %), dels quals 171.030 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 140.060 treballadors, un 11,07 % del total, dels quals 103.307 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (49.700, 23,77 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (37.158), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.022, 23,93 %).

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 416.275, dels quals 111.171 són comunitaris i 305.104 són extracomunitaris.

Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.

En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.096 (16,29) %), dels quals 42.405 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.164 afiliats (16,93 %), dels quals 40.968 són no comunitaris; el segon lloc correspon a l’hostaleria, amb 53.263 (16,34 %), dels quals 42.215 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 41.692 (12,79 %), dels quals 29.979 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.275 afiliats (11,74 %), dels quals 38.275 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (7.729, 19,40 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.004, 22,60 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (60.436), seguits dels equatorians (40.483), dels romanesos (31.274), dels colombians (22.569), dels italians (20.242), dels xinesos (20.110), dels peruans (19.219), dels bolivians (18.177), dels francesos (13.928), dels argentins (13.113), dels pakistanesos (10.116), i dels portuguesos (8.330).

No hay comentarios: