jueves, 24 de julio de 2008

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2008.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2008, fetes públiques aquest matí, la població activa estrangera estava integrada per 3.523.100 persones, amb 2.943.100 ocupades i 580.000 aturades, mentre que 1.069.400 persones estaven conceptuades com inactives.

En sèrie interanual s’incrementà la població activa en 394.800 persones, la població ocupada en 189.300, la població aturada en 205.500 i la inactiva en 79.500. Per a la C.S. de CC.OO, el fet que l’atur afecti més a la població estrangera es deu no únicament a la pèrdua d’ocupació, sinó també al creixement de la seva població activa a un ritme molt superior al de la població autòctona (11,5 i 1,5 %, respectivament).

La taxa d’activitat era del 76,71 %, més de 19 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,44 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers va créixer un 0,12 %, mentre que la de la població espanyola s’incrementà en un 0,44 %.

La taxa d’atur era del 16,46 %, es a dir més de 7 punts per sobre de l’espanyola (9,34 %). Durant el segon trimestre la desocupació autòctona va créixer en 132.000 persones, i l’estrangera en 75.300.

Segons aquestes dades, el 14,41 % del total de persones ocupades era de nacionalitat estrangera. Durant el segons trimestre, el nombre de treballadors autòctons ocupat ha crescut en 20.900 persones, i el d’estrangers s’ha mantingut pràcticament estable.

No hay comentarios: