miércoles, 23 de abril de 2008

Normativa autonòmica catalana en matèria laboral i d’ocupació dictada durant el primer trimestre de 2008.

1. Decret 29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals (DOGC, 31)

La norma va entrar en vigor l’endemà de la publicació i desplega els aspectes procedimentals bàsics de funcionament intern del Consell, a més d’articular la comissió de convenis col•lectius, creada específicament amb la finalitat d’“impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col•lectiva a Catalunya”. Entre les funcions que es detallen a l’article 16, destaquen, segons la nostra opinió, la del foment de la negociació sobretot en els sectors on hi hagi dificultats per a la seva posada en marxa, i també la d’impuls de la subscripció d’acords interprofessionals sobre matèries concretes. El capítol I regula la naturalesa, el règim jurídic i la composició del Consell. El capítol II aborda la regulació dels seus òrgans: es dedica la secció primera al Ple, les comissions (de seguretat i salut laboral, de seguiment de la contractació laboral, d’igualtat i del temps de treball, i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social) i els grups de treball, les normes comunes de funcionament i la possible participació de les organitzacions sindicals que no tinguin la condició de membres però que tinguin representativitat en un sector productiu; la secció segona es dedica a la regulació de la presidència, la vicepresidència i la secretaria general; la secció tercera es dedica a les comissions territorials, i la secció quarta, a la comissió de convenis col•lectius que s’ha esmentat abans.

Recordem breument els aspectes més importants de la Llei 1/2007, de 5 de juny, per la qual es creava el CRL com a òrgan col•legiat adscrit al Departament de Treball, de participació institucional, diàleg i concertació social entre els agents socials més representatius i l’Administració autonòmica. La norma, que pren ja com a punt de referència normatiu les competències assumides per la Generalitat en la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia, assumeix una part de les funcions i activitats que anteriorment tenia el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i constitueix, segons el que s’afirma en el preàmbul, “l’expressió de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de fomentar i afavorir la participació institucional, la concertació i el diàleg social, tal com recull l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, firmat el 16 de febrer de 2005”. El CRL té encomanada una àmplia llista de funcions (article 3). Destaquem, pel que fa a la política d’ocupació, l’impuls del diàleg entre els agents socials i entre aquests i l’Administració, en matèria de contractació laboral, contractació i subcontractació d’obres i serveis, igualtat i no-discriminació, i l’ITSS. Es propugna la racionalització de les instàncies de diàleg social existents “per fer efectiu l’espai català de relacions laborals”.

La composició del CRL és tripartida, amb vuit representants de l’Administració i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, per una durada de quatre anys i amb l’obligació de respectar la paritat entre homes i dones. El president serà el titular de la Conselleria de Treball i la vicepresidència recaurà en un membre del grup de l’Administració. El CRL podrà actuar en ple, comissions i grups de treball.

2. Resolució TRE/224/2008, de 4 de gener, per la qual es determinen els imports de la prestació econòmica bàsica i dels complements per membre addicional de la renda mínima d’inserció per a l’any 2008, així com els ajuts complementaris (DOGC, 6 de febrer)

Per a l’any 2008 es fixa la quantitat de 400,38 euros mensuals en concepte d’import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció. Si hi ha membres addicionals de la unitat familiar, les quanties complementàries seran de 50,45 pel primer membre, 42,04 pel segon i tercer, i 33,64 pel quart i següents.

Igualment, es fixen les quantitats mensuals per a altres possibles supòsits (ajuts complementaris) previstos en la normativa reguladora de la RMI, com ara fills menors de 16 anys (37,84 euros), fills amb una disminució igual o superior al 33 % (75,68), la mateixa quantitat per a famílies monoparentals que no percebin pensió d’aliments o que sigui igual o inferior a 180 euros, 33,36 euros quan es tracti de persones soles amb una dependència que els impedeixi inserir-se laboralment, i 140,13 euros com a ajuda per a inserció laboral. Si es tracta d’una ajuda per hospitalització de membres de la unitat familiar, la quantia diària serà de 13,35 euros.

3. Ordre ASC/56/2008, de 12 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions públiques per a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional, en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2008 per a la concessió d’aquestes subvencions (DOGC, 21)

La norma regula la convocatòria de concessió de subvencions (amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat) per a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, així com altres ajuts complementaris, amb pressupost autonòmic, per a centres que disposin de personal contractat amb un nivell de qualificació especial i que per això apostin per la millora de la qualitat laboral i social dels serveis que presten. La partida pressupostària assignada a aquest efecte és de 15 milions d’euros, i les sol•licituds s’han de presentar en un termini màxim de 30 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la norma. El punt de referència normatiu estatal és el Reial decret 469/2006, de 21 d’abril.

La norma incentiva la contractació indefinida amb caràcter general per part de les entitats titulars dels centres especials d’ocupació sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia i compleixin els requisits fixats en la norma, mitjançant el finançament de costos laborals i de Seguretat Social dels tècnics contractats, llevat dels casos de contractació de psicòlegs, pedagogs i treballadors socials, amb els quals es permet la contractació de durada determinada. Quan es tracti de finançament amb càrrec als PGE, la quantia serà de 1.200 euros anuals, “més l’increment que disposi el Ministeri de Treball i Afers Socials, per cada persona treballadora amb el tipus i el grau de discapacitat que s’indiquen en l’apartat 4 de les bases reguladores d’aquesta convocatòria, amb contracte indefinit o amb contracte temporal de durada igual o superior a sis mesos”, amb la reducció proporcional quan es tracti de contractes a temps parcial. Si es tracta dels ajuts concedits per la mateixa Generalitat, la quantia serà de 1.601,88 euros com a regla general. En tot cas, la suma total percebuda per cada persona treballadora subvencionada no podrà superar els 2.801,92 euros.

4. Resolució TRE/541/2008, de 22 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació adreçades a treballadors en situació d’atur el 2008 (DOGC, 28)

Per mitjà d’aquesta norma, que va entrar en vigor el mateix dia de la publicació, es convoquen subvencions per realitzar accions formatives adreçades a persones aturades i amb compromís de contractació, amb una partida pressupostària assignada de 4.840.000 euros i possible cofinançament a càrrec del Fons Social Europeu.

El compromís de contractació l’haurà de formalitzar expressament l’empresa, agrupació empresarial o entitat de formació que realitzi la contractació, i el percentatge de persones contractades haurà de ser com a mínim del 60 % de l’alumnat participant. La norma és taxativa en afirmar que l’activitat formativa s’ha de desenvolupar per a una ocupació concreta de la qual l’entitat després contractant tingui “necessitat de contractació immediata”. Els nous contractes s’hauran de formalitzar en un termini no superior a dos mesos des de l’acabament de l’acció formativa, amb una durada mínima de sis mesos com a regla general, que es pot reduir a quatre en sectors amb un alt grau d’estacionalitat, entre els quals la norma esmenta el comerç, el turisme, l’hostaleria i sector agrari.

La norma, amb la finalitat d’evitar actuacions contràries a dret, prohibeix que les noves contractacions substitueixin contractes extingits en els sis mesos anteriors, llevat que les baixes s’hagin produït per decisió voluntària del treballador, per motius legals o per circumstàncies no imputables a l’empresa.

5. Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per al 2008 i 2009 d’accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors i treballadores en situació d’atur, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per a l’exercici d’una ocupació (DOGC, 29)

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, té com a finalitat regular la concessió de subvencions per a l’any en curs i el següent que possibilitin la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació que tinguin relació amb sectors considerats emergents i prioritaris des de la perspectiva socioeconòmica del territori. És a dir, es tracta d’acostar oferta i demanda amb l’objectiu de formar treballadors en sectors i especialitats generadores d’ocupació, i també de prestar atenció a les noves necessitats de la població.

La norma preveu dues línies d’actuació. La primera s’adreça a formar persones d’acord amb les necessitats dels sectors productius inclosos al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i que es detallen a l’annex 1 a). La segona s’adreça a la formació requerida en diversos sectors que permeti impulsar la creació d’ocupació relacionada amb les noves demandes de la població, que tingui en consideració l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació, i que sigui respectuosa amb el medi ambient. La partida pressupostària assignada per a la primera línia d’actuació és de 25 milions per a l’any en curs i de 24 milions per al 2009, i per a la segona les quantitats assignades són de 2 milions cada any, en tots els casos amb cofinançament del Fons Social Europeu. Les sol•licituds s’hauran de presentar en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de la norma.

Tindran la condició de subjectes beneficiaris de les accions formatives les persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació. Es concedirà prioritat a determinats col•lectius de difícil accés al mercat de treball, entre els quals la norma inclou les persones més grans de 45 anys, dones en oficis on estiguin subrepresentades, aturats de llarga durada, discapacitats, persones amb risc d’exclusió social i joves demandants de primera ocupació.

La norma incorpora, en la disposició addicional 4, una clàusula que es repeteix en totes les normes autonòmiques en matèria laboral dictades des de fa alguns mesos. En relació amb les línies d’actuació, les entitats beneficiàries de les subvencions hauran d’adoptar les mesures adequades per garantir el major nivell de protecció de la seguretat i salut en el treball de tots els participants en les accions. També es tracta que els poders públics garanteixin el principi d’igualtat d’oportunitats en el treball en totes les fases del procés ocupacional, amb una crida expressa a la possibilitat d’“incrementar el nombre de dones ocupades en situacions de subrepresentació”.

6. Resolució TRE/599/2008, de 27 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions per als projectes de col•laboració en la campanya de treballadors i treballadores temporers agraris per a l’any 2008 (DOGC, 5 de març).

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, obre la convocatòria de l’any en curs per presentar sol•licituds de concessió de subvencions per desenvolupar projectes destinats a la campanya de la recollida de la fruita. La partida pressupostària que s’assigna a l’efecte és d’1.324.000 euros, i el termini de presentació de sol•licituds és de 20 dies a partir de l’endemà de la publicació de la norma.

Una primera mesura d’actuació subvencionada serà la contractació per part de les entitats locals, i entitats dependents o que hi estiguin vinculades i entitats sense ànim de lucre de caràcter empresarial o sindical més representatives del sector agropecuari, de treballadors aturats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. S’assigna un pressupost de 489.150,00 euros i 492.850,00 euros, respectivament, amb un cofinançament del 50 % a càrrec del Fons Social Europeu. Els criteris de selecció dels projectes presentats seran el seu interès general i social, la major acreditació d’inserció laboral i el cofinançament per part de les entitats sol•licitants. Els àmbits d’actuació preferents d’aquests projectes seran les activitats relacionades amb l’allotjament i l’acompanyament dels treballadors temporers, les relacionades amb el foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i les que s’adrecin a fomentar la integració dels immigrants.

La segona línia d’actuació és el foment d’accions de caràcter innovador i experimental en matèria d’intermediació i ocupació en l’àmbit de la campanya de la fruita d’aquest any, amb una partida de 242.000 euros per a la gestió de la campanya i una altra de 100.000 euros per a la seva difusió, amb cofinançament del 50 % a càrrec del Fons Social Europeu. Seran subjectes beneficiaris d’aquestes subvencions les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del sector agropecuari, i els projectes que es presentin hauran d’incloure com a mínim una de les accions següents: col•laboració en la tramitació d’ofertes i demandes de treball corresponents a la campanya de recollida de la fruita, informació i assessorament a la pagesia i a les persones treballadores en matèria laboral i social.

7. Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’acció exterior del Govern de la Generalitat (DOGC, 6)

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, organitza la coordinació executiva de l’acció exterior del govern autonòmic, que es durà a terme a través de les delegacions del Govern a l’exterior i de les oficines sectorials amb competències d’execució de les polítiques sectorials dels departaments i organismes corresponents. Per mitjà de la norma també es deroga la normativa fins ara vigent reguladora de les oficines de la Generalitat a l’exterior. El Decret troba el seu fonament jurídic en l’article 194 de l’Estatut d’autonomia, i desplega el Decret 421/2006, de 28 de novembre.

Recordem que el Decret 334/2004, de 20 de juliol (ara derogat), es va dictar per modificar alguns preceptes del Decret 156/2003, de 10 de juny (també derogat), de manera que quedés clar que la norma autonòmica no pretenia envair les competències estatals en matèria d’immigració, emigració i estrangeria, sinó que només pretenia “informar de les possibilitats d’immigració legal vinculada a l’accés al mercat laboral i a facilitar la integració social de l’immigrant”. Entre les funcions de les oficines esmentades es trobaven les de coordinació i impuls de les actuacions de la xarxa d’intermediació laboral d’informació sobre la situació del mercat de treball, i és previsible que aquestes funcions es continuaran desenvolupant en el marc de la nova estructura administrativa. A aquest efecte es pot indicar que l’article 5.3 disposa que les oficines sectorials “tenen un àmbit d’actuació funcional corresponent a alguns dels departaments de la Generalitat, i estan adscrites orgànicament i funcionalment al departament competent en la matèria o als seus organismes dependents, sense perjudici de l’optimització de recursos”.

8. Resolució IUE/812/2008, de 4 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a projectes d’inversió empresarial considerats estratègics per a l’economia catalana, i es fan públiques les convocatòries per a l’any 2008 (DOGC, 25)

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, aprova les bases que regularan els programes d’ajuts a projectes d’inversió empresarial que es consideren estratègics per a l’economia catalana, i fa pública la convocatòria per a l’any en curs. Regula tres línies d’incentius adreçades a “incentivar la creació d’ocupació estable i de qualitat”: creació d’ocupació unida a projectes d’inversió empresarial, projectes d’inversió empresarial en actius fixos, i projectes de seus socials de caràcter supraregionals.

A aquest efecte, la partida pressupostària assignada és de 2.000.000,00 d’euros, 1.200.000,00 euros i 500.000,00 euros, respectivament. Pel que fa a la primera línia d’ajuda, d’un interès especial per a l’àmbit de l’ocupació, les sol•licituds es podran presentar en tres terminis: de l’1 al 28 d’abril, de l’1 al 28 de juliol i de l’1 al 28 d’octubre.

Com ja hem indicat, una línia d’ajuda s’adreça a promoure la creació d’ocupació estable i de qualitat, sempre que vagi unida a la realització d’un projecte d’inversió que es consideri estratègic per a l’economia catalana, projecte que ha de suposar la diversificació d’activitats dels establiments empresarials i la creació de noves empreses. Es requereix la inversió de més d’un milió d’euros (que ha de ser com a mínim un 25 % del finançament del projecte) i la previsió de creació d’un mínim de 25 nous llocs de treball a temps complet (o la seva equivalència a temps parcial), calculats sobre la mitjana d’un període de dotze mesos, i que s’hauran de mantenir durant un període mínim de tres anys. Segons el que es disposa a la norma que comentem, els nous treballadors ocupats “no poden haver estat ocupats anteriorment o han d’haver perdut o estar a punt de perdre l’ocupació anterior”.

Com que es tracta d’ajuts sotmesos a la normativa comunitària, les despeses objecte de la subvenció, és a dir, els costos salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’empresa, no podran superar determinades intensitats màximes d’ajuda, que oscil•len entre un 7,5 % i un 15 %, si bé per a projectes de PIME que s’estableixin als municipis que es detallen a l’annex la intensitat pot arribar fins al 25 %. Amb caràcter general, el límit màxim de l’ajuda serà de 500.000,00 euros.

Pel que fa als criteris que es tindran en consideració per valorar el projecte, es prestarà una atenció especial a la creació d’ocupació, i més concretament als supòsits següents: “Generació de més de 50 llocs de treball; contractació de dones que busquin una primera feina i/o de treballadors i treballadores inclosos en un expedient de regulació d’ocupació en els sis mesos previs a la contractació objecte de la subvenció; llocs de treball de caràcter indefinit; llocs de treball qualificats”. A més, també serà objecte de valoració la capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte, la contribució a la internacionalització de l’economia catalana, la contribució a la consolidació de la presència d’empreses a Catalunya, l’impacte socioeconòmic i la contribució a l’enfortiment del teixit empresarial, i finalment, “la incidència previsible dels resultats del projecte en els sectors industrials corresponents i capacitats per crear sinergies amb altres empreses i sectors”.

9. Resolució TRE/860/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2008 per a la concessió de subvencions per a la inserció laboral de les persones acollides a la renda mínima d’inserció mitjançant empreses d’inserció sociolaboral, entitats col•laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació (DOGC, 28)

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, regula la convocatòria de l’any en curs per sol•licitar ajuts per desenvolupar accions d’inserció laboral de persones acollides a la renda mínima d’inserció, accions que duran a terme empreses d’inserció sociolaboral, entitats col•laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació. La partida pressupostària assignada a l’efecte és d’1.000.000,00 euros i les sol•licituds es podran presentar fins al 29 de novembre.

La norma es dicta en desplegament de les previsions establertes en l’Ordre TRI/303/2005, de 13 de juny. Recordem que seran subjectes beneficiaris dels ajuts les empreses d’inserció sociolaboral, les entitats i empreses que figurin inscrites al cens d’entitats col•laboradores d’inserció i els destinataris de la RMI que duguin a terme programes d’autoocupació. Les accions que poden ser subvencionades són de quatre tipus: la contractació laboral per un període mínim de tres mesos per una empresa d’inserció; la mateixa contractació i període per part d’una entitat col•laboradora; la contractació per un període mínim d’un any per una entitat col•laboradora quan es tracti d’una persona destinatària de la RMI i que procedeixi d’una empresa d’inserció; la posada en marxa d’un projecte d’autoocupació per persones destinatàries de la RMI.

Quan es tracti de donar suport a la contractació per part de les empreses d’inserció, com a regla general la quantia serà del 100 % de l’import de la prestació econòmica bàsica de la RMI vigent, sense que aquesta quantia pugui superar el 60 % del salari brut mensual que l’empresa pagui al treballador. Tanmateix, la norma preveu diverses mesures que flexibilitzen aquest criteri: per exemple, si es tracta de contractes de durada igual o superior a sis mesos, la quantia pot arribar a ser de fins al 150 %, i del 160 % quan es tracti de cooperatives i societats laborals. A més, la subvenció anual concedida es podrà prorrogar a successius exercicis pressupostaris i fins a un màxim de 30 mesos, tant si es tracta de la mateixa empresa o una de diferent, i fins i tot s’admet excepcionalment que se superi aquest límit “quan es tracti de destinataris de la RMI la situació econòmica i/o personal dels quals hagi variat”. Si es tracta de contractes subscrits per les entitats col•laboradores d’inserció, les quanties fixades com a regla general són les mateixes que en el cas anterior, si bé es poden incrementar fins al 125 % si es tracta d’un contracte de durada igual o superior a dotze mesos (130 % quan es tracti d’una cooperativa o societat laboral). La possibilitat de pròrroga de la subvenció s’estén fins a un màxim de 12 mesos.

Quan es tracti d’ajuts per a la contractació de treballadors procedents d’empreses d’inserció, el criteri que se seguirà és que el contracte ha de durar com a mínim un any i s’ha de formalitzar immediatament després de l’acabament de la relació del treballador amb l’empresa d’inserció. La quantia serà de 1.500 euros per a l’empresa d’inserció i el 125 % (130 % si es tracta d’una cooperativa o societat laboral) de l’import de la prestació econòmica bàsica de la RMI per a l’entitat contractant. Aquesta última subvenció es podrà prorrogar en exercicis pressupostaris posteriors, fins a un màxim de 12 mesos.

Finalment, en el cas de projectes per posar en marxa l’autoocupació, sempre que el subjecte tingui una antiguitat mínima de sis mesos en la percepció de la RMI, l’ajuda consistirà en el pagament de la quota corresponent a la base de cotització mínima del règim de Seguretat Social que correspongui (amb la inclusió, si s’escau, de la part relativa a incapacitat temporal), que es podrà prorrogar en exercicis pressupostaris posteriors i fins a un màxim de 24 mesos, sempre que es consolidi el lloc de treball del treballador autònom.

10. Resolució TRE/881/2008, de 26 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2008 per a la sol•licitud de pròrrogues de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i es modifica l’article 26.2 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer (DOGC, 31)

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, adapta la normativa autonòmica a la important modificació que opera l’Ordre TAS/360/2008, de 6 de febrer, i obre la convocatòria per a l’any en curs per a la presentació de sol•licituds de pròrrogues de les contractacions d’ADL, amb una partida pressupostària de 10 milions d’euros i amb el termini obert fins al 15 de setembre.

Per tant, se suprimeix el període màxim durant el qual es pot concedir la subvenció, per la qual cosa aquesta tindrà caràcter anual i es podran concedir pròrrogues per períodes anuals successius. En segon lloc, es permet que la contractació la faci la mateixa entitat, de manera que les contractacions que es realitzin es podran dur a terme amb la mateixa entitat o una de diferent. A més, la norma s’aplicarà amb caràcter retroactiu per facilitar la seva plena eficàcia, i s’aplicarà també a les subvencions ja concedides i a les contractacions que siguin operatives en la data d’entrada de la norma.

No hay comentarios: