martes, 22 de enero de 2008

Mesures de foment de l’ocupació de persones amb discapacitat i joves a Catalunya.

1. L’ordre TRE/439/2007, de 28 de novembre, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al treball amb suport de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball.


La norma va entrar en vigor el dia de la publicació (30 de novembre) i té com a finalitat gestionar l’aplicació de la norma estatal, en concret el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol, d’acord amb el procediment i les bases reguladores que es dictin a aquest efecte en el seu àmbit competencial. Amb aquesta ordre, justament, s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per al desenvolupament del programa previst en la norma estatal, i s’obre la convocatòria per a la sol•licitud de subvencions per a l’any 2007.

La partida pressupostària assignada a aquest efecte és de 300.000 euros, amb un possible cofinançament, en un percentatge que no es concreta en la norma, a càrrec del Fons Social Europeu, d’acord amb el programa operatiu “Adaptabilitat i ocupació”.

La norma té com a finalitat regular els continguts comuns del programa d’ocupació amb suport com a mesura d’integració laboral de les persones amb discapacitat en el sistema ordinari de treball. La norma defineix les accions que constitueixen un programa d’ocupació amb suport, els destinataris finals, els promotors d’aquestes accions i les subvencions derivades de la contractació de preparadors laborals que realitzin aquestes tasques. S’entén per ocupació amb suport, segons el que es disposa a l’article 7, “el conjunt d’accions d’orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball, prestades per preparadors laborals especialitzats, que tenen com a objectiu facilitar l’adaptació social i laboral de treballadors amb discapacitat amb dificultats especials d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a la resta dels treballadors que ocupen llocs equivalents”.

El programa s’adreça a persones que tinguin una paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel•lectual amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33 %, persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 65 % i persones sordes i amb discapacitat auditiva, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %. Aquestes persones haurien de ser contractades per empreses del mercat ordinari de treball, mitjançant contracte indefinit o temporal d’una durada mínima de sis mesos, a temps complet o parcial amb una jornada mínima del 50 % de la d’un treballador a temps complet comparable.

Pel que fa a la quantia de les subvencions que percebran les empreses o entitats que portin a terme els programes de suport, dependrà del temps d’atenció que els preparadors laborals hagin de dedicar als col•lectius de discapacitats que poden acollir-se a la norma, amb quanties que oscil•len entre 2.500 i 6.600 euros anuals per treballador. Els programes de suport s’hauran de desenvolupar durant un període de sis a dotze mesos, si bé es preveu una possible pròrroga per un any més. Com a excepció, podrà ampliar-se fins a sis mesos més, si se n’acredita la necessitat, en el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel•lectual amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.

Podran promoure els projectes associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, centres especials de treball i empreses del mercat ordinari de treball. Hauran de tenir en la seva plantilla preparadors laborals o hauran de comprometre’s a contractar-ne, i hauran de tenir també els recursos materials adequats i necessaris per poder dur a terme correctament el programa.

Per la seva importància per entendre correctament quines són les accions que s’han de portar a terme en el marc del programa d’ocupació amb suport, reproduïm l’article 8 de la norma que ara comentem.

“a) Orientació, assessorament i acompanyament a la persona amb discapacitat elaborant per a cada treballador un programa d’adaptació al lloc de treball.
b) Feines d’apropament i ajut mutu entre el treballador beneficiari del programa de treball amb suport, l’empresari i el personal de l’empresa que comparteixi tasques amb el treballador amb discapacitat.
c) Suport al treballador en el desenvolupament d’habilitats socials i comunitàries, de manera que puguin relacionar-se amb l’entorn laboral en les millors condicions.
d) Ensinistrament específic del treballador amb discapacitat en les tasques inherents al seu lloc de treball.
e) Seguiment del treballador i avaluació del procés d’inserció en el lloc de treball. Aquestes accions tindran per objecte la detecció de les necessitats i la prevenció de possibles obstacles, tant per al treballador com per a l’empresa contractant, que posi en perill l’objectiu d’inserció i permanència en l’ocupació.
f) Assessorament i informació a l’empresa sobre les necessitats i els processos d’adaptació del lloc de treball”.
La percepció de les subvencions serà compatible únicament amb la percepció de les ajudes previstes en el Reial decret 469/2006, de 21 d’abril, sempre que es compleixin els requisits previstos en l’article 23, i amb les desgravacions fiscals o bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social previstes en els programes estatals de foment de l’ocupació.

2. L’ordre TRE/471/2007, de 5 de desembre aprova les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per al foment i manteniment de l’ocupació de les persones joves, i obre la convocatòria anticipada per a l’any 2008.

La norma, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació (17 de desembre), té com a finalitat promoure la contractació indefinida de joves treballadors a Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la seva ocupació estable i de qualitat.

En la introducció de la norma es justifica la mesura adoptada per l’elevat nivell de temporalitat i de rotació laboral de la població treballadora jove, i es recorda que la potenciació de l’ocupació juvenil estable ja està prevista en el Pla de govern 2007-2010, en l’Acord estratègic del 2005 i en el Pacte europeu per a la joventut. En l’àmbit propi del Departament, el seu pla d’actuació fixa un objectiu estratègic que es pretén desplegar amb la norma, com és “impulsar l’oportunitat per a persones joves, dintre de l’objectiu estratègic de promoure la igualtat d’oportunitats en el món del treball, i impulsar la formació al llarg de la vida”.

En concret, la norma incentiva econòmicament la conversió de contractes temporals en indefinits (amb inclusió dels fixos discontinus) de joves menors de 30 anys, i obliga al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de tres anys i a la realització d’una activitat formativa d’una durada mínima de 50 hores que millori el nivell de qualificació de la persona contractada o incorporada. La formació haurà d’incloure aprenentatge d’idiomes i prevenció de riscos laborals, i haurà de ser vàlida per a qualsevol activitat laboral i no només per a la que es desenvolupi en l’empresa contractant.

La subvenció es podrà concedir a les conversions operades des de l’entrada en vigor de la norma fins al 30 de juny de 2008, i s’adreça a empreses, autònoms i cooperatives i societats laborals. En queden excloses les administracions i les empreses públiques, amb l’única excepció dels centres especials d’ocupació de titularitat pública. La partida pressupostària assignada a aquest efecte és de 10 milions d’euros per a l’any 2008, amb cofinançament del 45 % a càrrec del Fons Social Europeu.

Per percebre l’ajuda, de 2.000 euros amb caràcter general i de 2.500 en supòsits de persones discapacitades, la conversió requereix que la jornada de treball sigui igual o superior al 25 % de l’efectuada per un treballador a temps complet comparable. Quan es treballi a temps parcial, o quan la prestació laboral sigui com a treballador fix discontinu, la subvenció serà proporcional a la durada de la jornada i al percentatge anual d’activitat.

La norma exclou del seu àmbit d’aplicació les relacions laborals especials, llevat de les que tinguin treballadors amb discapacitat amb un centre especial d’ocupació. Igualment, exclou la contractació de familiars, tret que es tracti de persones amb discapacitat, o quan el contractant sigui un treballador autònom sense assalariats i el contractat sigui un familiar que no convisqui a la seva llar i que no estigui a càrrec seu.

L’ajuda que es percebi serà incompatible amb qualssevol altres previstes per al mateix supòsit, amb un esment exprés de les previstes en la normativa sobre ocupació selectiva i foment d’ocupació de les persones amb discapacitat, i també de les regulades en la normativa estatal sobre millora del creixement i de l’ocupació.

No hay comentarios: