jueves, 31 de enero de 2008

Les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i del Centre d’Investigacions Sociològiques sobre la immigració. Percepcions i realitats.

1. Els estudis del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat i els baròmetres mensuals del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) constaten que la immigració és un important problema per a Catalunya i per a Espanya.

En el darrer informe del CEO sobre la valoració del govern autonòmic, recentment publicat, es pregunta als enquestats quins són el tres principals problemes que té actualment Catalunya. La immigració es situa en tercer lloc (24,6) per darrera de la manca d’infrastructures i problemes amb el transport (40,0), i de l’accés a l’habitatge (27,7), però per davant d’altres problemes importants per a la ciutadania com són l’atur i precarietat laboral (17,9), el funcionament de l’economia (16,8) o la inseguretat ciutadana (14,1). Els enquestats creuen que la responsabilitat principal en la resolució del problema rau en el govern estatal (54,7 %), molt per davant de les responsabilitats que s’atribueixen al govern autonòmic (18,0 %), a les autoritats comunitàries (14,8 %) o als governs locals (4,7 %).

En el baròmetre del CIS de resultats corresponents al mes de desembre de 2007, fet públic avui dijous, la immigració es considera el cinquè problema que existeix actualment a Espanya (26.9) (possibilitat de tres respostes), per darrera del terrorisme (39,6), l’atur (38.6), els problemes d’índole econòmica (32.9) i l’habitatge (28.8). A una certa distància el segueixen la inseguretat ciutadana (14.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (12.3), i “la classe política, els partits polítics” (10.0). Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració segueix ocupant el cinquè lloc (10.1), per darrera del terrorisme (19.5) l’atur (15.9), els problemes d’índole econòmica (14.4) i l’habitatge (11.6); el segueixen la classe política i els partits polítics (4.4.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3.8), i la inseguretat ciutadana (3.4).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al sisè lloc (8.7), per darrera dels problemes d’índole econòmica (36.0), l’habitatge (24.0), l’atur (18.1), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (13.3), la inseguretat ciutadana (11.3.): li segueixen les pensions (8.4) i “cap” (7.8).

Però quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (3.3), per darrera dels problemes d’índole econòmica (21.4), l’habitatge (14.1), l’atur (10.2), “no sap” (7.8), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (6.5), les pensions (5.9), “cap” (5.7), la inseguretat ciutadana (4.4.) i el terrorisme (3.6).

2. Per altra banda, Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat en nombre de treballadors immigrants afiliats a la Seguretat Social, amb un total de 440.742 persones a 31 de desembre de 2007. Es a dir, Catalunya té un 13 % de població immigrada regular en el seu mercat de treball, la major part de la qual (73,6 %) és extracomunitària, i el 57 % de la nova afiliació durant l’any 2007 ha estat de treballadors estrangers. Moltes empreses i molts sectors productius no podrien funcionar avui a Catalunya sense la presència dels immigrants. Es a dir, la immigració està vinculada, fonamentalment, a les possibilitats que ofereix un mercat de treball dinàmic, i que ha generat els últims anys un important volums de llocs de treball. I per això també caldrà estar molt amatents als canvis que es produiran en aquest mercat en els propers mesos i que podem implicar la necessitat d'un cert canvi d'actuació dels poder públics per enfrontar-se a la nova realitat.

No hay comentarios: