lunes, 18 de marzo de 2024

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer

        

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren, el divendres 15 de març les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de febrer  

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi havia un total de 2.671.546 afiliats, dels quals 866.547 eren de països UE (462.551 homes i 403.996 dones), i 1.804.999 de  països no UE (1.035.695 homes i 769.364 dones). El 43,9 % són dones i el 56,1 homes. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de febrer de 2023 era de 2.466.243. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 205.303. Segon països de procedència, el 32,4 % són de països UE i el 67,6 % d'altres Estats.

Cal destacar el creixement de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 35.262 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 4.452s, i en sèrie interanual hem passat dels 407.676 del mes de febrer de 2023 als actuals 435.797.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de febrer és la següent: el 83,52 % està afiliat al règim general, el 16,31 % al d'autònoms, i el 0,17 % al del mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2011, sent important destacar al meu entendre que el del mes de febrer (12,90 %) supera en més de tres punt la de fa deu anys (9,38 %), i es troba a més de tres punts i mig de distància del mínim del 9,17 % que es va tenir en el mes de febrer  de 2015, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia.

Cal destacar, com s’explica en la nota de premsa de presentació del resultats que les dades publicades incorporen les d’afiliació de la població estrangera per nacionalitat, regim d’enquadrament i gènere, estant el 83,5 % del total afiliats al regim general (2.231.303).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (630.997, 23,62 %), seguida de Madrid (563.493, 21,09 %), Andalusia (334.119, 12,51 %) i la Comunitat Valenciana (305.091, 11,42 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 38.109, un 6,43 %

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 34,62 I 45,54 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 355.105 (26,45 %), de les quals 263.151 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 283.585 (11,13 %), dels quals 194.832 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 213.980 (15,39 %), dels quals 148.800 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 202.954 (20,49 %), dels quals 152.037 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 176.774 (9,06 %), dels quals 115.582 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (100.666, 13,69 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (72.762, 23,13 %), i del sector de la construcció (61.610, 15,19 % del total, i amb una elevada participació dels ciutadans de la UE (31.578).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (221.425 I 187.794, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (63.778 I 47.700), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (101.726 I 41.856). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (23.276), seguida de la hondurenya (22.444) i la colombiana (15.966).

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (334.395), i els marroquins es situen a la segona posició amb 328.118 treballadors. Els colombians es situen en la tercera posició amb 180.737, i els italians passen a la quarta  posició, amb 176.089, per davant dels veneçolans amb 147.897, dels xinesos amb 113.124, , dels peruans (72.007), dels equatorians amb 69.917, dels ucraïnesos (66.510) i dels portuguesos (64.651).

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2014 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims quatre anys, i el de la colombiana i peruana  el darrers dos anys. També hi ha hagut un creixement important de la població italiana en els últims tres anys.

En l’actualitat, i sempre segons les dades oficials del MISSMI, els treballadors i treballadores d’altres països suposen el 26.5 % del personal que treballa en el sector de l’hostaleria, el 24,7 % en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, i el 20,5 % en la construcció.

3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 630.997, dels quals 183.685 són de països UE i 447.312 de països no UE.

Per règims, el 84,79 dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,11 % en el d’autònoms, i el 0,10 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (62.047, 46.404 i 36.689, respectivament), dels xinesos, italians i marroquins, en el d’autònoms (17.571, 8.917 i 6.546), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.042 i 2.108). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (6.289), seguida de la població marroquí (1.915), i romanesa (1.573).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 2,64 i 5,20 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon al comerç de reparació vehicles motor i motocicletes, amb 78.935 (14,75 %), dels quals 56.188 són de països no UE, i el segon a l’hostaleria, amb 74.737 (13,97 %), dels quals 59.486 són de països no UE; el tercer és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 68.666 (12,72 %), dels quals 49.625 són de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb  57.588 (10,75 %), dels quals 41.165 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 45.130 (8,51 %), dels quals 39.605 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (20.115, 21,10 % del total), de l’hostaleria (18.527, 19,44 %) i de la construcció (10.277, 10,78 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (75.675) seguits dels italians (55.531) i els romanesos ocupen la tercera posició (46.955) A continuació trobem els xinesos (32.188), els colombians (30.929), els pakistanesos (24.596), els francesos (22.661), els hondurenys (22.451), els veneçolans (21.821), i els argentins (17.203).

No hay comentarios: