jueves, 19 de octubre de 2023

Debat de política general en el Parlament de Catalunya. Referències al seu contingut laboral.

 

El Ple del Parlament, en la reunió tinguda el dia 29 de setembre de 2023, va debatre les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat sobre l’orientació política general del Govern tingut en la sessió dels dies 26, 27 i 29 de setembre, y adopto la Resolució que pot llegir-se íntegrament en aquest enllaç      . La Resolució ha estat publicada en el Butlletí Oficial del Parlament del 18 d’octubre. Las propostes presentades pels grups parlamentaris es troben en aquest enllaç 

El text consta de XXVI apartats, en un total de 37 pàgines del BOPC. Després de la seva lectura, he seleccionat els continguts que tenen una relació més directa amb les relacions de treball (ocupació i protecció social), ja sigui en l’àmbit públic o privat, i que certament no n’és un nombre excessiu. No està de més dir que gran part de les propostes de política econòmica també tenen una incidència indubtable sobre la creació d’ocupació, i per això també es recomanable la lectura sencera de l’apartat VIII, dedicat a “Economia”. La pregunta que em sorgeix és si gran part de las propostes aprovades no podem posar-se ja en marxa pel govern autonòmic dins dels seus àmbits competencials en matèria de treball i protecció social.

He destacat en negreta aquells textos que considero que afecten més directament a las relacions de treball. Si hagués de destacar alguns, ho faria amb la menció de la proposta de desplegament de la Llei estatal d’ocupació a Cataluña, i la cerca d’un acord entre els agents socials sobre el salari mínim de referencia, que hauria de servir “com a base per a aconseguir que tots els convenis estiguin per damunt del salari mínim de referència actualitzat, en un termini acordat, proper i possible”, sent una qüestió diferent si aquesta salari “autonòmic” pot regular-se per via legal (quelcom al meu parer no possible, tal como he exposat en anteriors articles) o per via convencional (no havent-hi cap dubte d’aquesta possibilitat, que es deixa em mans del agents socials).

Bona lectura.

 

VIII Economia

28

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

a) Plantejar davant del Govern de l’Estat la necessitat d’un canvi en la Llei concursal per a garantir que la seva aplicació asseguri tant la viabilitat de l’empresa i els projectes d’activitat, l’ocupació i els compromisos territorials com la participació de tots els agents afectats.

 

XIII. Empresa i treball

47

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per a facilitar l’activitat econòmica i empresarial, acompanyant les empreses perquè afrontin els reptes globals sorgits els últims anys, que comporten que s’hagin d’adaptar ràpidament i de la manera més eficient possible a les noves realitats i tecnologies per a poder continuar prosperant i generant llocs de treball. En aquest àmbit, el Govern ha de dur a terme les actuacions següents:

a) Eliminar les retencions de tràmits dins l’Administració i dotar-se dels recursos necessaris tant per a agilitar la tramitació ordinària dels procediments administratius ordinaris com per a garantir que els projectes estratègics per a l’economia catalana es puguin desenvolupar en el menor temps possible.

b) Dotar-se dels recursos personals i materials necessaris perquè la finestreta única empresarial pugui continuar duent a terme la seva feina de la manera més eficient possible.

48

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar la gestió directa i una millor transparència en la gestió dels fons Pròxima Generació de la Unió Europea i denunciar que la distribució d’aquests fons no s’ha fet d’acord amb el pes de Catalunya dins l’Estat. Així mateix, el Parlament, una vegada detectades les dificultats per part de les administracions locals i el teixit empresarial en l’endarreriment i els processos administratius dels fons Pròxima Generació, insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern de l’Estat que sol·liciti pròrrogues en els terminis, i adoptar les mesures administratives i legislatives necessàries per a facilitar la gestió de la tramitació i l’execució dels programes finançats amb aquests fons als petits municipis i a les petites i mitjanes empreses. Així, s’ha de vetllar per posar totes les eines a disposició del teixit productiu i d’innovació per a poder atraure el màxim nombre de projectes de transformació cap a una economia pròspera i sostenible.

49

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Introduir en els plecs de clàusules administratives de totes les licitacions, incloent-hi les de les entitats vinculades, el pagament directe als subcontractistes dels contractes públics.

b) Aplicar a totes les subvencions les condicions següents que estableix la Llei de l’Estat 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses:

1a. La impossibilitat que les empreses que incompleixen la Llei de l’Estat 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, siguin beneficiàries d’una subvenció de més de 30.000 euros.

2a. L’exigència a les empreses beneficiàries dels ajuts que les despeses justificades dels projectes hagin estat pagades dins del termini que fixa la Llei de l’Estat 3/2004.

c) Impulsar la tramitació d’un projecte de llei de polígons d’activitat econòmica que reguli, entre d’altres, els següents aspectes per a impulsar la promoció i el millorament de la competitivitat de les àrees econòmiques:

1r. El millorament de la connectivitat i la cobertura mòbil.

2n. El foment de la comunitat o comunitats energètiques al polígon, flexibilitzant-ne la definició i l’aplicació.

3r. La disponibilitat energètica.

4t. La disponibilitat d’aigua.

5è. El millorament de la il·luminació.

6è. El manteniment de les infraestructures del polígon.

7è. El millorament dels accessos multimodals per a la mobilitat laboral, també a l’interior del polígon, tenint en compte, entre altres aspectes, els carrils bici i les freqüències i la fiabilitat del transport públic.

8è. La disponibilitat per a la gestió i la circularitat dels residus.

50

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb relació a un nou impuls del teixit empresarial català, a:

a) Impulsar les mesures necessàries per a agilitar i facilitar les sol·licituds de permisos per a la instal·lació d’energies renovables a les empreses i la indústria de Catalunya, amb l’objectiu de reduir el cost energètic i avançar cap a la descarbonització.

b) Incorporar en tots els plecs de condicions relatius a la contractació pública de la Generalitat el pagament directe a les empreses subcontractades, tal com permet la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

c) Aprovar una convocatòria d’ajudes a les empreses i la indústria, amb una dotació de 15 milions d’euros, per a contractar estudiants que cursin la formació professional dual.

d) Augmentar en 20 milions d’euros els recursos destinats a la promoció de les diverses destinacions i dels productes turístics de Catalunya per tal d’atreure visitants de països amb més valor afegit.

51

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb relació al millorament de l’ocupació de qualitat, a:

a) Presentar, en el termini de tres mesos, el pla de desplegament a Catalunya de la Llei de l’Estat 3/2023, del 28 de febrer, d’ocupació.

b) Establir, en el termini de sis mesos, una campanya específica d’Inspecció de Treball amb la finalitat de garantir el compliment de la redacció dels plans d’igualtat per part de les empreses.

52

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acordar amb els agents socials l’establiment d’un salari mínim de referència català, de forma gradual, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea.

Aquest salari mínim de referència ha de servir com a base per a aconseguir que tots els convenis estiguin per damunt del salari mínim de referència actualitzat, en un termini acordat, proper i possible.

b) Mantenir un estret diàleg amb els agents socials per a preparar les mesures adequades per tal que els sectors empresarials puguin absorbir aquests increments de salaris mínims. S’ha de vetllar, de manera no excloent, pel millorament de les competències professionals en el mercat de treball, especialment pel que fa a la col·laboració publicoprivada per a atendre les demandes d’especialistes en el mercat de treball.

53

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’una llei per a integrar els joves, opcionalment, al món laboral, passada l’etapa de l’educació obligatòria, mitjançant l’aprenentatge d’un ofici en l’entorn laboral i amb l’obtenció del corresponent certificat professional.

54

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, amb els passos següents:

a) Presentar el primer trimestre del 2024 un pla operatiu que permeti de definir els àmbits i les línies d’actuació, els acords o les col·laboracions entre els departaments de la Generalitat i altres entitats, les actuacions concretes i les propostes legislatives que han de contribuir al compliment dels reptes.

b) Impulsar el pla de turisme enogastronòmic (Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025).

c) Continuar potenciant el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, paisatgístic, gastronòmic, històric, industrial i ferroviari, entre d’altres, contribuint a una millor distribució territorial de l’activitat i atenuant alhora l’efecte de l’estacionalitat en el conjunt del sistema turístic.

d) Continuar distribuint els programes amb inversions al territori destinades als ens locals que permetin l’efecte transformador de l’activitat turística i la creació o intensificació dels productes turístics que aposten per aquesta línia.

e) Desenvolupar les línies de crèdit necessàries perquè les empreses privades facin inversions que els permetin de proporcionar una oferta més sostenible des del punt de vista de l’eficiència energètica.

55

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Redefinir i incrementar la taxa turística fins a situar-la al nivell d’altres destinacions europees equiparables i presentar una proposta de nova llei de turisme que reguli el sector i la seva activitat i que incorpori els valors de la qualitat, la proximitat, la sostenibilitat i la responsabilitat amb l’ocupació i l’entorn com a eixos orientadors del sector i de l’activitat turística a Catalunya.

b) Establir un segell de qualitat sociolaboral i ambiental, a disposició dels centres hotelers i de restauració, que certifiqui el compromís de les corresponents instal·lacions hoteleres amb el respecte de les condicions laborals exigibles i l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètics i de consum d’aigua i de reciclatge de les entrades (inputs). El Govern, conjuntament amb les organitzacions empresarials i sindicals representatives, ha de fer el seguiment i avaluació del diàleg social i de les condicions de treball dels treballadors de neteja del sector de l’hostaleria i ha d’impulsar un acord que en determini les condicions laborals, les càrregues de treball i el temps de descans, amb l’objectiu de vetllar per la salut dels treballadors en general i, especialment, de les netejadores d’habitacions, exposades a llargues jornades laborals i a condicions de treball no saludables.

 

XIV Igualtat

58

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la perspectiva de la igualtat de tracte i la no discriminació en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat. Les múltiples discriminacions i desigualtats estructurals que pateixen dia a dia moltes persones per llur gènere, origen, color de pell, orientació sexual, discapacitat, aspecte físic o edat no poden tenir cabuda a Catalunya. Per aquest motiu, cal:

a) Continuar reforçant la Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI+ amb nous serveis d’acompanyament psicosocials i comunitaris.

b) Consolidar la tasca de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació.

c) Dur a terme polítiques antiracistes, prioritzant l’atenció en els àmbits del racisme immobiliari, el garantiment de la igualtat d’oportunitats educatives i laborals, la memòria democràtica, la justícia, la salut, la seguretat ciutadana i l’atenció a les persones.

d) Dur a terme més actuacions per a fer efectiu el dret a l’empadronament de totes les persones que viuen a Catalunya com a porta d’accés a serveis bàsics com la salut o l’educació i, per tant, com a instrument indispensable per al garantiment dels drets fonamentals.

XV. Educació

77

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, amb la dotació de recursos corresponent, el Pla de millorament de la xarxa i l’oferta de formació professional, per a garantir que s’adeqüi a les innovacions del mercat de treball, el mapa territorial i sectorial de centres integrals, la supressió de les taxes d’accés als cicles formatius de grau superior, la creació d’un fons d’ajut (beques) a la mobilitat de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional, i l’establiment de l’equiparació del professorat de formació professional, i també les condicions per a garantir la qualitat de la formació professional dual i de la seva tutoria formativa.

XX. Salut

109

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar unes condicions de treball correctes per a tots els professionals sanitaris que permetin de captar i retenir el millor talent possible, per mitjà de les accions següents:

a) Millorar les condicions retributives del personal sanitari tancant, en el marc de la negociació col·lectiva, el tercer acord de l’Institut Català de la Salut, i avançar en l’harmonització de les condicions laborals, i també incloure la dotació econòmica adient per a aconseguir l’acord en la taula d’equiparació del transport sanitari.

113

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir una ocupació estable i de qualitat i la plena equiparació dels salaris i condicions laborals de tots els treballadors dels diversos operadors del sistema sanitari català, començant per totes les empreses públiques de la Generalitat vinculades al Departament de Salut.

b) Complir l’acord amb la representació legal dels treballadors sobre l’equiparació progressiva de les condicions laborals del personal de transport sanitari a les del Sistema d’Emergències Mèdiques, abans de la publicació de la licitació del pròxim concurs per a aquest servei.

XXII. Drets socials

124

El Parlament de Catalunya constata la urgència i la necessitat de lluitar contra la pobresa com a política social prioritària que cal desenvolupar com a país, i també de generar un clima d’oportunitats per a avançar en el progrés i el desenvolupament dels ciutadans. Cal apostar decididament per la renda garantida de ciutadania i prioritzar-la com a política pròpia de rendes en el marc del garantiment d’una vida digna, vinculada al foment de la reinserció laboral i compatible amb l’ocupació laboral activa, amb noves oportunitats per als més joves. Amb aquests objectius, cal simplificar tant l’accés com l’obtenció de la renda garantida i deixar per a després les comprovacions i els controls que calguin, per a garantir així tant la seguretat com l’impuls a l’activació social dels qui la perceben o l’han de percebre.

125

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern espanyol la cessió de la gestió i el finançament de les rendes socials, com l’ingrés mínim vital, i preparar les estructures administratives que corresponguin per a poder gestionar i resoldre les peticions d’ajuts socials en una sola resolució, i facilitar al ciutadà l’accés a les rendes a què té dret, independentment de l’Administració de què provinguin. Així mateix, el Departament de Drets Socials ha d’iniciar al més aviat possible un treball conjunt amb tots els actors socials i polítics implicats en què es posi en comú la feina feta sobre la modificació i actualització de la Cartera de serveis socials. És urgent fer aquest treball amb el màxim consens possible entre tots els agents implicats i establir, amb el lideratge del Departament de Drets Socials, un pla de treball que ho faci possible abans del finiment de la legislatura.

132

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar i acordar, en el marc del diàleg social, la proposta d’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya i les prestacions que hi estan indexades, com la renda garantida de ciutadania i altres prestacions socials, tenint en compte l’impacte de la pujada generalitzada dels preus en el cost de la vida, per tal d’incloure-la en el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024.

134

El Parlament de Catalunya insta el Govern a suprimir el Pla pilot de renda bàsica universal i tancar l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, i a destinar llurs recursos a la inversió en nous equipaments públics residencials per a les persones grans, els infants i les persones amb discapacitat.

126.

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb relació a l’atenció a les persones amb discapacitat, a:

a) Aprovar i publicar, en el termini de dos mesos, el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, la qual cosa està pendent des del 2020.

b) Reactivar la tasca de tots els grups de treball del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, iniciat al gener del 2020, amb l’objectiu de tenir un nou pacte abans d’acabar el 2023.

c) Garantir el compliment del Reial decret 818/2021, pel qual es regulen els programes comuns d’activació per a l’ocupació del sistema nacional d’ocupació, en la convocatòria del 2024 de subvencions als centres especials de treball, especialment en matèria de subvenció del salari mínim interprofessional.

 

No hay comentarios: