martes, 24 de octubre de 2023

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre

        

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren, el dimarts, 17 d’octubre, les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de setembre https://www.inclusion.gob.es/w/la-seguridad-social-registra-2-7-millones-de-ocupados-extranjeros-en-septiembre    

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi havia un total de 2.686.9908 afiliats, dels quals 8881.774 eren de països UE (467.992 homes i 413.782 dones), i 1.805.216 de  països no UE (1.026.829 homes i 776.387 dones). El 44,4 % són dones i el 55,6 homes. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de setembre de 2022 era de 2.456.019. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 230.971. Segon països de procedència, el 32,8 % són de països UE i el 67,2 % d'altres Estats.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 8.057 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 2.648 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 401.815 del mes de setembre de 2022 als actuals 427.801.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre de 2023 és la següent: el 83,86 % està afiliat al règim general, el 15,92 % al d'autònoms, i el 0,21 % al del mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2010, sent important destacar al meu entendre que el del mes de setembre (12,97 %) supera en més de tres punt la de fa deu anys (9,79 %), i es troba a prop de tres punts i mig de distància del mínim del 9,50 % que es va tenir en el mes de setembre de 2014, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia.

Cal destacar, com s’explica en la nota de premsa de presentació del resultats que les dades publicades incorporen les d’afiliació de la població estrangera per nacionalitat, regim d’enquadrament i gènere, estant el 83,9 % del total afiliats al regim general (2.253.419).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (650.079, 24,19 %), seguida de Madrid (550.151, 20,47 %), Andalusia (301.387, 11,22 %) i la Comunitat Valenciana (294.495, 10,96 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 46.504. un 7,70 %

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 32,30 i 45,34 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 421.492 (27.24 %), de les quals 304.666 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 278.136 (10,88 %), dels quals 191.141 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 224.986 (15,61 %), dels quals 157.045 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 191.141 (19,61 %), dels quals 141-030 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 172.612 (8,88 %), dels quals 111.567 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (101.602, 13,64 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (73.989, 22,88 %), i del sector de la construcció (59.772, 14,74 % del total, i amb una elevada participació dels ciutadans de la UE (31.088).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (226.875 i 188.115, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (63.558 o 46.770), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (83.502 i 40.056). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (23.907), seguida de la hondurenya (22.108) i la colombiana (14.261).

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (333.765), i els marroquins es situen a la segona posició amb 309.639 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 182.757, quedant els colombians en la quarta posició, 171.982, per davant dels veneçolans amb 146.126, dels xinesos amb 113.646, dels equatorians amb 72.819, dels peruans (68.932), dels ucraïnesos (65.946) i dels portuguesos (65.486).

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2014 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims quatre anys, i el de la colombiana en el darrer any. També hi ha hagut un creixement important de la població italiana en els últims tres anys.

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 650.079, dels quals 186.482 són de països UE i 463.597 de països no UE.

Per règims, el 85,41 dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,46 % en el d’autònoms, i el 0,13 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (64.023, 46.336 i 38.600, respectivament), dels xinesos, italians i marroquins, en el d’autònoms (17.446, 8.883 i 6.396), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.477 i 2.832). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (6.187), seguida de la població marroquí (1.871), i romanesa (1.627).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,53 i 5,02 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 89.693 (16,15 %), dels quals 70.963 són de països no UE, i el segon al comerç de reparació vehicles motor i motocicletes, amb 81.813 (14,74 %), dels quals 58.351 són de països no UE; el tercer és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 70.493 (12,70 %), dels quals 51.734 són de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb  56.573 (10,19 %), dels quals 40.361 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.258 (7,79 %), dels quals 37.290 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (20.347,  21,64 % del total), de l’hostaleria (18.786, 19,98 %) i de la construcció (10.081, 10,72 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (77.879) seguits dels italians (55.451) i els romanesos ocupen la tercera posició (49.494) A continuació trobem els xinesos (32.345), els colombians (30.694), els pakistanesos (26.136), els francesos (22.676), els hondurenys (22.579), els veneçolans (22.0678), i els argentins (17.692).


No hay comentarios: