jueves, 4 de noviembre de 2021

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d’octubre.

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la  Seguretat Social, fetes públiques el dimecres 3 de novembre pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions  

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre  ha estat de 2.261.144, amb un augment de 20.369 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (19.224). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 384.825, i el del règim general és de 871.401.

 

Durant el mes d‘octubre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en sèrie interanual en 700.226 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 186.606. Cal tenir en consideració que les comparacions amb les dades del mes d’octubre de 2020 s’han de fer tenint en compte la greu situació viscuda en l`àmbit laboral durant bona part d’aquest any.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 11,48 % del total de la població treballadora afiliada (19.690.590).

 

2. Analitzo a continuació  les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d’octubre i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de setembre,  que han estat també publicades el dimecres 3 de novembre pel Ministeri  de Treball i Economia Social.

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 418.216 (12,84 % del total, 3.257.068). 146.585 són de països UE i 271.631 de països no UE. S'ha produït un augment  mensual de 742 persones (la disminució del total de la població ha estat de 734), i descens interanual de 129.171 (22,70  % del total, 568.975). En les dades del mes d’octubre destaca el creixement en el sector de l’agricultura (5,72 %, sent l’atur de 38.278)  i la disminució en el sector de la construcció (2,54 %, sent l’atur de 38.026).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 74.099 ( % del total, 418.216). 17.429 són de països UE i 56.670 de països no UE, amb un augment mensual de 1.995 persones (268,86 % del total, 742), i un descens interanual de 35.126 (27,19  % del total, 129.171). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (46.614), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.681, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 10.129.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 389.179, amb un augment mensual de 13.408 i creixement interanual de 71.477. 105.941 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 283.238 al regim general. A Catalunya,  el nombre ha estat de 63.144, amb una disminució mensual de 3.894 i augment interanual de 13.522. 12.846 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 50.298 al regim general.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de setembre: 203.700, amb una disminució interanual del 35,9 %. 85.850 aturats són de països UE i 117.850 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,10 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,35 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,48 % en cas de subsidi, 12,53 % en la renda activa d'inserció, i 5,23 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de setembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un lleu descens de la població acollida a la prestació contributiva, un descens més intens dels perceptors de subsidi,  un increment dels qui reben la renda activa d'inserció i també de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,76 al 15,35 % (una disminució del 2,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha baixat del 8,21 al 7,48 % (- 8,9 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,48 i 15,35 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12,53 % del total dels perceptors, amb un augment del 18,7 %. interanual. De les dades del mes de setembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 59,7 % dels estrangers de països UE i el 58,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 40,3 i 41,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 1.834.913, el 43 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencial. Es a dir, es constata una baixada del nombre de persones que reben les prestacions contributives.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 30,93 % (34,57 i 31,62 % els mesos de setembre de 2019 i 2020 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 155.366.000 euros, un 8,1 % de la despesa total (amb una disminució del 14,7 % sobre l'any anterior).

 

El 67,8 % de la despesa total de prestacions (1.920.619 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 71,9% en el cas dels aturats estrangers (73,4 i 81,7 % els mesos de setembre de 2019 i 2020, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (13,51 %), per davant de la de Barcelona (11,81 %), València (6,01 %), Múrcia (5,82), Almeria (5,78 %), Alacant (5,48 %), Huelva (5,33 %), Las Palmas (3,51 %), Santa Cruz de Tenerife (3,43 %), i Tarragona (2,84 %).

 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (44.980, 22,08 %) ocupen el primer lloc, per davant dels marroquins (42.800, 21,01 % %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.108, 4,96 %), per davant dels italians  (9.154, 4,50 %) i dels colombians (6.853, 3,36 %)

No hay comentarios: