viernes, 30 de abril de 2021

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2021

 

Segons les dades de l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2021, fetes públiques el dijous 29 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 3.064.800 persones, amb 2.262.000 ocupades i 802.800 aturades, mentre que 1.430.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.495.500, amb un descens trimestral de 10.000 i un augment en sèrie interanual de 82.000 persones.

 

 Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

 

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació s’expliquen en la nota de premsa on es publiquen les dades del primer trimestred’enguany, posant en relleu que no s‘aprecien canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.  

 

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2020, la disminució de la població activa estrangera ha estat de 112.900 persones i en sèrie interanual de 23.100. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un descens de 90.500 persones sobre el trimestre anterior i de 110.400 en sèrie interanual.

 

La taxa d’activitat és del 68,18 %, 11,83 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,35 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució del 2,35 %, mentre que el de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,26 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,36 %, i la de la població estrangera un 1.79 %.

 

La taxa d’atur de la població estrangera és del 26,19 %, es a dir 11.79 punts per sobre de l’espanyola (14,40 %). Durant el primer trimestre del 2021 la desocupació autòctona va disminuir en 24.100 persones, i la estrangera en 41.800.

 

Durant el primer trimestre del 2021 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 66.400 persones, i el d’estrangers de 71.100. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 170.200 persones, la població aturada augmenta en 147.100 i la inactiva puja en 105.100, mentre que la població ocupada espanyola pateix una molt  important disminució de 304.300 persones, la població aturada creix en 193.300, i la inactiva augmenta en 135.700 persones.

 

 

No hay comentarios: