jueves, 2 de abril de 2020

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març.


1. En la informació sobre les dades d’afiliació ala Seguretat Social, fetes publiques en la pàgina web conjunta del Ministeri de Treball i Economia Social, i el Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions el dijous 3 d’abril, no n’hi ha la informació detallada relativa a les dades de la població estrangera, tret de la que ens informa sobre el percentatge (10,91%) sobre la població total afiliada, que el mes de febrer ha estat de 19.006.760. A l’espera de conèixer si es un canvi temporal o definitiu, caldrà doncs esperar a les dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social que es publiquem mensualment. De les dades general de tota la població cal destacar que el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social ha disminuït en sèrie interanual en 36.817, conseqüència sens dubte de la dràstica caiguda de l’afiliació des de mitjans de mes a causa del greus problemes sanitaris, econòmics i social derivats del Covid-19, que en el conjunt del mes ha estat de 243.469 persones, quan el mes de març de l’any 2019 va créixer en 155.104.  


2. Analitzo a continuació dades sobre demandants d'ocupació,atur registrat i contractes que corresponen al mes de març i de les prestacionsper desocupació corresponents al mes de febrer, que han estat també publicades el dijous 3 d’abril.  Tanmateix, les dades són un fidel reflex de l’impacte causat pel Covid-19

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 443.554 (12,50 % del total, 3.548.312). 156.331 són de països UE i 287.223 de països no UE. S'ha produït un creixement mensual de 34.974 persones (11,57 % del total, 302.265), i un creixement interanual de 40.871 (13,93 % del total, 293.228). En les dades del mes de març destaca l‘augment en el sector de la construcció (15,62 %, sent l’atur de 41.918).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 87.146 ( 20,89 % del total, 417.047). 20.644 són de països UE i 66.502 de països no UE, amb un augment  mensual de 4.561 persones (13,04 del total, 34.974), i interanual de 4.511 (11,04 % del total, 40.871 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (56.265), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.894, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.816.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 265.684, amb un descens mensual de 59.744 i interanual de 65.523. 77.770 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 187.914 al regim comunitari. A Catalunya,  el nombre ha estat de 44.617, amb un descens mensual de 13.613 i interanual de 16.141.  10.425 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim general, i 34.192 al regim comunitari

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de febrer:   215.935, amb un augment interanual del 4,8 %. 90.300  aturats són de països UE i 125.635 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,78 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,11 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,18 % en cas de subsidi, 10,0 % en la renda activa d'inserció, i 4,81 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de febrer són un total de 2, el 11,76 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, un descens dels perceptors de subsidi, un creixement dels qui reben la renda activa d'inserció, un augment de la població acollida al subsidi agrari i un important descens dels qui reben l’ajut del PAE, tot i que en aquest últim cas les dades quantitatives ja són merament residuals. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,83 al 14,11 % (un augment del 2,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha minvat del 8,95 % al 8,18 % (- 8,6 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva 8,18 i 14,11 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 10,10 % del total dels perceptors, amb un augment del 8,8 %. interanual. De les dades del mes de febrer cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 57,9 % dels estrangers de països UE i el 58,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 42,1 i el 41,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 2.002.295, el 45 % reben prestacions contributives i el 554 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 37,91 % (34,93 i 36,50 % els mesos de febrer de 2018 i 2019 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 175.324.000 euros, un 9,7 % de la despesa total (amb un augment del 13,0 % sobre l'any anterior).

El 67,2 % de la despesa total de prestacions (1.867.077 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 74,7 % en el cas dels aturats estrangers (71,5 i 73,8 % els mesos de febrer de 2018 i 2019, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers Barcelona ocupa la primera posició (12,77 %), seguida de Madrid (12,74 %), les Illes Balears (8,35 %), Alacant (5,19 %), València (4,88 %), Múrcia (4,03 %), Almeria (3,87 %), Tarragona (3,83 %),  Màlaga (3.68 %), i Girona (3,67).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (44.997, 20,84 %), per davant dels marroquins (41.255, 19,11 %), mentre que els italians ocupen la tercera posició (11.365, 5,26 %),  per davant dels búlgars (9.956, 4,69 %), els  colombians (7.939, 3,68 %),  i els equatorians (7.580, 3,51 %)

No hay comentarios: