martes, 28 de enero de 2020

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2019.Segons les dades del’enquesta de població activa del quart trimestre  de 2019, fetes públiques el dimarts 28 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.086.000 persones, amb 2.469.300 ocupades i 616.700 aturades, mentre que 1.247.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.333.700, amb un augment trimestral de 82.700 i en sèrie interanual de 299.400 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2019, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 74.700 persones i en sèrie interanual l’augment és de 199.300. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 4.200 persones sobre el trimestre anterior i un augment de 90.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,21 %, 14,01 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,20 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un  creixement del 0,37 % %, mentre que la taxa de la població espanyola ha experimentat una disminució del 0,05 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un augment del 0,08 %, i la de la població estrangera una disminució del 0,34 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 19,98 %, es a dir 7,15 punts per sobre de l’espanyola (12,83 %). Durant el quart trimestre del 2019 la desocupació autòctona va disminuir en 56.800 persones, i la estrangera va créixer en 34.300.

Durant el quart trimestre del 2019 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 52.100, i el d’estrangers de 40.400. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 182.200 persones, la població aturada augmenta en 17.100 i la inactiva puja en 100.100, mentre que la població ocupada espanyola creix en 220.100 persones, la població aturada disminueix en 129.400, i la inactiva creix en 17.700 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre de persones ocupades, aturades i inactives.  

No hay comentarios: