viernes, 26 de julio de 2019

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2019.


Segons les dades del’enquesta de població activa del segon trimestre de 2019, fetes públiques el dijous 25 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 3.000.100 persones, amb 2.392.200 ocupades i 608.000 aturades, mentre que 1.176.900 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.177.000, amb un augment trimestral de 69.800 i en sèrie interanual de 275.200 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2019, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 81.300 persones i en sèrie interanual l’augment és de 179.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un creixement de 128.800 persones sobre el trimestre anterior i de 22.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,83 %, 14,65 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,18 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un creixement del 0,76 % %, mentre que el de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,32 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,10 %, i la de la població estrangera un descens del 0,48 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,26 %, es a dir 7,17 punts per sobre de l’espanyola (13,09 %). Durant el primer trimestre del 2019 la desocupació autòctona va disminuir en 122.700 persones, i la estrangera en 900.

Durant el primer trimestre del 2019 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 251.600, i el d’estrangers un augment de 82.200. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 189.500 persones, la població aturada minva en 10.400 i la inactiva puja en 96.200, mentre que la població ocupada espanyola creix en 271.400 persones, la població aturada disminueix en 249.000, i la inactiva creix en 80.200 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre de persones ocupades, mentre que es produeix la disminució d’aturats i inactius.

No hay comentarios: