jueves, 3 de enero de 2019

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre de 2018.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dijous 3 de gener de 2019 pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

  
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.992.849, amb un augment de 11.839 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l’afiliació al règim general (11.926). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 326.376, i el del règim general és de 1.662.671.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 563.965 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 154.948.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,48 % del total de la població treballadora afiliada (19.024.165).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de desembre i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de novembre,  que han estat també publicades el dijous 3 de gener de 2019 pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 393.750 (12,29 % del total, 3.202.297). 143.740 són de països UE i 250.010 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 8.087 persones (17,31  % del descens total a Espanya, que ha estat de 50.570), i una disminució interanual de 21.520 (10,22  % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 210.484). En les dades del mes de desembre destaca l’augment en el grup de la construcció (3,81 %, sent l'atur de 36.149),  i la disminució en el de l’agricultura (9,11 %, sent l’atur de 34.498).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 80.764 (20,55 % del total, 393.750). 19.600 són de països UE i 61.164 de països no UE, amb una disminució mensual de 513 persones ( % del total a tot l’Estat, 8.087), i una disminució interanual de 5.764 (6,34 % del descens a tot l’Estat, 21.520 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (50.546), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 8.946, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.523.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de novembre:  199.030, amb un augment interanual del 0,2 %. 85.960 aturats són de països UE i 113.070 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,79 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,17 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,55 % en cas de subsidi, 9,25 % en la renda activa d'inserció, i 4,50 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de novembre  són un total de 263, el 14,11 % del total de les persones perceptores de l'ajut.
Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva,  una estabilització dels perceptors de subsidi, un mínim creixement dels qui reben la renda activa d'inserció, i un bon augment de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,81 % al ​​14,17 % (un augment del 2,6 % en sèrie interanual), i el subsidi s’ha mantingut en el 8,55 %. (un 0,0 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (14,17 i 8,55 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,25 % del total dels perceptors, amb un increment del 0,8 % en sèrie interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 57,6 % dels estrangers de països UE i el 55,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 42,4 i el 44,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 1.844.843, el 43 % reben prestacions contributives i el 57 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 35,64 % (33,53 i 34,83 % els mesos de novembre de 2016 i 2017 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 148.435.000 euros, un 9,8 % de la despesa total (amb un augment del 3,2 % sobre l'any anterior).

El 66,9 % de la despesa total de prestacions (1.507.439 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 74,7 % en el cas dels aturats estrangers (68,3 i 71,2 % dels mesos d’octubre de novembre de 2016 i 2017, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona manté el primer lloc (12,65 %), per davant de la de Madrid (11,99 %), Illes Balears (7,30 %), Alacant (5,19 %), València (4,67 %), Múrcia (4,60 %), Girona (4,05 %), Almeria (3,95 %), Tarragona (3.85 %),  i Màlaga (3,70 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (44.754, 22,49 %), per davant dels marroquins (38.979, 19,58 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.938, 4,99 %), per davant dels italians (9.480, 4,76 %), els  equatorians (7.167, 3,60 %), i els colombians (6.813, 3,42 %).

No hay comentarios: