martes, 3 de abril de 2018

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de març de 2018


En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social,fetes públiques el dimarts 3 d’abril pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.873.813, amb un augment de 37.640 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment del creixement de l'afiliació al règim general (31.781). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 309.771, i el del règim general és de 1.559.712.

Durant el mes de març el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social es va incrementar en sèrie interanual en 592.081 persones, mentre que l'augment del nombre d'estrangers va ser de 144.093.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 10,13 % del total de la població treballadora afiliada (18.502.088).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de març, i de les prestacions perdesocupació corresponents al mes de febrer, que han estat també publicades el dimarts 3 d’abril pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat social.

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 416.750 (12,17 % del total, 3.422.551). 146.250 són de països UE i 270.500 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 6.469 persones (13,56 % del total, 47697 persones), i una disminució interanual de 22.519 (8,04 % de la disminució de l'atur del total de la població, que ha estat de 279.766). En les dades del mes de gener destaca l’augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior (2,01 %,  sent l'atur de 64.071), i la disminució en el de serveis (2,73 %, sent l'atur de 249.205).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 85.452 (20,76 % del total, 411.461) 19.118 són de països UE i 66.334 de països no UE, amb un descens mensual de 1.586 persones (24,51 % del descens a tot l’Estat, 6.469), i una disminució interanual de 3.770 (16,74 % del descens a tot l’Estat, 22.519  persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (51.716), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 9.679, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.808.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de febrer: 200.809, amb un augment interanual del 4,2 %. 85.252 aturats són de països UE i 115.557 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,49 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,37 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,79 % en cas de subsidi, 9,32 % en la renda activa d'inserció, i 4,14 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l'ajut econòmic del programa d'activació per a l'ocupació regulat en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en acabar el mes de febrer són un total de 5.985 el 11.01 % del total de les persones perceptores de l'ajut.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s'observa un important augment de la població acollida a la prestació contributiva, un mínim creixement dels perceptors de subsidi, una estabilització dels qui reben la renda activa d'inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,23 % al ​​13,37 % (un augment del 9,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha passat del 8,56 % al 8,79 % (un 2,7 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (13,37 i 8,79 %, respectivament) , consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 9,32 % del total dels perceptors, amb un augment del 0,1 % en sèrie interanual. De les dades del mes de febrer  cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre més gran és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 52,6 % dels estrangers de països UE i el 50,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 47,4 i el 49,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 1.913.555, el 401 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 34,93 % (32,85 i 33,04 % els mesos de febrer de 2016 i 2017 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 145.536.000 d'euros, un 9,3 % de la despesa total (amb un augment del 8.2 % sobre l'any anterior).

El 65,8 % de la despesa total de prestacions (1.547.593 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que s'eleva al 71,5 % en el cas dels aturats estrangers (65,8 i 68,4 % dels mesos de febrer de 2016 i 2017, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (12,99 %), per davant de les de Barcelona (12,57 %), Illes Balears (7,64 %), Alacant (5,25 %), València (5,01 %), Múrcia (4,13 %), Girona (3,99 %), Tarragona (3,98 %), Múrcia (4,13 %), Màlaga (3,75 %). i Almeria (3,61 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (43.652, 21,74 %), per davant dels marroquins (39.695, 19,77 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.025, 4,99 % ), per davant dels italians (9.166, 4,56 %), els  equatorians (8.130, 4,05 %), i els colombians (7.073, 3,52 %).

No hay comentarios: