martes, 3 de octubre de 2017

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques el  dimarts  3 d’octubre pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 1.853.108,  amb un augment de 4.779 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment al creixement de l’afiliació en el regim general (3.041). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 299.596, i el del regim general és de 1.548.400.

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 624.141 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 126.094.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats es del 10,11 % del total de la població treballadora afiliada (18.336.161).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de setembre, i de les prestacionscorresponents al mes d’agost, que han estat també publicades el dimarts 3 d’octubre pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 389.368  (11,41 % del total, 3.410.182). 139.902 són de països UE i 249.466 de països no UE. S’ha produït un increment mensual de 8.554 persones ( 30,70 % de l’augment total de l’atur a tota Espanya, que ha estat de 27.858 persones), i una disminució interanual de 30.953 (9,98 % de la disminució de l’atur del total de la població, que ha estat de 310.115). En les dades del mes de setembre destaca el descens de l’atur  en el sector de l’agricultura (5,88 %, sent l’atur de 37.898), i l’augment en el dels serveis (4,29 %, sent l’atur de 228.727).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 76.123 (19,01 % del total, 400.373) 17.202 són de països UE i 58.921 de països no UE, amb un creixement mensual de 5.592 persones (65,37 % del total de l’augment a tota Espanya, 8.554), i una disminució interanual de 8.539 (27,55 % del descens a tot l’Estat, 30.953 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (44.314), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 10.049, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.509.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost: 174.944, amb un descens interanual del 5,9 %. 80.749 aturats són de països UE i 94.195 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,23 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,14 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,99 % en cas de subsidi, 8,88 % en la renda activa d’inserció, i 3,46 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes d’agost són un total de 3.649, el 9,35 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades d’agost amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,61 % al 12,14 % (un augment del 6,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 7,35 % al 6,99 % (un 4,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (12,14 i 6,99 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 8,88 % del total dels perceptors, amb un 6,1 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes del mes d’agost cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 58,9 % dels estrangers de països UE i el 54,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 41,1 i  el 45,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 1.895.692, el 43 % reben prestacions contributives i el 57 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 33,32 % (33,39 i 33,27 % els mesos d’agost de 2015 i 2016 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 128.953 milions d‘euros, un 8,5 % de la despesa total (amb un augment del 2,4 % sobre l’any anterior).

El 66,1 % de la despesa total de prestacions (1.509.683 milions euros) es destina a la prestació contributiva, i el 74,6 % en el cas dels aturats estrangers (68,2 i 71,8 % en els mesos d’agost de 2015 i 2016, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (13,76 %), per davant de les de Barcelona (12,04 %), %), Almeria (7,19 %), València (6,88 %), Múrcia (5,76 %), Alacant (5,00 %), Màlaga (3,13 %), Las Palmas (2,51 %), Tarragona (2,57 %), Castelló (2,43 %), Girona (2,27 %), les Illes Balears (2,19 %), i Saragossa (2,15 %).  

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (44.586, 25,49 %), per davant dels marroquins (36.306, 20,75 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (9.617, 5,50 %), per davant dels equatorians (7.033, 4,02 %), dels italians (6.246, 3,57 %) i dels colombians (5.087, 2,91 %).

No hay comentarios: