viernes, 4 de agosto de 2017

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques ahir dijous, 3 d’agost pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


 
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.870.397,  amb una disminució de 5.016 persones sobre el mes anterior, degut al descens de l’afiliació en el regim general (5.810). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 298.184, i el del regim general és de 1.567.067.

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 644.336 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 123.283.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats es del 10,12 % del total de la població treballadora afiliada (18.489.329).

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes, que corresponen al mes de juliol, i de les prestacionscorresponents al mes de juny, que van ser també publicades ahir,  dijous 3 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 386.552  (11,58 % del total, 3.335.924). 142.031 són de països UE i 244.521 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 7.556 persones (28,10 % del descens total de l’atur a tota Espanya, 26.887 persones), i una disminució interanual de 37.682 (10,85 % de la disminució de l’atur del total de la població, 347.137). En les dades del mes de juliol destaca el descens de l’atur  en el sector de les persones sense ocupació anterior (3,33 %, sent l’atur de 59.947), i en el del serveis (2,01 %, sent l’atur de 219.889).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 71.523 (18,43 % del total, 387.313) 16.273 són de països UE i 55.250 de països no UE, amb descens mensual de 2.482 persones (32,76 % de la disminució de l’augment a tota Espanya, 7.576), i una disminució interanual de 11.398 (30,24 % del descens a tot l’Estat, 37.682 persones). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (40.724), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 9.931, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.495.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny: 168.309, amb un descens interanual del 8,8 %. 73.078 aturats són de països UE i 95.231 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,54 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,95 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,43 % en cas de subsidi, 9,21 % en la renda activa d’inserció, i 3,64 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març de 2015 van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de juny són un total de 2.679, el 10,03 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a la prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un important creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,40 % al 12,95 % (un augment del 4,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 7,68 % al 7,43 % (un 3,3 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (12,95 i 7,43 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,21 % del total dels perceptors, amb un 4,2 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de prestacions contributives.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,4 % dels estrangers de països UE i el 50.4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 46,6 i  el 49,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 1.764.883, el 38 % reben prestacions contributives i el 62 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 31,67 % (31,89 i 31,78 % els mesos de juny de 2015 i 2016 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 114.196 milions d‘euros, un 8,6 % de la despesa total (amb un augment del 3,6 % sobre l’any anterior).

El 61,6 % de la despesa total de prestacions (1.325.176 milions euros) es destina a la prestació contributiva, i el 70,3 % en el cas dels aturats estrangers (63,5 i 67,6 % en els mesos de juny de 2015 i 2016, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,64 %), per davant de les de Barcelona (12,54 %), %), Almeria (6,98 %), València (6,84 %), Múrcia (5,20 %), Alacant (4,92 %), Màlaga (3,16 %), Las Palmas (2,73 %), Tarragona (2,67 %), Castelló (2,67 %), Girona (2,29 %), Saragossa (2,15 %), i les Illes Balears (2,06 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos ocupen el primer lloc (40.809, 24,25 %), per davant dels marroquins (38.510, 22,88 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (8.795, 5,23 %), per davant dels equatorians (6.593, 3,92 %), dels italians (5.946, 3,53 %) i dels colombians (5.120, 3,04 %).

No hay comentarios: