viernes, 24 de marzo de 2017

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 21 de març de 2017 les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes de febrer.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 1.702.248 afiliats, dels quals 721.436 són de països UE (383.998 homes i 337.438 dones), i 980.212 són de països no UE (565.149 homes i 415.663  dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 5,55 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2016 era de 1.612.681. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 89.567 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 12.170 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement  de 2.200, i en sèrie interanual hem passat dels 261.518 del mes de febrer de 2016 als actuals 279.504.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de febrer és la següent: el 83,35 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,42 % al d’autònoms, el 0,22 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (179.408 i 107.140, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (50.527 i 38.294), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (76.265 i 59.970).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.294), seguida de la boliviana (18.699) i paraguaiana (17.456).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (397.033, 23,30 %), seguida de Madrid (352.008, 20,70%), Andalusia (222.931, 13,10 %) i la Comunitat Valenciana (184.545, 10,80 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 30.812 un 8,41 %. Faun any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats  (366.221, 22,71 %), seguida de Madrid (336.917, 20,89 %), Andalusia (214.540, 13,30 %) i la Comunitat Valenciana (175.682, 10,89 %).


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,82 i 13,20 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 227.249 persones (16,02 %), de les quals 141.541 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 177.282 treballadors, un 12,50 %, dels quals 107.878 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 108.758 treballadors, un 7,67 % del total, dels quals 63.093 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 96.650 afiliats (6,81 %), dels quals 51.111 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 93.028 persones, un 6,56 %, dels quals 52.399 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 14,56 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (83.843 30,00 %), del sector de l’hostaleria (51.376, 18,38 %), i del sector de la construcció (31.879, 11,41 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.486, i amb un creixement de l’afiliació del 7,62 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  14,82 i 14,88 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 212.670 persones (15,79 %), de les quals 133.951 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 168.623 treballadors, un 12,52 %, dels quals 103.846 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 98.752 treballadors, un 7,33 % del total, dels quals 57.203 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 90.752 afiliats (6,74 %), dels quals 48.462 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 81.203 persones, un 6,03 %, dels quals 44.910 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 10,41 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (81.053, 30,99 %), del sector de l’hostaleria (48.319, 18,48 %), i del sector de la construcció (29.622, 11,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.920, i amb un creixement de l’afiliació del 8,23 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (310.577), i els marroquins es situen en la segona posició amb 216.040 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 95.408, quedant els italians en la quarta posició, 84.801, per davant dels equatorians amb 65.999, dels britànics amb 59.878, dels búlgars amb 54.014, dels colombians amb 49.649, dels bolivians amb 47.872 i dels portuguesos amb 43.910. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (291.697), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 201.993 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 91.980, quedant els italians en la quarta posició, 73.208, per davant dels equatorians amb 66.408, dels britànics amb 56.616, dels bolivians amb 52.961, dels búlgars amb 52.008, dels colombians amb 49.743, i dels portuguesos amb 40.763


3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 397.033, dels quals 133.243 són de països UE i 263.790 de països no UE.

Per règims, el 83,55 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 16,30 % en el d’autònoms, i el 0,16 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (37.302, 28.984 i 22.219,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (13.226, 5.445 i 5.077) i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.513 i 2.983). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.122), seguida de la població marroquina (2.721) i romanesa (2.582).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,07 i 10,50 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 53.296 (16,07 %), dels quals 39.548 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.492 afiliats (15,22 %),  dels quals 34.391 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.153 afiliats (10,90 %), dels quals 23.839 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.881 (9,61 %), dels quals 20.253 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 21.703 (6,54 %), dels quals 17.028 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.431, 25,39 % del total), de l’hostaleria (12.959, 20,03 %) i de la construcció (5.417, 8,37 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven  el 3,99 i 12,03 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 49.279 (16,08 %), dels quals 37.014 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 46.626 afiliats (15,22 %) dels quals 32.089 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.118 afiliats (10,48 %), dels quals 20.986 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.853 (9,74 %), dels quals 10.169 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 18.443 (6,02 %), dels quals 14.255 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.628, 26,41 % del total), de l’hostaleria (11.955, 20,20 %) i de la construcció (5.044, 8,52 %)


A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (49.108), seguits dels romanesos (40.043), i els italians ocupen la tercera posició (27.451). A continuació trobem els xinesos (26.478), els pakistanesos (16.533), els francesos (16.415), els bolivians (15.210), els equatorians (12.190), els colombians (9.963), els anglesos (9.240), i els hondurenys (8.706). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (44.308), seguits dels romanesos (36.735), i els xinesos ocupaven la tercera posició (25.434). A continuació trobàvem els italians (23.464), els bolivians (15.691), els pakistanesos (15.159), els francesos (14.823), els equatorians (11.955), els colombians (9.462), i els peruans (8.493).

No hay comentarios: