sábado, 19 de diciembre de 2015

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 17 de desembre,  les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de novembre.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.621.458 afiliats, dels quals 666.657 són de països UE (353.951 homes i 312.705 dones), i 954.801 són de països no UE (537.661 homes i 417.138 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,65 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre era de 1.549.398. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 72.060 persones.

Cal destacar el descens  de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 11.818 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució de 35 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 240.701 del mes de novembre de 2014 als actuals 261.462.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’octubre és la següent: el 83,60pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,13 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (165.963 i 96.826, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (47.646 i 29.558), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (70.238 i 53.683).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.067), seguida de la boliviana (24.831) i paraguaiana (19.282).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (369.808, 22,81 %), seguida de Madrid (339.224, 20,92 %), Andalusia (202.071, 12,46 %) i la Comunitat Valenciana (184.246, 11,36 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 19.633, un 5,61 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (358.550, 22,54 %), seguida de Madrid (337.452, 21,22 %), Andalusia (181.854, 11,43 %) i la Comunitat Valenciana (167.440, 10,53 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,49 i 14,95 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 219.043 persones (16,16 %), de les quals 138.438 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 171.696 treballadors, un 12,67 %, dels quals 106.255 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 100.700 treballadors, un 7,43 % del total, dels quals 58.908 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 90.852 afiliats (6,70 %), dels quals 48.714 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 81.808 persones, un 6,03 %, dels quals 44.857 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 15,62 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (81.245, 31,07 %), del sector de l’hostaleria (48.560, 18,57 %), i del sector de la construcció (30.365, 11,61 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.450, i amb un creixement de l’afiliació del 11.65 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,57  i 16,06 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 207.363 persones (15,90 %), de les quals 132.187 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 165.195 treballadors, un 12,67 %, dels quals 103.676 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 94.976 treballadors, un 7,28 % del total, dels quals 56.453 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 86.792 afiliats (6,65 %), dels quals 47.073 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 73.040 persones, un 5,60 %, dels quals 39.774 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (75.957, 31,56 %), del sector de l’hostaleria (45.815, 19,03 %), i del sector de la construcció (27.512, 11,43 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.959).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (287.423), i els marroquins es situen en la segona posició amb 199.746 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 94.187, quedant els italians en la quarta posició, 72.759, per davant dels equatorians amb 68.539, , dels britànics amb 57.052, dels bolivians amb 55.131, dels colombians amb 51.625, dels búlgars amb 51.110, i dels portuguesos amb 40.825. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (268.351), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 187.575 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 92.029, quedant els equatorians en la quarta posició (72.200), per davant dels italians amb 64.407, dels bolivians amb 59.893, dels britànics amb 54.799, dels colombians amb 53.390, dels búlgars amb 48.795, i dels portuguesos amb 38.775

3. La mitja del mes de novembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 369.808, dels quals 119.742 són de països UE i 250.066 de països no UE.

Per règims, el 83,90 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,91% en el d’autònoms, i el 0,19 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (32.957, 26.649 i 13.278,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.249, 4.740 i 4.542), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.844 i 3.054). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (7.344), seguida de la població marroquina (2.847) i romanesa (2.565).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,65 i 11,92 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 50.749 (16,36 %), dels quals 38.378 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.250 afiliats (15,55 %) dels quals 33.175 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.276 afiliats (10,40 %), dels quals 21.308 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.694 (9,57 %), dels quals 19.076 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 18.374 (5,92 %), dels quals 14.239 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.603, 26,52 % del total), de l’hostaleria (11.946, 20,31 %) i de la construcció (5.115, 8,70 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,91 i 13,07 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 47.900 (16,17 %), dels quals 36.496 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 45.862 afiliats (15,48 %) dels quals 31.850 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 28.839 afiliats (9,74 %), dels quals 19.701 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.751 (9,71 %), dels quals 18.636 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.789 (5,33 %), dels quals 12.082 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.527, 27,29 % del total), de l’hostaleria (11.316, 21,26 %) i de la construcció (4.533, 8,52 %

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (44.886), seguits dels romanesos (37.069), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.818). A continuació trobem els italians (23.130), els bolivians (16.200), els pakistanesos (15.722), els francesos (14.606), els equatorians (12.380), els colombians (9.751), i els peruans (8.806). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (42.276), seguits dels romanesos (34.452), i els xinesos ocupaven la tercera posició (24.848). A continuació trobàvem els italians (20.630), els bolivians (17.264), els pakistanesos (14.139), els francesos (13.442), els equatorians (13.131), els colombians (10.108), i els peruans (9.542).

No hay comentarios: