viernes, 2 de octubre de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembreEn primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui divendres, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.645.874,  amb un augment de 2.229 persones sobre el mes anterior, degut al creixement d’afiliats en el regim general (1.146) i en el d’autònoms (1.150). El nombre de treballadors del regim d’autònoms és en l’actualitat de 260.679, i el del regim general és de 1.388.188.

Durant el mes de setembre  el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 528.112 persones, mentre que l’augment del nombre d’estrangers va ser de 63.539.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de setembre, i les de lesprestacions corresponents al mes d’agost, que han estat publicades també avui divendres, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 466.378  (11,39 % del total). 163.835 són de països UE i 302.543 de països no UE. S’ha produït un augment    mensual de 2.207 persones (8,46 % del creixement total de l’atur a España, 26.087 persones), i una disminució interanual de 43.439 (12,28 % de la disminució de l’atur del total de la població, 353.608). En les dades del mes de setembre destaca el creixement en el sector dels serveis (+ 3,17 %, sent l’atur de 263.107) i la disminució en l’agricultura (- 9,89 %, sent l’atur de 45.547).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 96.653 (18,83 % del total). 20.309 són de països UE i 76.344 de països no UE, amb un augment mensual de 3.589 persones (13,76 % del creixement de l’atur en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 10.799 (3,05 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (52.327), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 16.119.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost:  204.320, amb un descens interanual del 12,2 %. 87.862 aturats són de països UE i 116.458 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,02 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,82 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,73 % en cas de subsidi, 9,82 % en la renda activa d’inserció, i 2,65 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març van incorporar les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes d’agost són un total de 6.136, el 12,53 % del total de les persones perceptores de l’ajuda.

Si comparem les dades d’agost  amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,30 % al 10,82 % (un augment del 5,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 8,72 al 7,73 % (un 11,3 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (10,82 i 7,73 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 9,82 % del total dels perceptors, amb un 2,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’agost cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. En termes percentuals, el nombre major és el dels estrangers perceptors de l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 52,4 % dels estrangers de països UE i el 45,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 47,6 i  el 54,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 2.264.215, el 40 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 33,39 % (38,51 i 35,16 % els mesos d’agost de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 138.808.000 euros, un 7,9 % de la despesa total (una disminució de més de un punt, 1,2, sobre la de l’any anterior).

El 64,3 % de la despesa total de prestacions (1.750.084 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 68,2 % en el cas dels aturats estrangers (68,8 i 68,8 % en els mesos d’agost de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (14,60 %), per davant de les de Barcelona (12,78 %), %), Almeria (6,68 %), València (6,61 %), Múrcia (5,80 %), Alacant (5.03 %), Màlaga (3,04 %), Tarragona (2,73 %), Castelló (2,68 %), Saragossa (2,53 %), Girona (2,51 %), i  Illes Balears (2,29 %).


E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (48.001, 23,49 %), per davant dels marroquins (44.224, 21,64 %), mentre que els búlgars ocupen la tercera posició (10.631, 5,20 %), per davant dels equatorians (10.427, 5,10 %), dels colombians (6.931, 3,39 %), i dels italians (6.489, 3,18 %).

No hay comentarios: