lunes, 6 de abril de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de març.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes  públiques avui dilluns, 6 d’abril pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de  1.563.343,  amb un augment de 34.974 persones sobre el mes anterior, degut fonamentalment al increment d’afiliats en el regim general de 31.112. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha crescut en 4.158, sent en l’actualitat un total de 245.854 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 16.777 persones, sent en l’actualitat 3.131.629. 

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 536.512 persones, mentre que l’augment del d’estrangers va ser de 27.454.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de març, i les de les prestacionscorresponents al mes de febrer, que han estat publicades també avui dilluns, 6 d’abril, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 538.304 12,09 % del total). 186.872 són de països UE i 351.432 de països no UE. S’ha produït un descens   mensual de 7.925  persones (el descens de tota la població ha estat de 60.214 persones), i una disminució interanual de 42.457 (12,34 % de la disminució de l’atur del total de la població). En les dades del mes de març destaca l’augment entre les persones sense ocupació anterior (1,98 %, sent l’atur de 74.094 persones) i la disminució en el de serveis (2,26 %, sent l’atur de 298.811 persones).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 114.208 (19,97 % del total). 23.322 són de països UE i 90.886 de països no UE, amb un descens mensual de 1.833 persones (23,12 % del descens en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 10.733 (25,27 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.278), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 18.637.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer:  230.757, amb un descens interanual del 16,2 %. 96.153 aturats són de països UE i 134.604 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,73 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,83 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,46 % en cas de subsidi, 10,13 % en la renda activa d’inserció, i 2,49 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Les dades estadístiques del mes de març incorporen les xifres dels aturats estrangers que perceben l’ajuda econòmica del programa d’activació per a l’ocupació regulada en el RDL 16/2014, de 19 de desembre, que en finalitzar el mes de febrer són un total de 1.061.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,26 % al 10,83 % (un augment del 5,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,53 al 9,46 % (un 10,2 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (10,83 i 9,46 %), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,13 % del total dels perceptors, amb un 2,0 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de febrer cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. Si prestem atenció a les dades dels perceptors de l’ajuda econòmica en el programa d’activació per a l’ocupació, els estrangers són un 12,51 % del total (8.547 a tota Espanya)

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,3 % dels estrangers de països UE i el 40,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 53,7 i  el 59,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer , un total de 2.372.615, el 39 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 33,07 % (40,06 i 37,30 % els mesos de febrer de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 151.520 milions d’euros, un 8,1 % de la despesa total (un descens del 1,2 % sobre l’any anterior).

El 64,9 % de la despesa total de prestacions (1.881.744 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 64,0 % en el cas dels aturats estrangers (66,7 i 65,5 % en els mesos de febrer de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,54 %), per davant de les de Barcelona (13,29 %), %), Illes Balears (6,12 %), València (5,14 %), Alacant (5,02 %), Girona (3,82 %), Tarragona (3,82 %), Múrcia (3,62), Màlaga (3,33 %), Almeria (3,21 %), Saragossa (2,92 %), i Castelló (2,71 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (49.350, 21,39 %), per davant dels marroquins (43.025, 18,65 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (12.585, 5,45 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.633, 4,175 %), en cinquè els colombians (9.616, 4,17 %), i en sisè els italians (8.843, 3,83 %).

No hay comentarios: