lunes, 5 de enero de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dilluns, 5 de gener, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
 
Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de  1.552.639,  amb un increment de 3241 persones sobre el mes anterior, degut a l’augment d’afiliats en el regim general de 3247. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha crescut en 676, sent en l’actualitat un total de 241.377 afiliats,  mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 5754 persones, sent en l’actualitat 3.125.806.   

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 417.574 persones, mentre que l’augment del d’estrangers va ser de 9333.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de desembre, iles de prestacions corresponents al mes de novembre, que han estat publicades també avui dilluns, 5 de gener, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 530.991 (11,93 % del total). 188.699 són de països UE i 342.292 de països no UE. S’ha produït un descens  mensual de 2026  persones (3,14 del descens de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 24.737 (9,75 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de desembre destaca l’augment en el sector de la construcció (2,64 %, sent l’atur de 77.587 persones) i la disminució en el de serveis (1,12 %, sent l’atur de 294.809 persones).         

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 113.327 (19,67 % del total). 23.919 són de països UE i 89.408 de països no UE, amb un augment mensual de 135 persones (el descens en el conjunt d’Espanya ha estat de 2026 persones), i una disminució interanual de 10.397 (42,03 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.070), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 19.373.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre:  241.219, amb un descens interanual del 16,2 %. 100.771 aturats són de països UE i 140.448 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,80 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,01 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,53 % en cas de subsidi, 10,04 % en la renda activa d’inserció, i 2,36 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,59 % al 11,01 % (un augment del 3,9 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,85 al 9,53 % (un 12,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,53 i 11,01 %), capgirant per setè mes consecutiu una tendència mantinguda durant molts mesos anteriors de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,04 % del total dels perceptors, amb un 3,3 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives.  

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48.5 % dels estrangers de països UE i el 42,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 51,5 i  el 57,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 2.462.329, el 40 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 35,25 % (40,81 i 37,98 % els mesos de novembre de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 159.141 milions d’euros, un 8,3 % de la despesa total (disminució interanual del 1,2 %).

El 65,2 % de la despesa total de prestacions (1.928,498 euros) es destina a la prestació contributiva, el mateix percentatge en el cas dels aturats estrangers (66,7 i 66,4 % en els mesos de novembre de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,55 %), per davant de les de Barcelona (13,32 %), %), Illes Balears (6,32 %), València (4,86 %), Alacant (4,78 %), Girona (4,13 %), Múrcia (3,86), Tarragona (3,88 %), Málaga (3,23 %), Almeria (3,22 %), Saragossa (2,92 %), i Castelló (2,58 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (52.269, 21,67 %), per davant dels marroquins (43.793, 18,15 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (13.682, 5,67 %). En quart lloc trobem els búlgars (12.078, 5,01 %), en cinquè els colombians (10.214, 4,23 %), i en sisè els italians (9164, 3,80 %).

No hay comentarios: