viernes, 3 de octubre de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques ahir dijous, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

 Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

 
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 1.582.335, amb un mínim descens de 488 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 1785. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha crescut en 1400, sent en l’actualitat un total de 240.018, afiliats,  mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 4358 persones, sent en l’actualitat 3.114.225.   

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 356.258 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 14.051

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de setembre, iles de prestacions corresponents al mes d’agost, que van ser  estat publicades també avui dijous, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 509.817 (11,46 % del total). 179.470 són de països UE i 330.347 de països no UE. S’ha produït un increment  mensual de 1395 persones (7,07 % de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 37.799 (13,66 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de setembre destaca el descens en el sector de l’agricultura  (8,87 %, sent l’atur de 51.083 persones) i el creixement en el de serveis (2,62 %, sent l’atur de 280.128 persones).         

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 107.452 (18,66 % del total). 22.258 són de països UE i 85.194 de països no UE, amb un augment mensual de 2.384 persones (que supera el nombre d’aturats estrangers a tot l’Estat), i una disminució interanual de 11.564 (30,59 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (57.040), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 20.110.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost:  232.693, amb un descens interanual del 17,8 %. 98.795 aturats són de països UE i 133.898 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,20 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,30 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,72 % en cas de subsidi, 10,09 % en la renda activa d’inserció, i 2,13 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’agost amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 9,97 % al 10,30 % (un augment del 3,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,43 al 8,72 % (un 16,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (8,72 i 10,30 %), capgirant per quart mes consecutiu una tendència mantinguda durant molts mesos anteriors de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,09 % del total dels perceptors, amb un 5,5 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’agost cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives.  

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,7 % dels estrangers de països UE i el 45,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 46,3 i  el 54,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 2.528.055, el 44 % reben prestacions contributives i el 56 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 35,16 % (40,56 i 38,51 % els mesos d’agost de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 161.195.000 milions d’euros, un 8,0 % de la despesa total (disminució interanual del 2,4 %).

El 67,8 % de la despesa total de prestacions (2.025,781 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 68,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (67,7 i 68,8 % en els mesos d’agost de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,11 %), per davant de les de Barcelona (13,43 %), %), València (6,37 %), Almeria (5,82 %), Múrcia (5,25), Alacant (4,59 %), Málaga (2,90 %), Tarragona (2,74 %), Castelló (2,74 %), Saragossa (2,70 %), Girona (2,59 %), i  Illes Balears (2,26 %).       

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (53.769, 23,11 %), per davant dels marroquins (46.102, 19,81 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (13.741, 5,91 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.796, 5,07 %), en cinquè els colombians (8.963, 3,85 %), i en sisè els italians (7.268, 3,12 %).

No hay comentarios: