martes, 5 de agosto de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques ahir dilluns, 4 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.600.764, amb un descens de 8.913 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 10.278, que no ha estat compensada pel mínim creixement de 1.855 autònoms i que són en l’actualitat un total de 239.095 afiliats,  mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 3.685 persones, quedant-se en 3.119.433.  

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 320.347 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 41.058.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juliol, i lesde prestacions corresponents al mes de juny, que van ser publicades també ahir dilluns, 4 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 518.566 (11,73 % del total). 183.669 són de països UE i 334.897 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 9.672 persones (32,41 % del descens de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 40.149 (14,39 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de juny  destaca l’augment en el sector de l’agricultura  (1,49 %, sent l’atur de 58.199 persones) i el descens en el de la construcció (3,09 %, sent l’atur de 81.635 persones).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 107.592 (20,74 % del total). 21.680 són de països UE i 85.912 de països no UE, amb un descens mensual de 3.438 persones (35,54 % del descens a tot l’Estat), i una disminució interanual de 11.986 (29,85 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (56.200), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 20.988.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny:  234.193, amb un descens interanual del 18,7 %. 94.878 aturats són de països UE i 139.315 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,48 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,62 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,09 % en cas de subsidi, 10,20 % en la renda activa d’inserció, i 2,25 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un lleuger augment de la població acollida a prestació contributiva, una disminució dels perceptors de subsidi i de la renda activa d’inserció, i un mínim creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,48 % al 10,62 % (un augment del 1,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,86 al 9,09 % (un 16,3 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,09 i 10,62 %), capgirant per segon mes consecutiu una tendència mantinguda durant molts mesos anteriors de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,20 % del total dels perceptors, amb un 7,1 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives.  

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,5 % dels estrangers de països UE i el 43,2 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 49,5 i  el 56,8 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny, un total de 2.469.428, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,38 % (40,06 i 37,57 % els mesos de juny de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 153.814.000 milions d’euros, un 7,9 % de la despesa total (disminució interanual del 4,8 %).

El 65,9 % de la despesa total de prestacions (1.945.707.000 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 65,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,9 i 66,8 % en els mesos de juny de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,82 %), per davant de les de Barcelona (13,85 %), %), València (6,38 %), Almeria (5,09 %), Múrcia (4,56), Alacant (4,44 %), Málaga (2,94 %), Tarragona (2,87 %), Castelló (2,86 %), Saragossa (2,71 %), Girona (2,68 %), i  Illes Balears (2,19 %).       

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (52.108, 22,25 %), per davant dels marroquins (47.540, 20,30 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (14.425, 6,16 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.448, 4,89 %), en cinquè els colombians (9.856, 4,21 %), i en sisè els italians (7.267, 3,10 %).

No hay comentarios: