miércoles, 6 de noviembre de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’octubre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques ahir dimarts, 5 de novembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre ha estat de 1.590.436, amb un descens de 5.850 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 6.120. Aquesta disminució no ha estat compensada pel creixement en el regim de treballadors autònoms de 491 persones, essent en l’actualitat un total de 224.378 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 3.289 persones, quedant-se en 3.038.780.

Durant el mes d’octubre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 376.354 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 111.439.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes d’octubre, i les de prestacions corresponentsal mes de setembre, que van ser publicades també ahir dimarts, 5 de novembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 559.921 (11,63 % del total). 178.082 són de països UE i 381.839 de països no UE. S’ha produït un creixement mensual de 12.305 persones (14,13 % del total de la població), i una disminució interanual de 46.038 (el descens de l’atur del total de la població ha estat de 22.138 persones). En les dades del mes d’octubre destaca la disminució en el sector de  la construcció (2,85 %, sent l’atur de 97.376 persones) i l’augment en el sector de l’agricultura (12,84 %,  sent l’atur de 51.835).      

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 124.201 (19,59 % del total). 23.179 són de països UE i 101.022 de països no UE, amb un creixement  mensual de 5.185 persones (42,13 % del total de la població estrangera), i una disminució interanual de 10.791 (23,43 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (66.569), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 25.366.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de setembre:  270.816, amb un descens interanual del 12,6 %. 102.906 aturats són de països UE i 167.910 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,95 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,29 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,42 % en cas de subsidi, 10,57 % en la renda activa d’inserció, i 2,04 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de setembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,64 % al 10,29 % (un descens del 3,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 11,85 al 10,42 % (un 12,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,42 %) depassa 0,13 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,42 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,57 % del total dels perceptors, amb un 22,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de setembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix essent superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi, però les diferències percentuals s’han escurçat considerablement.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,2 % del estrangers de països UE i el 43,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 48,2 i  el 57,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 2.721.296, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 37,07 % (44,06 i 38,99 % els mesos de setembre de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 181.389 milions d’euros, un 7,7 % de la despesa total (disminució interanual del 9,4 %).

El 70,1 % de la despesa total de prestacions (2.342,800 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,3 i 66,1 % en els mesos de setembre de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,45 %), per davant de les de Barcelona (15,10 %), València (5,86 %), Almeria (4,63 %), Alacant (4,63 %), Múrcia (4,12 %), Málaga (3,05 %), Girona (3,02 %),Tarragona (2,95 %), Saragossa (2,86 %), Castelló (2,79 %), i Illes Balears (2,62 %)

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos tornen a ocupar el primer lloc (53.909, 19,91 %), per davant dels marroquins (52.172,  19,26 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (19.545, 7,22 %). En quart lloc trobem els colombians (13.863, 5,12 %), en cinquè els búlgars (12.319, 4,55 %), i en sisè els italians (8.729, 3,22 %).

No hay comentarios: