domingo, 27 de octubre de 2013

Sobre el marc català de relacions laborals i de protecció social. La Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de setembre.Introducció. 
Desprès del debat sobre l’orientació política general del govern de laGeneralitat, que tingué llocs els dies 25,26 y 27 de setembre, el Ple del Parlament aprovà la Resolució 323/X “sobre la orientació política general del Govern”. La dita Resolució conté diverses referències a las polítiques laborals i de protecció social, per la qual cosa m’ha semblant interessant fer-ne una síntesi del seu contingut, es adir del què he considerat més rellevant. Per aquest motiu, i torno a repetir que des de la meva òptica personal, reprodueixo en aquesta entrada del blog, el que els grups que van donar el seu suport a la Resolució consideren que hauria de ser el tantes vegades esmentat i molt poques vegades concretat “marc català de relacions laborals”, incloent-hi també les referències a la protecció social. El debat jurídic i polític sobre aquest marc el deixem per una altra ocasió.


III. Estructures d’Estat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana per a garantir la percepció futura i el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i les prestacions per desocupació i, amb aquesta finalitat, encarregar els projectes tècnics i operatius corresponents per a implantar jurídicament i administrativament aquests òrgans d’administració i tresoreria.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar la tramitació de la Llei marc de protecció social de Catalunya, com a element que configuri els nivells de protecció garantits per a la ciutadania de Catalunya.
8. El Parlament insta el Govern i els agents socials a construir un marc de relacions laborals, enfortint l’exercici de competències en matèria de treball del Consell de Relacions Laborals, el Tribunal Laboral de Catalunya i l’Autoritat Laboral de Catalunya, amb l’objectiu de bastir un model propi de negociació col·lectiva i de relacions laborals basat en els principis de la participació, el diàleg social i la transparència.
VI. Nou model productiu i economia social i solidària.
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 h) Promulgar una nova llei de cooperatives, amb el consens de tots els agents implicats, que reconegui la diversitat de models de cooperatives, enforteixi el sector i faciliti la gestió i la creació de noves cooperatives.
i) Presentar un projecte llei d’economia social i solidària.
VII. Foment de l’ocupació
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el projecte de llei d’ocupació abans de la fi del 2013 i a iniciar la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb vista a:
a) Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter públic i autònom i establir-lo com el centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, amb el paper d’organisme coordinador, avaluador i inspector en tots els àmbits de les polítiques que s’impulsin a Catalunya per a la millora de l’ocupació i el desenvolupament local, i establir la cooperació i la col·laboració del SOC amb les administracions locals i els agents econòmics i socials, per a garantir-ne la màxima eficàcia i eficiència, incloent-hi l’objectiu
de la millora d’oportunitats laborals dels treballadors de
més edat.
b) Orientar les persones d’una manera individualitzada i definir estratègies de desenvolupament territorial orientades a resultats, aprofitant al màxim les potencialitats dels territoris de Catalunya i potenciant la cooperació entre els diversos nivells de l’Administració pública, amb els recursos suficients per a fer-ho amb criteris de qualitat.
c) Definir i desplegar progressivament una cartera de serveis del sistema d’ocupació de Catalunya, com a instrument per a oferir els serveis a la ciutadania per a la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les polítiques d’ocupació: orientació professional, formació i requalificació, oportunitats d’ocupació i foment de la contractació, oportunitats d’ocupació i formació, foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, oportunitats per a col·lectius amb especials dificultats, autoocupació i foment de l’emprenedoria, promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica territorial, foment de la mobilitat geogràfica, atenció a les necessitats de les empreses i intermediació laboral.
d) Establir un sistema d’informació comú per a una gestió integrada de tots els serveis de la cartera de serveis i un funcionament coordinat i eficient, de manera que els diversos serveis públics d’ocupació comparteixin metodologies i instruments de treball, i consensuar amb els agents socials, els ens locals i la resta d’entitats del sistema d’ocupació de Catalunya la definició del nou model de relació contractual.
e) Establir contractes programa amb els ens públics i privats, preferentment sense ànim de lucre, que treballen per l’ocupació en territoris i sectors específics per garantir la prestació dels serveis de la cartera de serveis, la preservació de l’actual xarxa territorial del sistema d’ocupació de Catalunya, el paper de lideratge i coordinació del SOC com a centre de governança del sistema, la participació dels ens locals i l’eficiència en el funcionament del sistema.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per definir un nou sistema que permeti que totes les persones que no puguin tenir accés a l’ocupació, per motius socials o personals, tinguin accés a una renda mínima –sia la renda mínima d’inserció, sia un pla d’ocupació o altres ajuts o prestacions– que permeti una subsistència digna, a fi d’evitar situacions de pobresa i d’exclusió social.
b) Presentar-li en el termini d’un any un estudi sobre el conjunt de prestacions i rendes públiques, per avaluar-ne els avantatges i, si escau, reordenar el sistema de prestacions, per guanyar la màxima eficiència en els serveis socials públics i per definir els canvis de gestió que caldria adoptar en cas d’una eventual assumpció de les competències en polítiques passives.
c) Exigir al Govern de l’Estat que les polítiques passives d’ocupació, com la prestació per desocupació o els subsidis, cobreixin totes les persones que es trobin desocupades sense cap mena d’ingrés fins que no trobin una ocupació.
d) Iniciar la reforma del programa de la renda mínima d’inserció, consensuada amb els agents socials, econòmics i del tercer sector, orientada a prioritzar la reinserció laboral en tots els programes que acompanyin el cobrament d’una renda pública, tot fent que sigui un programa d’inserció social i laboral per a les persones en risc o en situació d’exclusió social en què les mesures complementàries socials, educatives i ocupacionals esdevinguin l’eix central del programa, i fer així mateix que inclogui una renda econòmica que complementi aquestes actuacions perquè les persones tinguin una subsistència digna mentre no s’obté el resultat desitjat d’integració social i laboral. Totes aquestes accions s’han de dur a terme amb el compromís de tots els àmbits implicats –benestar social, sanitat, habitatge, ensenyament i ocupació–, i en tot cas el projecte de llei de la renda mínima d’inserció ha de recollir l’objectiu de garantir-ne la universalitat a totes les persones que hi tinguin dret tan bon punt els pressupostos de la Generalitat ho permetin.
e) Desenvolupar una experiència pilot, conjuntament amb el món local, per a contractar persones que tinguin càrregues familiars i siguin perceptores de la renda mínima d’inserció, en forma de pla d’ocupació amb formació complementària durant sis mesos.
f) Crear, conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments, una comissió per a negociar i establir en el termini de sis mesos un programa perquè els afectats i reconeguts per la nova renda mínima d’inserció gaudeixin d’exempció en els subministraments bàsics –aigua, gas i electricitat–, amb uns màxims i mínims per domicili.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir els ajuts als centres especials de treball i reclamar al Govern de l’Estat que compleixi el deure de transferir els fons econòmics compromesos a aquest fi.
b) Mantenir el suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat al nivell del 2012 (4,5 milions) pel que fa al programa TAS, de treball amb suport, al programa POIN, d’intermediació i formació prelaboral, i a la recerca d’empreses i la preparació de persones, posar en marxa en el termini d’un mes els ajuts als programes de suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, i estudiar així mateix els mecanismes que permetin destinar a les polítiques d’ocupació, especialment a les destinades a la inserció laboral de persones amb discapacitat i altres col·lectius desfavorits, fons recaptats de resultes de sancions imposades per la Inspecció de Treball.
4. El Parlament de Catalunya constata que la desocupació és el principal problema del país, raó per la qual el Govern ha de destinar recursos a la promoció de polítiques actives d’ocupació i suport als desocupats. Atès que la part més important d’aquests recursos prové del fons finalistes de l’Estat, que l’any 2012 la partida d’aquests fons no va ser transferida a la Generalitat fins al mes de desembre i que aquest any els fons encara no han estat transferits, fet que ha obligat el Govern a publicar convocatòries per a la promoció de polítiques actives d’ocupació amb restriccions pressupostàries pendents dels fons disponibles, el Parlament de Catalunya expressa la necessitat que el Govern de l’Estat transfereixi d’una manera immediata els fons finalistes per a les polítiques actives d’ocupació.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un seguiment específic de les situacions empresarials de risc en l’activitat industrial que poden implicar un impacte negatiu en l’ocupació i en el teixit de proveïdors i el conjunt de la cadena de valor de l’economia catalana i afavorir la recerca de solucions que puguin donar més viabilitat a les empreses, i insta també el Govern a dur a terme totes les actuacions que estiguin al seu abast, conjuntament amb l’Administració de justícia, per a agilitar els procediments concursals de les empreses industrials i garantir la preservació del màxim nombre de llocs de treball i el manteniment de l’activitat econòmica ajustada a la situació actual, tot impulsant i afavorint la recerca de mecanismes d’inversió que en garanteixin la continuïtat. Entre altres mesures, el Govern ha d’elaborar un seguit de recomanacions per a la reforma del procediment concursal i presentar- lo als agents econòmics i socials i al Parlament.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar una reforma de la Llei de cooperatives que incideixi en la protecció i el foment del moviment cooperatiu, competència exclusiva de la Generalitat, tenint presents les característiques de l’entorn cooperatiu i l’oportunitat de crear ocupació estable i de qualitat arrelada al territori, i insta també el Govern a estudiar vies de suport financer específic i d’acompanyament de l’emprenedoria cooperativa i social i a impulsar el programa Ara Coop, de suport a la creació de cooperatives, dotant-lo dels recursos necessaris per a emprendre accions de difusió del model cooperatiu, suport a la creació de cooperatives i facilitats de finançament, amb la clara voluntat d’augmentar el nombre de cooperatives, com a instrument de creació de treball estable, amb l’objectiu concret d’assolir la creació de mil cooperatives els propers quatre anys.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme dins aquesta legislatura el disseny global del sistema institucional de relacions laborals, per a obtenir la màxima eficiència possible de les diverses instàncies que configuren l’actual marc de relacions laborals, particularment el Consell de Treball Econòmic i Social, el Consell de Relacions Laborals i el Tribunal Laboral de Catalunya, amb la finalitat d’optimitzar l’aprofitament dels recursos humans i materials, i potenciar la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i socials en l’àmbit de les relacions laborals.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar polítiques d’ocupació centrades en la reducció de la desocupació juvenil, i a implantar amb aquest objectiu mesures de xoc per a afrontar la situació dels joves que no estudien ni treballen i afavorir el retorn de joves talents immigrats.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, en el marc del Consell Català de Relacions Laborals, i amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la creació d’un programa de concertació social per a la formació de persones que duguin a terme una activitat de representació dels treballadors o de l’empresa i necessitin formar-se en aquesta matèria, i insta així mateix el Govern a promoure accions per a enfortir el diàleg social a Catalunya, promovent el diàleg permanent amb els diversos interlocutors en el marc dels espais existents i en el marc dels nous espais que puguin sorgir, i per a enfortir el marc català de relacions laborals, com ha estat el cas dels recents acords en matèria d’ultraactivitat i d’inaplicació de convenis.
X. Reforma del sistema de pensions
1. El Parlament de Catalunya rebutja l’avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions presentat pel Govern de l’Estat, que injustificadament pretén re­baixar el poder adquisitiu dels pensionistes actuals i futurs.
2. El Parlament de Catalunya, davant les taxes de des­ocupació i l’envelliment de la població, manifesta que la vigència de la reforma pactada de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, garan­teix la sostenibilitat del sistema i que el Fons de reserva de la Seguretat Social del sistema públic de pensions espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la present.
3. El Parlament de Catalunya reafirma que qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens dels interlocutors socials i del conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo.
XVIII. Modernització de l’Administració i la funció pública.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan­tir la paga extraordinària del treballadors públics del 2014, una vegada rebuda la compensació de l’Estat es­panyol per l’impost sobre les entitats financeres que operen a Catalunya. Si l’Estat espanyol incompleix el pagament de la compensació, s’ha de negociar l’esta­bliment dels mecanismes necessaris per a garantir que els treballadors públics no perdin el poder adquisitiu el 2014.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a treba­llar en la recuperació de tots els drets dels treballadors de la funció pública una vegada es tingui el control dels recursos econòmics en el marc de la transició na­cional i es consolidi la recuperació econòmica.
XXV. Formació professional inicial i per a l’ocupabilitat
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la neces­sitat de millorar la formació professional i adaptar-la a les necessitats educatives i d’ocupabilitat de la socie­tat catalana, insta el Govern a presentar, en el termini del curs 2013-2014, una nova llei que creï un sistema de formació professional orientat a donar més ocu­pabilitat a l’alumnat i que respongui a les necessitats de l’economia catalana. Aquesta llei ha de recollir les consideracions següents:
Primer. Ha de tendir a la creació de centres específics de formació professional en què es disposi d’un volum mínim d’oferta que permeti guanyar economies d’es­cala i oferir tots els tipus de formació professional (ini­cial, contínua i ocupacional).
Segon. Ha d’afavorir que la planificació educativa compleixi els requisits següents:
a) Incrementar l’oferta en les zones en què la demanda ho requereixi.
b) Establir una oferta contextualitzada en el territori que afavoreixi els itineraris professionals.
c) Continuar oferint les unitats formatives incloses en el currículum per a la formació contínua a demanda de les empreses.
Tercer. Ha de potenciar la flexibilitat en l’accés a la formació professional, considerant la matrícula par­cial, l’oferta a distància, el reconeixement de l’expe­riència laboral i el suport formatiu a les empreses.
Quart. Ha de potenciar les adaptacions curriculars i els títols propis per a donar una resposta millor a les necessitats de les empreses i a l’ocupabilitat dels joves.
Cinquè. Ha d’establir de manera ordinària convenis de col·laboració amb les empreses i les organitzacions empresarials de l’entorn per a fer possible una oferta de formació adequada a llurs necessitats.
Sisè. Ha d’incrementar el nombre de contractes o be­ques de formació per a potenciar la modalitat dual adaptada al context empresarial de Catalunya.
Setè. Ha de fer que els centres prestin serveis d’orien­tació amb l’objectiu de donar resposta als diversos col·lectius d’usuaris.
Vuitè. Ha d’aplicar immediatament un sistema de bo­nificacions que cobreixi el 50% del preu públic, com a mínim, per a l’alumnat que tingui concedida una beca.
Novè. Ha d’enfortir la coordinació dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació per a promou­re la integració funcional de la formació professional.
Desè. Ha d’incrementar l’oferta pública de places de formació professional en tots els nivells (PQPI, CFGM i CFGS) i adequar-les a les necessitats reals.
Onzè. Ha d’incrementar l’oferta pública del curs d’ac­cés del grau mitjà al grau superior (el CAS) per a faci­litar la continuïtat d’estudis de l’alumnat de formació professional.
Dotzè. Ha d’implantar plans d’acció tutorial als cicles formatius de grau mitjà per a millorar el rendiment acadèmic i disminuir l’abandonament prematur dels estudis.
Tretzè. Ha de posar en funcionament les equivalèn­cies d’unitats de competències i mòduls formatius a l’oferta de formació professional que sigui un referent comú per a obtenir títols de formació professional ini­cial i certificacions de professionalitat de la formació ocupacional i perquè la formació ocupacional estigui orientada a l’obtenció de certificats de professionalitat.
Catorzè. Ha de donar compliment a la creació d’un programa de difusió a les petites i mitjanes empreses, organitzacions patronals i sindicals, gremis i altres agents econòmics i socials, sobre la formació professional dual, tal com es va aprovar en la Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, el 23 de maig de 2013.
Quinzè. Ha de donar compliment a l’exigència al Go­vern de l’Estat del traspàs dels recursos de formació contínua de la Comissió Nacional Tripartida al Con­sorci de la Formació Continuada, tal com es va apro­var en la Moció 22/X del Parlament.
Setzè. Ha de donar compliment a la definició i el des­plegament d’una unitat de competència relacionada amb el coneixement de llengües estrangeres, tal com es va aprovar en la Moció 22/X del Parlament.
Dissetè. Ha de donar compliment a la creació d’un programa de difusió a les petites i mitjanes empreses per a obtenir formació a demanda d’empresa, amb la seva corresponent bonificació, tal com es va aprovar en la Moció 22/X del Parlament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar i actualitzar periòdicament un mapa de ne­cessitats formatives relacionades amb les demandes del mercat de treball. Aquest mapa, que s’ha d’elabo­rar en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Cata­lunya, els agents socials i les entitats locals, ha de ser­vir de base per a establir una planificació dinàmica de l’oferta formativa més adequada a les necessitats del mercat de treball.
b) Incrementar el nombre de places dels diferents sis­temes de formació professional i ocupacional, espe­cialment en sectors emergents, reorientar l’oferta en funció de les necessitats dels sectors productius, i ga­rantir que les taxes no impedeixin l’accés a la forma­ció professional per motius econòmics.
c) Elaborar i aplicar un pla per a integrar els subsiste­mes de formació professional i apostar per la conne­xió de la formació i l’empresa per mitjà de la formació professional dual i en alternança.
d) Millorar el sistema de reconeixement de competèn­cies adquirides amb l’experiència laboral per mitjà de convocatòries obertes permanents, que permetin en qualsevol moment iniciar el procés de reconeixement.
e) Impulsar mecanismes de col·laboració estable amb els centres de formació professional inicial per a po­tenciar-hi l’oferta de formació contínua i formació ocupacional, especialment en els centres de titularitat pública, com a millor garantia d’una oferta integra­da de formació professional en tot el territori i tots els sectors.

No hay comentarios: