miércoles, 2 de octubre de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques avui dimecres, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 1.596.286, , amb un descens de 11.323 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 11.940. Aquesta disminució no ha estat compensada pel creixement en el regim de treballadors autònoms de 749 persones, essent en l’actualitat un total de 223.887 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 1.487 persones, quedant-se en 3.035.491.

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 504.358 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 132.550.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrati contractes que corresponen al mes de setembre, i les de prestacions corresponentsal mes d’agost, que han estat publicades també avui dimecres, 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 547.616 (11,59 % del total). 173.354 són de països UE i 374.262 de països no UE. S’ha produït un creixement mensual de 147 persones (0,57 % del total de la població), i una disminució interanual de 40.453 (l’atur del total de la població ha crescut en 19.076 persones). En les dades del mes de setembre destaca la disminució en el sector de  l’agricultura (8,81 %, sent l’atur de 45.937 persones) i l’augment en el sector de serveis (2,48 %, sent l’atur de 300.563).      

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 119.016 (19,16 % del total). 21.745 són de països UE i 97.271 de països no UE, amb un creixement  mensual de 2.954 persones (el total de la població estrangera ha estat de 147), i una disminució interanual de 11.174 (27,62 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.817), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 26.076.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost:  283.148, amb un descens interanual del 12,9 %. 109.125 aturats són de països UE i 174.023 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,83 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 9,97 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,43 % en cas de subsidi, 10,69 % en la renda activa d’inserció, i 2,07 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’agost amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,57 % al 9,97 % (un descens del 5,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,06 al 10,43 % (un 13,5 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,43 %) depassa 0,46 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,43 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,69 % del total dels perceptors, amb un 23,2 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’agost cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix essent superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi, però les diferències percentuals s’han escurçat considerablement.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,6 % del estrangers de països UE i el 44,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 46,4 i  el 55,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 2.879.874, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 38,51 % (45,88 i 40,56 % els mesos d’agost de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 203.190 milions d’euros, un 8,2 % de la despesa total (disminució interanual del 9,9 %).

El 71,4 % de la despesa total de prestacions (2.463.837 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 68,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (65,9 i 67,7 % en els mesos d’agost de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,01 %), per davant de les de Barcelona (14,84 %), València (6,22 %), Almeria (4,78 %), Múrcia (4,54 %), Alacant (4,48 %), Málaga (2,98 %), Tarragona (2,82 %), Saragossa (2,78 %), Girona (2,72 %), Castelló (2,66 %), i Illes Balears (2,38 %)

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos tornen a ocupar el primer lloc (57.242, 20,22 %), per davant dels marroquins (54.963,  19,41 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (20.779, 7,34 %). En quart lloc trobem els colombians (14.051, 4,96 %), en cinquè els búlgars (12.731, 4,50 %), i en sisè els italians (8.762, 3,09 %).

No hay comentarios: