jueves, 4 de julio de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques el dimarts 2 de juliol pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 1.641.851, amb un descens de 9.568 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 12.358 persones, no compensades pel creixement de l’afiliació en el regim de treballadors autònoms de 2.704 persones, mantenint la tendència positiva del mes anterior, essent en l’actualitat un total de 223.639 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 12.433 persones, quedant-se en 3.042.276.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 633.977 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 118.698.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de juny, i les de prestacionscorresponents al mes de maig, que van estar publicades també el dimarts 2 de juliol pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 574.239 (12,05 % del total). 178.584 són de països UE i 395.655 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 14.872 persones (11,68 % del total), i una disminució interanual de 35.259 (l’atur del total de la població ha crescut en 148.411 persones). En les dades del mes de juny  destaca la disminució en el sector del serveis (3,89 %, sent l’atur de 308.218 persones) i el creixement en l’agricultura (4,68%, sent l’atur de 50.540).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 123.952 (20,08 % del total). 21.716 són de països UE i 102.236 de països no UE, amb un descens    mensual de 5.433 persones (21,83 % del total), i una disminució interanual de 9.011 (25,55 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (67.748), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 27.872.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de maig:  293.770, amb un descens interanual del 13,4 %. 106.316 aturats són de països UE i 187.454 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,30 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,17 % si es tracta de la prestació contributiva, del 11,14 % en cas de subsidi, 11,23 % en la renda activa d’inserció, i 2,08 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,02 % al 10,17 % (un descens del 7,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 13,10 al 11,14 % (un 14,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (11,14 %) depassa 0,97 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,17 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 11,23 % del total dels perceptors, amb un 20,9 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix essent superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,5 % del estrangers de països UE i el 41,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 50,5 i  el 58,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 2.852.801, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials (42 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 37,91 % (47,33 i 40,47 % els mesos de maig de 2011 i 2012 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 205.741 milions d’euros, un 8,2 % de la despesa total (disminució interanual del 11,8 %).

El 70,7 % de la despesa total de prestacions (2.497.538 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (61,6 i 64,0 % en els mesos de maig de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,60 %), per davant de les de Barcelona (15,52 %), València (5,86 %), Alacant (4,41 %), Múrcia (3,91 %), Almeria (3,45 %), Málaga (3,14 %), Tarragona (3,05 %), Girona (3,02 %), Saragossa (2,81 %), Castelló (2,83 %), i Illes Balears (2,49 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins recuperen el primer lloc (55.506, 18,89 %), però amb el mateix percentatge que els romanesos (55.494, 18,89 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera (23.303, 7,90 %). En quart lloc trobem els colombians (16.489, 5,61 %), en cinquè els búlgars (12.629, 4,30 %), i en sisè els italians (9.228, 3,14 %).

No hay comentarios: