jueves, 25 de abril de 2013

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2013.Segons les dades de l’enquesta de població activadel primer trimestre de 2013, fetes públiques avui dijous, 25 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 3.321,200 persones, amb 2.018,900 ocupades i 1.302,300 aturades, mentre que 1.096,100 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.417,200, amb un descens trimestral de 54.300 i en sèrie interanual de 197.900 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del sis trimestres anteriors. Si comparem amb les dades del quart trimestre del 2012, la població activa estrangera ha minvat en 23.100 persones i en sèrie interanual la disminució es de 178.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 61.800 sobre el trimestre anterior i en 56.600 en sèrie interanual.


La taxa d’activitat és del 75,19 %, 17,54 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,65 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 0.40 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0.17 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0.12 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0.65 %.


La taxa d’atur de la població estrangera és del 39.21 %, es a dir  14.10 punts per sobre de l’espanyola (25.11 %). Durant el primer trimestre del 2013 la desocupació autòctona va créixer en 156.800 persones, i entre la població estrangera en 80.500.  


Durant el primer trimestre del 2013 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 218.700 persones, i el d’estrangers de 103.600 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 188.000 persones, la població aturada augmenta en 9.200 i la inactiva disminueix en 19.100, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 610.500 persones, la població aturada s’incrementa en 554.000, i la inactiva augmenta en 30.300 persones.

No hay comentarios: