martes, 4 de diciembre de 2012

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.


En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques avui, dimarts 4 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:


La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.663.674, amb una disminució de 38.201 persones sobre el mes anterior, pràcticament tota concentrada en el regim general, on  s’ha produït un descens de 36.351 persones. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït una minva de l’afiliació de 1.450 persones, trencant per segona vegada la tendència positiva dels nou mesos anterior de l’any 2012, essent en l’actualitat un total de 215.675 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha disminuït en 10.108 persones, quedant-se en 3.028.794. 

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 717.482 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 87.623.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre de2012, i les de prestacions corresponents al mes d’octubre, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.     

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 616.416 (12,55 % del total). 194.117 són de països UE i 422.299 de països no UE. S’ha produït un increment  mensual de 10.457 persones (14,07 % del total), i un descens interanual de 9.013 (l’atur del total de la població ha crescut en 487.355 persones). En les dades del mes de novembre destaca el creixement en el sector de serveis (3,25 %, sent l’atur de 334.453), i el descens en el sector de la construcció (1,19 %, sent l’atur de 119.877 persones).      

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 136.506 (22,14 % del total). 25.600 són de països UE i 110.906 de països no UE, amb un increment   mensual de 1.514 persones (14,47 % del total), i un descens interanual de 4.286 (47,55 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (71.951), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 30.703.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre: 318.887, amb un descens interanual del 11,0 %. 110.764 aturats són de països UE i 208.123 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,94 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,49 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,08 % en cas de subsidi, 13,44 % en la renda activa d’inserció, i 1,81 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.


Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva,subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,05 % al 10,49 % (un descens del 13,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 15,07 al 12,08 % (un 19,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (12,08 %) depassa 1,59 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,49 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 13,44 % del total dels perceptors, amb un 2,2 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI és superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,8 % del estrangers de països UE i el 41,8 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 49,2 i  el 58,2 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 2.836.592, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (40 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 39,53 % (71,07 i 58,20 % els mesos d’octubre de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 230.129 milions d’euros, un 8,7 % de la despesa total (disminució interanual del 15,5 %).

El 72 % de la despesa total de prestacions (2.915.546 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,4 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,5 i 61,8 % en els mesos d’octubre de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,23 %), per davant de les de Barcelona (16,00 %), València (5,10 %), Alacant (4,43), Murcia (3,99), Girona (3,55 %), Illes Balears (3,43 %), Tarragona (3,35 %),Almeria (3,32 %), Málaga (3,26 %), Saragossa (2,74 %), i Castelló (2,55 %).    

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (63.152, 19,80 %). Els romanesos mantenen la segona posició (56.446, 17,70 %), i els equatorians la tercera (26.326, 8,26 %). En quart lloc trobem els colombians (18.771, 5,89 %), en cinquè els búlgars (12,896, 4,04 %), i en sisè els italians (10.224, 3,21 %). 

No hay comentarios: