viernes, 26 de octubre de 2012

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2012.Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2012, fetes públiques avui divendres, 26 d’octubre,  la població activa estrangera estava integrada per 3.393.900 persones, amb 2.211.500 ocupades i 1.182.400 aturades, mentre que 1.151.400 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.545.300, amb un descens trimestral de 47.600 i en sèrie interanual de 104.500 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del quatre trimestres anteriors. 


Si comparem amb les dades del segon trimestre del 2012, la població activa estrangera ha minvat en 55.500 persones i en sèrie interanual la disminució es de 133.900. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha augmentat en 43.500 persones sobre el trimestre anterior i en 97.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 74.67 %, 16,50 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58.17 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0.43 %, mentre que l’augment de la població espanyola ha estat del 0.13 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.23 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1.20 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 34.84 %, es a dir  11.52 punts per sobre de l’espanyola (23.32 %). Durant el tercer trimestre del 2012 la desocupació autòctona va créixer en 136.00 persones, i entre la població estrangera en 51.000.   

Durant el tercer trimestre del 2012 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 92.500 persones, i el d’estrangers de 4.400 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 162.000 persones, la població aturada s’apuja en 28.100 i la inactiva s’incrementa en 29.400 , mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 673.900 persones, la població aturada s’incrementa en 771.600, i la inactiva minva en 60.700 persones.

No hay comentarios: