jueves, 18 de octubre de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.
1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 18 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes desetembre.   

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació, atesos els canvis legals que s’han operat a partir del 1 de juliol. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.728. 836  afiliats (53,41 % homes i 46,59 % dones), dels quals 651.429 són de països UE (350.485 homes i 300.944 dones), i 1.077.406 són de països no UE (573.031 homes i 504.375 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,83  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2011 era de 1.816.662. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 87.826 persones. Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 19.457 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 313 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 209.374 del mes de setembre de 2011 als actuals 217.191. En el regim especial del personal al servei de la llar familiar, que s’ha extingit el 30 de juny, encara resten 1.240 persones.     

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre és la següent: el 87,04 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 0,07 % al règim de la llar familiar, el 12,56 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,03% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (154.907 i 103.115, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (38.901 i 23.930), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (73.810 i 65.368), i dels bolivians, romanesos i marroquins en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (188, 164 i 121). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.205), seguida de la romanesa (27.142) i paraguaiana (17.201).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (390.280, 22,57 %), seguida de Madrid (362.243, 20,95 %), Andalusia (201.787, 11,67 %) i la Comunitat Valenciana (170.146, 9,84 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 20.218 persones, un 4,93 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (410.499, 22,60 %), seguida de Madrid (382.321, 21,05 %), Andalusia (205.262, 11,30 %) i la Comunitat Valenciana (189.683, 10,44 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,17 y 14,13 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 273.740 persones (18,19 %), de les quals 181.250 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 186.030 treballadors, un 12,36 %, dels quals 123.190 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 119.180 treballadors, un 7,92 % del total, dels quals 79.614 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 97.353 afiliats, 6,47 %, dels quals 56.912 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 90.161 persones, un 5,99 % (per primera vegada el percentatge baixa del 6 %), dels quals 52.393 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.887, 30,34 %), del sector de l’hostaleria (44.587, 20,53 %), i del sector de la construcció (27.520, 12,67 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.738). El mes de setembre de 2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb  a 288.805 persones (24,51 %), de les quals 193.881 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 198.125 treballadors, un 16,81 %, dels quals 132.648 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 134.016 treballadors, un 11,37 % del total, dels quals 92.178 són de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 127.900 persones, un 10,85 %, dels quals 76.890 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.940, 29,11 %), del sector de l’hostaleria (42.737, 20,41 %), i del sector de la construcció (30.121, 14,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.519).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (280.111), i els marroquins es situen en la segona posició amb 196.334 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (115.380), seguits, dels xinesos amb 87.185, dels colombians amb 86.851, dels bolivians amb 83.886, dels italians amb 63.600, dels peruans amb 57.440, dels búlgars amb 55.324, i del treballadors del Regne Unit amb 52.357. Les dades del mes desetembre de 2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (294.581), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 205.815 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (140.124), seguits dels colombians amb 101.892, dels xinesos amb 86.033, dels bolivians amb 84.070, dels peruans amb 65.781, dels italians amb 65.274, dels búlgars amb 54.983, i del treballadors del Regne Unit amb 52.101

3. La mitja del mes de setembre de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 390.280, dels quals 111.049 són de països UE i 279.231 de països no UE.

Per règims, el 87,94 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 0,07 % en el de la llar familiar, el 11,77 % en el d’autònoms i el 0,22 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (35.614, 26.172 i 17.551,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.334, 3.613 i 2.891), dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.292 i 4.519), i dels bolivians i marroquins en el de la llar familiar (53 i 39). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.678), seguida de l’equatoriana (3.052), i de la marroquina (2.669).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,40 i 11,68 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 63.512 (18,51 %), dels quals 48.944 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.806 afiliats (15,39 %), dels quals 37.537 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.607 afiliats (10,08 %), dels quals 26.058 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.775 (9,26 %), dels quals 21.468 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.343 (per segona vegada el percentatge es situa per sota del 6 %, el 5,64 %), dels quals 14.878 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.346, 27,07 % del total), de l’hostaleria (10.156, 22,11 %) i de la construcció (4.353, 9,48 %). Les dadesdel mes de setembre de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.095 (21,50 %), dels quals 51.216 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.762 afiliats (18.13 %), dels quals 39.867 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.656 afiliats (12,57 %), dels quals 29.680 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 35.208 (11,45 %), dels quals 24.230 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.745, dels quals 21.697 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.625, 26,70 % del total), de l’hostaleria (9.251, 21,24 %) i de la construcció (4.748, 10,90 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (47.852), seguits dels romanesos (36.128), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.038). A continuació trobem els bolivians (23.031), els equatorians (21.684), els italians (19.637), els colombians (16.443), els peruans (14.347), els pakistanesos (13.199), i els francesos (12.893). Les dades del mes de setembre de2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (52.654), seguits dels romanesos (37.999), i els equatorians ocupaven la tercera posició (26.885). A continuació trobàvem els bolivians (23.277), els xinesos (23.126), els italians (20.544), els colombians (19.041), els peruans (16.212), els francesos (13.178), i els pakistanesos (12.821).

No hay comentarios: