viernes, 27 de julio de 2012

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2012.
Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del2012, fetes públiques avui divendres, 27 de juliol,  la població activa estrangera estava integrada

per 3.449.300 persones, amb 2.215.900 ocupades i 1.233.400 aturades, mentre que 1.143.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.592.900, amb un descens trimestral de 22.300 i en sèrie interanual de 67.900 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del nou trimestres anteriors.  

Si comparem amb les dades del primer trimestre del 2012, la població activa estrangera ha minvat en 50.600 persones i en sèrie interanual la disminució es de 125.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha augmentat en 88.200 persones sobre el trimestre anterior i en 99.200 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 75,10 %, 17,37 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,04 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0.73 %, mentre que l’augment de la població espanyola ha estat del 0.27 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.20 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1.60 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 35,76 %, es a dir  13,08 punts per sobre de l’espanyola (22,68 %). Durant el segon trimestre del 2012 la desocupació autòctona va créixer en 113.300 persones, i entre la població estrangera el descens va ser de 59.700.  

Durant el segon primer trimestre del 2012 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 25.000 persones, i el d’estrangers ha crescut en 9.100 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 219.800 persones, la població aturada s’apuja en 94.200 i la inactiva s’incrementa en 57.700 , mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 666.600 persones, la població aturada s’incrementa en 765.200, i la inactiva minva en 45.200 persones.


No hay comentarios: