viernes, 2 de marzo de 2012

La immigració i les dades d'atur a la Seguretat Social del mes de febrer.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques avui, divendres 2 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.681.548, amb una disminució de 8.638 persones sobre el mes anterior (la disminució va ser de 48.756 afiliats el mes de gener sobre el mes de desembre de 2011). En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un increment de l’afiliació, essent en l’actualitat un total de 207.358 afiliats, que es situa en la mateixa línia que l’augment de l’afiliació total de la població autònoma (3.045.932. amb un augment mensual de 4.635 afiliacions).

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 449.983 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 96.019.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer , i les de prestacions corresponents al mes de gener, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 655.587 (13,91 % del total). 204.957 són de països UE i 450.630 de països no UE. S’ha produït un increment mensual de 14.559 persones (12,96 % del total), i un increment interanual de 24.221 (5,86 % del total). En les dades del mes de febrer destaca el creixement de l’atur en l’agricultura (9,23 %, l’atur és de 47.787 persones), i en la població sense ocupació anterior (3,77 %, l’atur és de 75.497 persones).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 144.804 (22,55 % del total). 27.302 són de països UE i 117.502 de països no UE, amb un augment mensual de 1.917 persones (13,16 % del total), i un increment interanual de 5.298 (21,87 % del total), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (74.074), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.278.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener: 387.445, amb un descens interanual del 13,9 %. 127.602 aturats són de països UE i 259.843 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,86 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,10 % si es tracta de la prestació contributiva, del 14,82 % en cas de subsidi, 14,15 % en la renda activa d’inserció, i 1,94 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,82 % al 12.10 % (un descens del 5,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,69 al 14,12 % (un 20,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (14,82 %) depassa 2,72 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,10 %). Tanmateix, destaca especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,15 % del total dels perceptors i amb un increment del 25,1 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50.4 % del estrangers de països UE i el 42.1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 49.6 i el 57,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener , un total de 3.012.045, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (40 % subsidi, 7 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 60,44 % (81,67 i 72,68 % els mesos de gener de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 282.710.000 milions d’euros, un 10,4 % de la despesa total (disminució interanual del 9,6 %).

El 72,0 % de la despesa total de prestacions (2.715.002 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 65,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (68,7 i 62,0 % en els mesos de gener de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (15,85 %), per davant de les de Madrid (15,83 %), Illes Balears (5,72 %), València (4,63 %), Alacant (4,54 %), Girona (3,91 %), Múrcia (3,75 %), Tarragona (3,75 %), Màlaga (3,70 %), Saragossa (2,66 %), Almeria (2,64 %), i Castelló (2,53 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (76.761, 19,81, %). Els romanesos mantenen la segona posició (61.335, 15,83 %), i els equatorians la tercera (36.462, 9,41 %). En quart lloc trobem els colombians (23.875, 6,16 %), en cinquè els búlgars (13.808, 3,56 %), i en sisè els italians (12.588, 3,25 %).

No hay comentarios: