viernes, 27 de enero de 2012

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2011.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2011, fetes públiques avui divendres, 27 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.519.900 persones, amb 2.294.100 ocupades i 1.225.800 aturades, mentre que 1.120.900 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.640.800, amb un descens trimestral de 9.000 i en sèrie interanual de 88.300 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del set trimestres anteriors.

Si comparem amb les dades del tercer trimestre, la població activa estrangera ha minvat en 7.900 persones i en sèrie interanual la disminució es de 83.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 45.600 persones sobre el trimestre anterior i ha crescut en 59.900 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 75,85 %, 18,09 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,76 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0.02 %, mentre que la disminució d’aquesta taxa de la població espanyola ha estat del 0.18 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.03 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0.35 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 34.82 %, es a dir 14.13 punts per sobre de l’espanyola (20.69 %). Durant el quart trimestre la desocupació autòctona va créixer en 223.800 persones, i entre la població estrangera el creixement va ser de 71.500.

Durant el quart trimestre de 2011, cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 269.300 persones, i el d’estrangers ha estat de 79.400 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 213.900 persones, la població aturada s’apuja en 130.400 i la inactiva s’incrementa en 4.800, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 386.700 persones, la població aturada s’incrementa en 446.600, i la inactiva creix en 24.200 persones.

No hay comentarios: