viernes, 7 de octubre de 2011

L'ocupació, la FP i la RMI a la Resolució de política general del Parlament.

Reprodueixo en aquesta entrada les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre, amb ocasió del debat de política general, en matèria d’ocupació, formació professional i renda mínima d’inserció.

III. Empresa i ocupació
III.1. Reactivació econòmica i polítiques d’ocupació

56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el termini de tres mesos, l’estratègia catalana per al foment de l’ocupació.
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, abans del juliol del 2012, un projecte de llei de reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que comporti:
a) Una reforma profunda del SOC, que permeti, d’una banda, adaptar-lo tant a la situació actual com a la con¬juntura de cada moment i, de l’altra, millorar el grau d’intermediació.
b) Una major participació del sector privat en la interme¬diació i en la resta de polítiques actives.
c) La modificació de les polítiques actives d’ocupació i l’establiment de sistemes d’avaluació concrets d’aquestes polítiques actives.
d) L’establiment d’un sistema de control i avaluació de les subvencions destinades a polítiques actives.
e) L’establiment d’uns estàndards de qualitat en l’atenció als demandants d’ocupació, amb un itinerari personal d’inserció i un augment de l’atenció a les empreses que necessiten treballadors.
f) La introducció de l’emprenedoria i els plans d’empresa en l’oferta formativa dels desocupats.
58
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que s’ha de convertir en una eina més per a sortir de la crisi, neces¬sita modificacions importants en el seu funcionament i en la seva estructura, que han de servir no sols per a afrontar la situació actual de crisi, sinó també per a bas¬tir els fonaments sòlids d’un sistema d’intermediació que serveixi per a temps futurs i que s’adapti a la conjuntura de cada moment.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Go¬vern a definir, en el marc de la reforma del SOC:
a) La presència territorial del SOC.
b) L’estructura de personal necessària i els serveis que presta el SOC actualment i en el futur.
c) La relació del SOC amb els particulars i les empreses.
d) Una nova gestió de les subvencions i dels programes de formació.
e) Una major participació del sector privat en la interme¬diació laboral i en la resta de polítiques actives.

59
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de crear ocu¬pació i impulsar mesures de reactivació econòmica, insta el Govern a:
c) En matèria de foment de l’ocupació i polítiques acti¬ves:
Primer. Impulsar un pla de desenvolupament de políti¬ques actives d’ocupació que permeti una transformació en profunditat de l’actual model de polítiques actives, per a garantir-ne l’adaptació a les característiques dels col•lectius més afectats per la desocupació, a les neces¬sitats dels sectors més afectats per la crisi econòmica, a les dels sectors en perspectives de creixement i a les dels territoris amb més desequilibris socioeconòmics.
Segon. Portar a terme un pla de transformació del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el propòsit de millorar-ne l’eficàcia i treure més rendiment dels recursos de què disposa.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a territorialitzar les polítiques actives i les polítiques passives, a fi que es pu¬gui impulsar un procés d’integració real d’ambdues po¬lítiques i es garanteixi una gestió responsable, eficient i eficaç dels recursos públics.
Quart. Desenvolupar un pla de xoc adreçat als desocu¬pats que en els propers mesos perdin la cobertura econò¬mica com a conseqüència de la finalització de programes de prestació o assistencials.
Cinquè. Impulsar un pla d’actuació integral per a preve¬nir i combatre la desocupació dels joves i de les persones majors de quaranta-cinc anys.
Sisè. Impulsar accions per a reduir l’impacte de l’estacio¬nalitat pròpia de determinats sectors de l’economia cata¬lana sobre les persones que hi treballen i garantir així el desenvolupament de llur carrera professional i llur ocu¬pabilitat d’una manera estable.
Setè. Impulsar mesures per a millorar l’ocupabilitat de les persones amb nivells de formació i qualificació bai¬xos, que eviti llur cronificació en la situació de desocu¬pació o llur inserció en el mercat de treball submergit.
Vuitè. Activar els mecanismes d’interlocució que perme¬tin que des de la negociació col•lectiva a Catalunya es fomenti la creació d’ocupació i la millora de la produc¬tivitat.
.... e) Elaborar un pla de suport integral al treball autònom amb la col•laboració dels agents del sector.

63.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir de manera immediata els acords inclosos en les Conclusions de la cimera per a la reactivació econò¬mica, celebrada al març del 2011, i reeditar urgentment el full de ruta de l’Acord estratègic 2008-2011.
b) Aplicar ara i en el futur el protocol d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial a què fa referèn¬cia la mesura 88 de l’Acord estratègic 2008-2011, per a tractar de manera individualitzada cadascun dels casos de reestructuració empresarial derivats de la situació de crisi econòmica actual.
c) Informar sobre l’evolució del sector de la motocicleta en aplicació del pla de xoc a què fa referència la Resolu¬ció 152/IX del Parlament de Catalunya.
d) Consensuar programes de reindustrialització de les comarques més afectades per la reducció de l’activitat productiva, a partir de plans específics tant per als sec¬tors madurs com per als emergents, i també polítiques de clústers.
66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en marxa línies de microcrèdits que donin su¬port a l’autoocupació i l’emprenedoria.
b) Reactivar les línies de foment i assistència tècnica a cooperatives i entitats i empreses del tercer sector.
c) Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic del coope¬rativisme i de les societats laborals, amb el suport i la participació del plenari del Consell Superior de la Co¬operació.
67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar polítiques de suport als emprenedors, els treballadors au¬tònoms i les petites i mitjanes empreses, amb l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica i productiva i generar ocupació.
74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar els nous plans d’ocupació en sectors profes¬sionals generadors d’ocupació i prioritzar els col•lectius que gaudeixen de bonificacions de la Seguretat Social (joves, majors de cinquanta-dos anys, dones, etc.) per a afavorir la posterior col•locació d’aquests desocupats en l’empresa privada.
b) Crear el programa d’assessorament a petites i mitjanes empreses o a emprenedors vinculats al pla Inicia per part de persones aturades majors de cinquanta anys amb una elevada experiència professional.
c) Establir els itineraris personalitzats d’inserció per als col•lectius més afectats per la crisi que han de portar a terme entitats sense afany de lucre i ens locals, en col•laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
VII.3. Formació professional i ocupacional
161
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Culminar el procés d’integració dels subsistemes de formació professional al llarg de la legislatura abordant la formació professional des d’una perspectiva global com un sistema integrat on conviuen els tres subsistemes que asseguri unes ofertes suficients de formació profes¬sional i l’eficàcia i l’eficiència dels recursos públics que s’hi dediquen.
b) Avançar cap a la correspondència de l’oferta formativa i l’oferta laboral reforçant el paper de les empreses en la implementació de la formació.
c) Dotar el Consell Català de Formació Professional dels instruments legals i tècnics per a poder certificar qualifi¬cacions professional, experiència i formació.
162
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir l’Acord de Govern del 8 de març de 2011 per a la integra¬ció dels diferents sistemes de la formació professional a Catalunya. En aquest sentit, reclama:
a) Avançar en la delegació pels departaments competents en la matèria d’una part de les decisions estratègiques cap a una nova estructura. De manera concreta, s’ha d’establir un procediment comú d’avaluació i acreditació de les competències professionals entre el Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació.
b) Continuar garantint que tots els estudiants que desit¬gin cursar estudis de formació professionalitzadora tin¬guin accés a modalitats que permeten accedir a un grau superior de formació professional.
c) Generalitzar, a partir del curs 2011-2012, l’aprenen¬tatge de l’anglès a totes les titulacions de formació pro¬fessional.
d) Dissenyar un portal d’educació permanent per a faci¬litar informació actualitzada al professorat, a l’alumnat i a les famílies, per a l’orientació acadèmica i professional dels joves.
e) Posar en marxa projectes experimentals de foment de l’emprenedoria en els estudis de formació professional.
163
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Definir i posar en marxa un model integrat de for¬mació professional per a donar compliment a l’estratègia Europa 2020, tot impulsant una llei catalana de formació professional.
b) Crear un organisme que unifiqui l’acció del Govern en matèria de formació.
c) Mantenir el valor i l’acceptació empresarial de les titu¬lacions dels ensenyaments professionals.
d) Aconseguir el traspàs definitiu de fons i competències de la formació continuada.
e) Establir un marc normatiu que permeti disposar d’una titulació pròpia en l’àmbit de la formació professional reglada.
f) Garantir la presència de les llengües estrangeres en tots els cicles de la formació professional, adaptades als continguts curriculars específics per a cadascuna de les famílies professionals.
g) Incrementar el nombre de centres integrals de forma¬ció professional distribuïts pel territori.
164
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un nou model de formació i orientació professionals, in¬tegrat i de qualitat, articulat amb l’educació general i amb l’ocupació, que ofereixi una formació flexible al llarg de la vida per a tota la població, amb la participació activa de les empreses, per a respondre a llurs necessitats i contri¬buir així a millorar la competitivitat de l’economia catala¬na. Aquest model ha de tenir com a objectius prioritaris:
a) Integrar la formació professional sota un sol òrgan executiu que doni resposta a les necessitats de les perso¬nes i faciliti l’adquisició de competències professionals per mitjà d’itineraris personalitzats dins un únic sistema.
b) Transformar la formació professional en una eina per al creixement econòmic i la creació d’ocupació, que per¬meti a les empreses tenir personal qualificat, que esti¬muli la consolidació d’empreses en sectors estratègics a Catalunya facilitant la mobilitat dels treballadors i que integri el teixit productiu com un dels elements de la seva organització.
2. En aquest sentit, el Govern ha d’impulsar, en els àm¬bits corresponents:
a) Un nivell de formació més vinculat a les necessitats del mercat de treball.
b) La transició cap a un model de formació professional que combini la formació en el centre educatiu amb el tre¬ball a l’empresa.
c) L’establiment d’una nova definició de la vinculació en¬tre estudiants i empreses.
d) La creació de l’expedient formatiu del treballador, en què se certifiqui la formació professional específica, l’o¬cupacional, la contínua i l’experiència en empreses.
e) La creació i la consolidació de centres d’excel•lència de formació professional, especialment en els sectors emer¬gents i d’alt potencial de creixement.
165
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un nou model de formació i orientació professionals, innova¬dor, integrat i de qualitat, articulat amb l’educació gene-ral i amb l’ocupació, que ofereixi una formació flexible al llarg de la vida per a tota la població, amb la participació activa de les empreses, per a respondre a llurs necessitats i contribuir així a millorar la competitivitat de l’econo¬mia catalana, amb els objectius prioritaris següents:
– Integrar la formació professional sota un sol ens que doni resposta a les necessitats de les persones i facili¬ti l’adquisició de competències professionals per mitjà d’itineraris personalitzats dins un únic sistema.
– Transformar la formació professional en una eina per al creixement econòmic i la creació d’ocupació, que perme¬ti a les empreses tenir personal qualificat, que estimuli la consolidació d’empreses en sectors estratègics a Catalunya facilitant la mobilitat dels treballadors i que integri el tei¬xit productiu com un dels elements de la seva organització.
En aquest sentit, el Govern ha d’abordar:
– La transició cap a un nou model de formació professi¬onal que combini la formació al centre educatiu amb el treball a l’empresa.
– L’impuls d’una nova definició de la vinculació entre els estudiants i les empreses.
– L’impuls de la consolidació de centres d’excel•lència de formació professional.
– La coordinació dels tres subsistemes de formació pro¬fessional
166
El Parlament de Catalunya insta el Govern a unificar els cursos de formació professional i repartir-los en compe¬tències bàsiques i professionals perquè els treballadors i els desocupats puguin adquirir progressivament una titulació reglada.
167
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar i potenciar l’agilitació de la tramitació administrativa i la resolució de les convocatòries d’accions formatives per¬què el temps de resolució es pugui reduir a la meitat.
168
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Consolidar uns serveis d’orientació entesos dins d’un procés de formació al llarg de tota la vida laboral, inte¬grant l’orientació en el sistema formatiu mateix i creant la figura del tutor orientador dins el marc d’acreditacions de competències.
b) Agilitar el desplegament del model de certificacions per a definir amb transparència la correspondència, fent-lo una realitat tangible per als treballadors que millori llur reconeixement per la via de la certificació i, per tant, llur ocupabilitat.
c) Potenciar els comitès d’avaluació i seguiment, atès que les empreses i l’activitat econòmica i tecnològica sovint evolucionen i canvien molt més ràpidament que l’oferta formativa, motiu pel qual l’actualització i la vigència del catàleg de qualificacions és un punt crític.
d) Potenciar el desenvolupament de formació modular basada en l’adquisició d’unitats de competència, per a afavorir la certificació professional.
e) Incentivar la certificació de l’experiència professional amb incentius de caràcter econòmic i laboral, com ara la incorporació de la formació continuada als convenis col•lectius.
f) Potenciar un model de formació ocupacional i contí¬nua basat en contractes programa i convenis pluriennals, i no pas en convocatòries anuals.
g) Potenciar un model de formació contínua flexible que permeti la mobilitat intersectorial i territorial.
h) Fomentar l’aprenentatge en pràctiques i la formació en el lloc de treball, per a l’adquisició de noves compe¬tències.
i) Establir sistemes d’avaluació continuada sobre l’im¬pacte de la formació contínua.
j) Incentivar la contractació d’ocupació per les petites i mitjanes empreses i els autònoms per mitjà de la bonifi¬cació de les cotitzacions a la Seguretat Social.
k) Reclamar a l’Estat la territorialització completa dels recursos destinats a formació contínua, i reclamar el re¬partiment entre les comunitats autònomes dels recursos no executats pel Govern de l’Estat en matèria de forma¬ció contínua.
XI. Benestar, família i immigració
XI.8. Renda mínima d’inserció
227
El Parlament de Catalunya constata el patiment i el greu¬ge soferts per desenes de milers de famílies catalanes la subsistència de les quals depèn de la renda mínima d’inserció, a partir de la decisió del Govern de canviar la forma de pagament d’aquesta prestació durant l’estiu.
228
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar resposta a les necessitats bàsiques dels ciuta¬dans en risc o bé en situació d’exclusió social, especial¬ment pel que fa als desocupats que s’han quedat sense cap tipus d’ingrés per causa de la crisi econòmica actual.
b) Establir la coordinació permanent necessària entre el Govern, les administracions locals, les entitats socials i el conjunt dels treballadors socials com a garantia d’una gestió eficaç i eficient de la renda mínima d’inserció, i evitar la generació de situacions de caos i alarma social.
c) Establir, amb caràcter d’urgència, les mesures com¬pensatòries dels recursos que han hagut de destinar els ajuntaments i les entitats socials per a donar resposta a les situacions d’emergència social produïdes als munici¬pis com a conseqüència de les greus deficiències posades de manifest en l’aplicació per part de la Generalitat del canvi de forma de cobrament i les campanyes de control de la renda mínima d’inserció.
d) Habilitar immediatament una prestació econòmica i un itinerari personalitzat d’inserció laboral dirigits al conjunt de persones que són expulsades i les que han quedat excloses de l’accés a la renda mínima d’inserció.
e) Resoldre urgentment l’acumulació i la retenció d’ex¬pedients de la renda mínima d’inserció tot agilitzant els expedients de les sol•licituds de renda mínima d’nserció que resten aturades i pagant els beneficiaris amb expedi¬ents aprovats.
f) Reforçar els serveis socials bàsics i els programes de seguiment i inserció sociolaboral de les entitats socials acreditades.
g) Reformar urgentment la renda mínima d’inserció tal com estableix l’Acord estratègic 2008-2011, que promou aquesta reforma des de la construcció col•lectiva, l’acord i el consens amb el conjunt d’administracions, instituci¬ons, entitats i agents socials i econòmics implicats en la lluita contra l’exclusió social a Catalunya.
h) Fer una revisió global de la renda mínima d’inserció per a adaptar-la a la realitat actual i retornar-li el caràcter social de renda d’inserció social, potenciant-ne no només la vessant econòmica sinó també la vessant formativa i de pla d’inserció.
229
El Parlament de Catalunya, en matèria de polítiques ac¬tives adreçades persones perceptores de la renda mínima d’inserció, i per tal d’evitar que aquestes situacions es cronifiquin i facilitar la inserció d’aquestes persones en el mercat de treball, insta el Govern a:
a) Continuar millorant l’atenció i el seguiment dels plans individuals de reinserció de la renda mínima d’inser¬ció per mitjà de la segmentació del conjunt dels perfils dels beneficiaris, la qual cosa permetrà una atenció i un seguiment més personalitzats per a atendre millor les necessitats de cadascuna de les persones. Per a això, el Departament de Benestar Social i Família ha de fer el se¬guiment dels perfils més socials i el Departament d’Em¬presa i Ocupació dels perfils més laborals.
b) Efectuar les negociacions necessàries amb el Govern de l’Estat perquè es traspassin a Catalunya la gestió i els recursos que actualment es destinen a la prestació per atur extraordinària.
c) Continuar aplicant un conjunt de mesures per a millo¬rar llur ocupabilitat i, per tant, llur inserció en el mercat de treball, entre d’altres:
Primer. Incrementar i adaptar els itineraris d’inserció la¬boral al nou mercat de treball.
Segon. Fer una reserva de plans d’ocupació amb les es¬pecificitats que requereixi l’atenció dels col•lectius amb vulnerabilitat.
Tercer. Dissenyar un pla estratègic per a les empreses d’inserció com a via d’ocupació per a les persones que necessitin mercats tutelats previs a la incorporació a l’empresa ordinària.
Quart. Potenciar mesures de discriminació positiva per a les empreses que contractin aquest col•lectiu.
Cinquè. Activar un programa per a facilitar als muni¬cipis mesures de col•laboració cívica que reverteixin en benefici de la comunitat i que, alhora, millorin les com¬petències formatives que contribueixin a augmentar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral posterior dels destinataris.

No hay comentarios: