sábado, 29 de octubre de 2011

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2011.

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2011, fetes públiques ahir divendres, 28 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 3.527.800 persones, amb 2.373.500 ocupades i 1.154.200 aturades, mentre que 1.122.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.649.800, amb un descens trimestral de 11.000 i en sèrie interanual de 107.200 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del sis trimestres anteriors que trencaren amb la dels increments que es venien produint des de feia molts trimestres.

Si comparem amb les dades del segon trimestre, la població activa estrangera ha minvat en 47.200 persones i en sèrie interanual la disminució es de 146.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 45.000 persones sobre el trimestre anterior i en 159.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 75,87 %, 17,93 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,94 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0.83 %, mentre que el creixement d’aquesta taxa de la població espanyola ha estat del 0.10 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.29 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1.37 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 32.72 %, es a dir 13,22 punts per sobre de l’espanyola (19.50 %). Durant el tercer trimestre la desocupació autòctona va créixer en 129.600 persones, i entre la població estrangera el creixement va ser de 15.000.

Durant el tercer trimestre d’enguany, cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 84.600 persones, i el d’estrangers ha estat de 62.200 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 222.500 persones, la població aturada s’apuja en 75.800 i la inactiva s’incrementa en 39.400, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 168.100 persones, la població aturada s’incrementa en 327.800, i la inactiva minva en 50.200 persones.

No hay comentarios: