jueves, 6 de octubre de 2011

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimarts 4 d’octubre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 1.816.662, amb una disminució de 13.384 persones sobre el mes anterior. Aquest descens s’ha degut a la important caiguda del nombre d’afiliats del regim general (29.299) no compensada per l’augment del nombre d’afiliats del regim agrari (16.304) En el regim de treballadors autònoms es recupera el creixement de l’afiliació, essent en l’actualitat un total de 209.374 afiliats.

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 235.918 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 52.013.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de setembre , i les de prestacions corresponents al mes d’agost, que van ser també publicades pel Ministeri de Treball i Immigració el dimarts 4 d’octubre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 591.114 (13,98 % del total). 184.823 són de països UE i 406.291 de països no UE. S’ha produït un increment mensual de 6.509 persones, i un increment interanual de 17.904 (10,87 % del total). En les dades del mes de setembre destaca la disminució de l’atur en el sector de la agricultura (2.466, un 5,75 %) i el creixement en el sector de serveis (10.456, un 3,59 %).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 134.994 (22,46 % del total). 25.440 són de països UE i 109.554 de països no UE, amb un increment mensual de 5.676 persones (87,20 % del total a Espanya) i un increment interanual de 11.594 (64,75 %), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.800), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.528.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost: 357.596 amb un descens interanual del 16,9 %. 114.322 aturats són de països UE i 243.274 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,84 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,98 % si es tracta de la prestació contributiva, del 15,38 % en cas de subsidi, 13,32 % en la renda activa d’inserció, i 1,76 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’agost amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,48 % al 11,98 % (un descens del 4,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,33 al 15,38 % (un 16,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (15,38 %) depassa 3,40 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,98 %). Tanmateix, destaca molt especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 13,32 % del total dels perceptors i amb un increment del 37,0 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 52,6 % del estrangers de països UE i el 41,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 47,4 i el 58,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’agost, un total de 2.784.900, el 49 % reben prestacions contributives i el 51 % prestacions assistencials (39 % subsidi, 7 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 61,17 % (74,34 i 75,69 % els mesos d’agost de 2009 i 2010 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 257,9 milions d’euros, un 10,5 % de la despesa total (disminució interanual del 7,9 %).

El 71,5 % de la despesa total de prestacions (2.456.472 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 65,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (80,3 i 64,3 % en els mesos d’agost del 2009 i 2010, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (16,20 %), per davant de les de Madrid (15,85 %), València (5,69 %), Murcia (4,98 %), Alacant (4,63 %), Almeria (4,42 %), Màlaga (3,35 %), Tarragona (2,98 %), Castelló (2,71 %), Illes Balears (2,75 %), Girona (2,72 %), i Saragossa (2,65 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (82.230, 23,0 %). Els romanesos mantenen la segona posició (57.919, 16,20 %), i els equatorians la tercera (35.371, 9,69 %). En quart lloc trobem els colombians (20.699, 5,79 %), en cinquè els búlgars (12.287, 3,44 %), i en sisè els italians (9.650, 2,70 %).

No hay comentarios: