jueves, 6 de octubre de 2011

El baròmetre de setembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de setembre, fet públic el dimarts 4 d’octubre, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 5 i 11 de setembre.

La immigració es considera el quart problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (11.3, es a dir 1.3 punts més que el mes de juliol), per darrera de l’atur (80.4, es a dir 0.9 punts menys que el mes de juliol), dels problemes d’índole econòmica (49.6, la mateixa puntuació que en el baròmetre anterior), i de “la classe política, els partits polítics” (23.3, 0.7 punts menys que en el baròmetre de juliol). Li segueixen la inseguretat ciutadana (7.4), l’educació (7.1) i la sanitat (6.1).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.5, 0.2 punts més que el baròmetre del mes de juliol), per darrera de l’atur (61.8, 0.7 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (18.0, 0.9 punts més que el mes de juliol), de “la classe política, els partits polítics” (6.8), "el govern, els polítics i els partits" (1.9), i “la corrupció i el frau” (1.7).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el tretzè lloc (3.2, 0.2 punts menys que en el baròmetre de juliol), per darrera de l’atur (42.1), dels problemes d’índole econòmica (38.1), “no contesta” (9.9), “no sap” (8.6) la classe política, els partits polítics (7.7), les pensions (6.3), l’educació (6.2), l’habitatge (5.1), la inseguretat ciutadana (4.9), la sanitat (4.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (4.4), i els problemes d’índole social (3.2).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el setzè lloc (0.8, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (34.9), els problemes d’índole econòmica (22.1), “no contesta” (9.9), “no sap” (8.6), les pensions (4.6), la classe política, els partits polítics (2.9), l’educació (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (1.9), la sanitat (1.9), l’habitatge (1.7), les preocupacions i situacions personals (1.6), la inseguretat ciutadana (1.2), “altres respostes” (1.0), els problemes relacionats amb la joventut (0.9) i els problemes d’indole social (1.0).

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (11.4 i 11.3) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 45 i 54 anys les més preocupades (13.9), i també quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.9).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 12.7 de les persones amb estudis primaris, i també els que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.3). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els agricultors (empresaris sense assalariats i membres de cooperatives) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (17.4), sent els capatassos i obrers no qualificats (agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (3.3).

Per status socioeconòmic, són els obrers qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (12.9), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre de setembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 11.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 19.1 per als votants de CiU, i és aquest col•lectiu també el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (6.4).

5. L’enquesta de setembre incorpora una àmplia bateria de pregunta que inclouen referències a la immigració.

A) Es pregunta quin ha d’ésser l’objectiu principal de la societat espanyola en els proper deu anys, així com el segon. El control de la immigració es considerat el primer objectiu pel 5.0 dels enquestats, i el segon pel 20.1.

B) Sobre qüestions d’igualtat, el 7.9 creu que hauria de tenir prioritat a la nostra societat la igualtat de tracte amb independència del sexe, l’orientació sexual, el color de la pell o la nacionalitat.

C) Amb relació a les desigualtats de drets i obligacions entre les persones espanyoles i els immigrants, el 17.6 dels enquestats creuen que són molt grans, el 50.8 bastant grans, el 22.3 petites i el 4.5 gairebé inexistents.

D) Una altra pregunta (número 26), molt més concreta que l’anterior tracta sobre diferents aspectes de la vida laboral i social de la població espanyola i immigrada. En són majoria els que creuen que la població immigrada està pitjor que l’espanyola en matèria de salaris (64.5), perspectives de promoció professional (64.1), oportunitats de trobar feina (46.5) i estabilitat en el treball (49.1). D’altra banda, són majoria els que consideren que els immigrants es troben en situació d’igualtat amb els espanyols en els àmbits de l’accés a l’educació (61.8), l’habitatge (43.2) i la sanitat (60.6).

E) Les persones enquestades creuen, de manera majoritària, que els immigrants residents a Espanya amb caràcter estable i regular han de tenir els drets a obtenir la nacionalitat espanyola (69.6), reagrupar a la seva família (70.3), percebre prestacions d’atur si es troben en aquesta situació (85.2), exercir el dret a vot a les eleccions municipals (65.3), i crear associacions per defensar els seus drets (68.0).

F) Sobre la sempre polèmica qüestió de la integració de la població immigrada, el 35.3 responen que es bo que aprenguin la cultura i els costums espanyols, però al mateix temps també es convenient que mantinguin les seves cultures i els seus costums; el 47.4 són del parer que les persones immigrants solament haurien de mantenir els trets de la seva cultura i dels seus costums “que no molestin a la majoria dels espanyols”; un no menyspreable 12.7 diu taxativament que les persones immigrants haurien d’oblidar la seva cultura i el seus costums, i emmotllar-se a les espanyoles.

G) A l’últim, cal destacar que un 2.8 de las persones enquestades s’ha sentit discriminat en algun moment de la seva vida per raó de la seva ètnia o país d’origen.

No hay comentarios: