miércoles, 22 de junio de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 21 de juny, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de maig.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de 1.843.344 afiliats, dels quals 690.503 són de països UE (398.079 homes i 301.423.823 dones), i 1.152.841 són de països no UE (634.443 homes i 518.398 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,13 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2010 era de 1.883.538. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 40.194 persones Cal destacar la recuperació en tots els règims de l’afiliació, en especial en el regim general (22.011) i en el regim agrari (13235). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 198.891 del mes de maig de 2010 als actuals 206.191.

Per règims, el 64,24 % pertany al general, el 9,91 % al règim de la llar familiar, el 14,35 % a l’agrari, el 11,19 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de maig de 2010 eren els següents: el 65,78 % pertanyien al general, el 9,73 % al règim de la llar familiar, el 13,61 % a l’agrari, el 10,56 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (170.709 i 120.388, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (34.105 i 22.243), dels romanesos i marroquins en l’agrari (92.573 i 76.766), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.010 i 17.360).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (406.122, 22,03 %), seguida de Madrid (386.775, 20,98 %), Andalusia (230.943, 12,53 %) i la Comunitat Valenciana (196.386, 10,65 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 11.108 persones, un 2,66 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (417.230, 22,15 %), seguida de Madrid (398.627, 21,16 %), Andalusia (234.722, 12,46 %) i la Comunitat Valenciana (199.622, 10,60 %)

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 269.973 persones (22,80 %), de les quals 182.776 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 197.744 treballadors, un 16,70 %, dels quals 133.091 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 144.284, un 12,18 %, dels quals 88.324 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 130.484 treballadors, un 11,02 % del total, dels quals 90.277 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (58.522, 28,38 %), del sector de l’hostaleria (41.287, 20,02 %), i del sector de la construcció (31.081, 15,07 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.209). El mes de maig de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 271.696 persones (21,93 %), de les quals 186.339 eren no comunitaris; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 202.124 treballadors, un 16,31 % dels quals 139.077 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 180.647, un 14,58 %, dels quals 114.961 eren no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 136.735 treballadors, un 11,04 % del total, dels quals 97.766 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (53.403, 26,85 %), del sector de l’hostaleria (39.002, 19,61 %), i del sector de la construcció (34.262, 17,23 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 25.010).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (302.502), i els marroquins es situen en la segona posició amb 222.560 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (146.913), seguits dels colombians amb 102.280, dels xinesos amb 84.319, dels bolivians amb 82.992, dels peruans amb 65.780, dels italians amb 64.310, i dels búlgars amb 56.219. Les dades del mes de maig de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (289.884), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 231.681 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (176.566), seguits dels colombians amb 114.679, dels xinesos amb 79.732, dels bolivians amb 77.548, dels peruans amb 70.453, dels italians amb 63.694, i dels portuguesos amb 55.313

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 406.122, dels quals 114.768 són de països UE i 291.354 de països no UE.

Per règims, el 75,69 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,09 % en el de la llar familiar, el 4,49 % en l’agrari, el 10,53 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de maig de 2010 eren els següents: el 77,36 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,90 % en el de la llar familiar, el 4,04 % en l’agrari, el 9,50 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (41872, 27.440 i 23.185, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.088, 3.609 i 3.325), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.570 i 4.336), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.225 i 3.477).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 62.026 (20,18 %), dels quals 48.098 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.876 afiliats (17,20 %), dels quals 38.260 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.973 afiliats (12,35 %), dels quals 29.165 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.904 (11,68 %), dels quals 24.839 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.077 (10,44 %), dels quals 25.270 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.138, 26,06 % del total), de l’hostaleria (8.828, 20,65 %) i de la construcció (4.950, 11,58 %). Les dades del mes de maig de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 61.685 (19,11 %), dels quals 47.873 eren de països no UE, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.263 afiliats (16,81 %), dels quals 40.191 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.066, (13,34 %), dels quals 34.361 eren de països no UE; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.3035 afiliats (12,18 %), dels quals 30.839 eren extracomunitaris, i en cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.922 (11,75 %), dels quals 26.692 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.803, 24,74 % del total), de l’hostaleria (7.735, 19,52 %) i de la construcció (5.392, 13,61 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (52.829), seguits dels romanesos (36.209), i els equatorians ocupen la tercera posició (27.747). A continuació trobem els xinesos (22.851), dels bolivians (22.816), dels italians (20.771), dels colombians (18.895), dels peruans (16.159), dels francesos (13.582), i dels pakistanesos (12.338). Les dades del mes de maig de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (57.887), seguits dels equatorians (34.757), dels romanesos (34.516), dels xinesos (22.030), dels bolivians (21.390), dels colombians (21.137), dels italians (20.614), dels peruans (17.280), dels francesos (13.712), dels argentins (12.740), dels pakistanesos (11.883), i dels alemanys (8.057).

No hay comentarios: